Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor.

Programmet administereras av Internationella Programkontoret på UHR, dit svenska lärosäten har möjlighet att årligen ansöka om projektmedel.

Varje fakultet har en utsedd Linnaeus-Palmesamordnare:

FEH- Andreas Poltan & Emmelie Hedin Ekholm
FTK- Katarina Rönndahl
FKH- Kim Carlborg
FHL- Per Lundberg
FSV- Maria Barath

 

LP Planering

Linnaeus-Palme Planering - ansök nu!

Årets utlysning inom Linnaeus-Palme Planering är nu öppen med deadline den 11 november 2019, kl 12:00. Du hittar information om ansökan på UHR:s hemsida.

L-P Planering ger möjlighet att söka mobilitetsmedel för att planera för ett kommande partnerskapsprojekt tillsammans med ett lärosäte i ett för programmet giltigt samarbetsland. Ansökan om ett partnerskapsprojekt, dvs för lärar- och studentutbyte, öppnar under våren 2020.

Vid 2018 års utlysning skickade Linnéuniversitetet in åtta ansökningar, med samtliga fem fakulteter representerade, till LP Planering. Glädjande nog blev samtliga åtta ansökningar beviljade.

Varje ansökan görs individuellt av respektive institution och det är prefekten som har det yttersta ekonomiska ansvaret för projektet och denne ska skriftligen bestyrka att den stödjer ansökan. Ett rektorsbeslut krävs innan ansökningarna skickas in. För mer information om processen, se under LP-dokument, LP Planering 2019 - Lnu guide.

 

 

LP Partnerskap

Linnaeus-Palme Partnerskap har en årlig utlysning, vilken infaller nästa gång under våren 2020. All information om Linnaues Palme och aktuella utlysningar publiceras på Medarbetare, men för att inte missa någon information - anmäl dig till Medarbetargruppen "Internationalisering". Går din institution i tankar om att starta upp ett samarbete inom Linnaeus-Palme rekommenderas att börjar med att ansöka om en planeringsresa, vilket kan göras inom LP-programmet Linnaeus-Palme Planering. Mer info finns att läsa längre ner på sidan.

Har du redan fått ett projekt inom LP Partnerskap beviljat så finns all information gällande villkor och rutiner för ekonomisk rapportering på UHR´s webbplats "Så fungerar det".