Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme (L-P) är ett Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor.

Dessvärre är det inte längre möjligt att söka till Linnaeus-Palmeprogrammet. Mer information på UHR´s hemsida.

Med det här programmet kan lärosäten etablera långsiktiga ömsesidiga partnerskap med lärosäten i låg- och medelinkomstländer och integrera globala perspektiv och på så sätt höja kvaliteten på utbildningen.

Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR), dit svenska lärosäten har möjlighet att årligen ansöka om projektmedel.

På Linnéuniversitetet har varje fakultet en utsedd Linnaeus-Palmesamordnare. Kontakta er fakultetssamordnare om ni funderar på att ansöka om medel för L-P och det är också viktigt att de hålls uppdaterade om befintliga projekt. 

FEH - Mobility SBE
FHL - John Ohlson
FKH - Cecilia Hartwich
FSV - Gunilla Broberg
FTK - Katarina Rönndahl

L-P planering

L-P planering erbjuder möjligheten att ansöka om mobilitetsmedel för att planera för ett kommande partnerskapsprojekt tillsammans med ett lärosäte i ett för programmet godkänt samarbetsland.

Varje ansökan görs individuellt av respektive institution och det är prefekten som har det yttersta ekonomiska ansvaret för projektet och denne ska skriftligen bestyrka att den stödjer ansökan. Ett rektorsbeslut krävs innan ansökningarna skickas in. Läs gärna Linnaeus-Palme Planning Step-by-Step för mer information om processen. 

Läs mer om L-P partnerskap nedan.

L-P partnerskap

Går din institution i tankar om att starta upp ett samarbete inom Linnaeus-Palme rekommenderas att börjar med att ansöka om en planeringsresa, vilket kan göras inom Linnaeus-Palme planering. 

Har du redan fått ett projekt inom L-P partnerskap beviljat så finns all information gällande villkor och rutiner för ekonomisk rapportering på UHR:s webbplats Så fungerar det.

I ansökningsomgången 2020 fick Linnéuniversitetet samtliga 16 projektansökningar  beviljade.