Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet

Linnéuniversitetet avsätter medel för doktorandmobilitet i syfte att bidra till internationalisering av såväl individer som forskarmiljöer vid Lnu.

I enlighet med Linnéuniversitetets strategiska mål för globala värden och med avsikt att öka den internationella doktorandmobiliteten avsätts strategiska medel för att ge doktorander vid Lnu möjlighet att verka i internationella miljöer och utveckla internationella forskarnätverk. Utlandsvistelsen ska framför allt innebära ett tydligt mervärde till forskarstudierna och forskningen vid Lnu.

Då Lnu redan erbjuder medel för mobilitet inom främst EU genom Erasmus+-programmet avser Lnu doktorandmobilitet vistelse i länder utanför programmet, dvs främst utanför Europa.

Medlen finansierar minst 2 veckors vistelse och upp till 2 månader.

Ansökningsomgången för mobilitet under 2020 avslutades den 30 november 2019.

 

Till dig som blivit tilldelad Lnu doktorandmobilitetsmedel - efter utförd mobilitet

Gör en reseräkning i Primula. Orginalkvitton för utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER).

Återsänd den av värdlärosätet underskrivna blanketten/ansökan till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (ER).

Rapportering: Utöver den rapportering som sker vid heminstitutionen ska en rapport skickas till ansvarig handläggare på ER. Använd gärna mallen längre ned på sidan.

Anslagsmedlen omförs till institutionen efter mottagande av rapport och underskrivet Mobility Agreement.