Två kvinnor samtalar

Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom Erasmusprogrammet

Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete syftar till att stärka både studenters och anställdas förmåga att förstå och aktivt verka i en global kunskapsmiljö. Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder ger möjlighet att utveckla och stärka Linnéuniversitetets kompetens och därmed vår verksamhet.

Erasmusprogrammet ger möjlighet för alla anställda vid Lnu, såväl personal inom verksamhetsstöd som undervisande personal och doktorander att söka stipendium för arbetsplatsförlagd personalfortbildning inom det egna arbetsområdet. 

Var och vad?

Deltagande länder är EU:s 28 medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. För personalfortbildning vid en högskola/universitet krävs inte ett Erasmusavtal, däremot ska lärosätet vara knutet till Erasmus Charter. Personalfortbildning kan även ske vid ett företag eller en organisation. 

All personal har möjlighet att delta, dvs både akademisk (lärare såväl som doktorander) och teknisk/administrativ personal. 

Personalfortbildning kan ske i form av jobbskuggning vid ett lärosäte eller företag/organisation, deltagande i kurser, seminarier eller workshops. Aktiviteten ska syfta till att lära sig nya innovativa metoder för undervisning, administration eller organisation som kan nyttiggöras vid hemlärosätet. Exempelvis kan en lärare lära sig mer om inlärningsverktyg och virtuella mobilitetsprojekt vid ett annat lärosäte eller organisation. Det ska alltså handla om ska det handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte kopplas till egen forskning eller forskningssamarbete.

En konferens eller annan typ av event som enbart syftar till presentation av egen forskning eller handlar om den egna akademiska disciplinen berättigar inte till personalfortbildningsmedel.

Undervisande personal kan kombinera personalfortbildning med undervisning vid samma tillfälle. Läs mer om undervisningsuppdrag här

 

Hur länge?

En fortbildningsmobilitet ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Ansökan

Ansökan är löpande och det sker en kontinuerlig tilldelning av medel från Erasmusprogrammet.

Du ansöker om Erasmusmedel för personalfortbildning genom att fylla i webformuläret i denna länk 

Efter att ansökan fyllts i och skickats iväg ska den skrivas ut. Först då skapas plats för underskrifter av sökande, närmaste chef vid Lnu och mottagande part. Scannade underskrifter är tillräckligt. Därefter skickas den till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (Carolina Brorsson).

Efter tilldelning returneras blanketten till sökande som tar med den till det mottagande lärosätet eller organisationen/företaget för att få intygat att mobiliteten har genomförts.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom.

Erasmusmedlen

Erasmusmedlen är ett bidrag till institutionen/kansliet/avdelningen för att täcka en del av de kostnader som uppstår vid en personalmobilitet. Eftersom medlen inte är heltäckande är det viktigt att mobiliteten är förankrad hos närmaste chef. Tilldelade medel baseras på ett schablonbelopp för resa och arbetsdagar och summan varierar beroende på värdland och antal arbetsdagar (se länklistan nedan). Max två resdagar kan räknas som arbetsdagar. Din lön behåller du från Linnéuniversitetet.

Redovisning

Efter hemkomst görs en reseräkning i Primula och orginalkvitton skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER) för ersättning för eventuella utlägg. Traktamente betalas enligt Lnu:s traktamentesregler.

Rapportering

All personal som företagit en Erasmusmobilitet ska göra en online-rapport efter hemkomst. En länk till rapporteringsverktyget "Erasmus Mobility Tool" skickas automatiskt till din mailadress efter avslutad mobilitet. Avrapportering bör också ske vid institution/fakultet.

Omföring av stipendiemedel

Medlen omförs till institutionen/kansliet/avdelningen efter att blanketten Erasmus Training Programme returnerats till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer samt att reseräkning gjorts i Primula och online-rapport har fyllts i.

För frågor kopplade till mobilietsmedel inom Erasmusprogrammet, kontakta Carolina Brorsson på avdelningen för externa relationer (ER).