Två kvinnor samtalar

Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling med Erasmusprogrammet

Linnéuniversitetets internationaliseringsarbete syftar till att stärka både studenters och anställdas förmåga att förstå och aktivt verka i en global kunskapsmiljö. Erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder ger möjlighet att utveckla och stärka Linnéuniversitetets kompetens och därmed vår verksamhet.

Erasmusprogrammet möjliggör för alla anställda vid Lnu, såväl personal inom verksamhetsstöd som undervisande personal och doktorander, att söka stipendium för personalfortbildning inom det egna arbetsområdet. 

Var och vad?

Deltagande länder är EU:s 27 medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. Storbrittanien är inte längre med i Erasmusprogrammet.

För personalfortbildning vid en högskola/universitet är det inte nödvändigt att ha ett Erasmusavtal, däremot ska lärosätet vara knutet till Erasmus Charter. Personalfortbildning kan även ske vid ett företag eller en organisation. 

All personal har möjlighet att delta, dvs både akademisk (lärare såväl som doktorander) och teknisk/administrativ personal. 

Personalfortbildning kan ske i form av jobbskuggning vid ett lärosäte eller företag/organisation, deltagande i kurser, seminarier eller workshops. Aktiviteten ska syfta till att lära sig nya innovativa metoder för undervisning, forskning, administration eller organisation som kan nyttiggöras vid hemlärosätet. Exempelvis på personalfortbildningsaktiviteter kan vara att inhämta kunskaper om inlärningsverktyg, informationsteknik, digital kompetens, språk, nya arbetsmetoder vid ett annat lärosäte eller organisation. Det ska alltså handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte kopplas till egen forskning eller forskningssamarbete.

En konferens eller annan typ av event som enbart syftar till presentation av egen forskning eller handlar om den egna akademiska disciplinen berättigar inte till personalfortbildningsmedel.

Undervisande personal kan kombinera personalfortbildning med undervisning vid samma tillfälle. Läs mer om undervisningsuppdrag här

Villkor

 • En fortbildningsmobilitet ska pågå i minst två dagar och upp till 8 veckor. Restiden är inte inräknad.
 • Mobiliteten ska äga rum på ett och samma lärosäte.
 • Linnéuniversitetets resepolicy ska beaktas

Resepolicy, rutiner och säkerhet

Vid val av destination och resesätt ska Linnéuniversitetets resepolicy beaktas. Där destination inte är avgörande för verksamhetsnyttan ska hållbara nära alternativ väljas för att minska klimatpåverkan. Erasmus+ ger extra bidrag till grönt resande. 

De lokala och statliga ramavtal som finns ska utnyttjas vid köp/bokning av tjänsteresa. Se Linnéuniversitetets reserutiner vid in- och utrikes tjänsteresa.  

Beakta alltid säkerhetsaspekten vid utrikes resor. Se Lnu Guidelines for personal safety.

Ansökan

Ansökan är löpande och det sker en kontinuerlig tilldelning av medel från Erasmusprogrammet.

Innan mobiliteten:

 • Fyll i och skicka webformuläret i denna länk. I ansökan ska du på engelska ange syfte, mål och mervärde för mobiliteten, preliminärt program samt förväntade resultat.
 • Efter att ansökan fyllts i och skickats iväg ska den skrivas ut. Först då skapas plats för underskrifter av sökande, närmaste chef vid Lnu och mottagande part. Scannade underskrifter är tillräckligt.
 • Maila eller skicka formuläret till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (Lena Kulmala).
 • Efter tilldelning av Erasmusmedel returneras blanketten till sökande som tar med den till det mottagande lärosätet för att få intygat att mobiliteten har genomförts.

Erasmusmedel
Erasmusmedlen är ett bidrag till institutionen för att täcka en del av de kostnader som uppstår vid ett lärarutbyte. Eftersom medlen inte avser att vara heltäckande är det viktigt att utbytet är förankrat hos närmaste chef. Tilldelade medel baseras på ett schablonbelopp för resa och arbetsdagar och summan varierar beroende på värdland och antal dagar (se länklistan nedan). Max två resdagar kan räknas som arbetsdagar. Din lön behåller du från Linnéuniversitetet.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning
I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom.

Efter mobiliteten:

 • Returnera mobility report (med sista signaturen) till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (Jannike Jonasson). Skicka också med ett underlag som visar vilka datum du reste.
 • Gör en reseräkning i Primula. Originalkvitton skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER). för ersättning för eventuella utlägg. Traktamente betalas enligt Lnu:s traktamentesregler.
 • Fyll i en online-rapport efter hemkomst. En länk till rapporteringsverktyget "Erasmus Mobility Tool" skickas automatiskt till din mailadress efter avslutad mobilitet. Avrapportering bör också ske vid institution/fakultet.
 • Medlen omförs till institutionen efter att blanketten mobility agreement returnerats till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer samt att reseräkning gjorts i Primula och online-rapport har fyllts i.

För frågor kopplade till mobilietsmedel inom Erasmusprogrammet, kontakta Lena Kulmala på avdelningen för externa relationer (ER).