Kommunikationsjuridik

Förordningar

Offentlighetsprincipen

Alla myndigheter är skyldiga att utan dröjsmål lämna ut allmänna handlingar till den som begär det, såvida inte handlingarna omfattas av sekretess.

Offentlighetsprincipen är fastslagen i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar.

Förvaltningslagen

Myndigheter skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda medborgare i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.
Frågorna skall besvaras så snart som möjligt.

Om personer av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa hen till rätta.

Yttrandefrihet och meddelarfrihet

Yttrandefrihet innebär att varje medborgare gentemot det allmänna ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor i tal, skrift, bild eller på annat sätt.

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till medier, i syfte att de ska publiceras. Myndigheten har inte rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna.

Dataskyddsförordningen, GDPR
GDPR förbjuder att namn och andra personuppgifter, såväl i text som i bild, offentliggörs på Internet, såvida inte berörda personer gett sitt uttryckliga samtycke. Undantag görs för namnuppgifter som uteslutande publiceras för litterära, konstnärliga eller journalistiska ändamål. Läs mer om hur Linnéuniversitetet hanterar personuppgifter.

Språklagen
I Språklagen finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang.

Syftet med språklagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringen ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också framgå vem som svarar för marknadsföringen.

Lagen om namn och bild i reklam

När bilder på personer eller namn på faktiska personer används i marknadsföringssyfte, får detta inte ske utan personens medgivande.

Upphovsrätt

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Det kan till exempel röra sig om skönlitterär eller beskrivande framställning i tal och skrift, datorprogram, filmverk eller fotografiskt verk. Upphovsrättslagen rör bestämmelser om den rätt som författare, tecknare, fotografer, kompositörer och andra har över sitt intellektuella skapande. Således har upphovsrätten stöd av grundlagen.

Upphovsrätt gäller inte till författningar, beslut av myndigheter samt yttranden av svenska myndigheter.

Man har rätt att kopiera ett fåtal exemplar av ett verk för privat bruk utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. Det gäller inte till exempel datorprogram eller hela böcker. Detta innebär att man kan ta en lagligt framställd film- eller musikskiva och göra ett fåtal kopior för sig själv, familj och nära vänner, utan att begå upphovsrättsintrång. Observera dock att om materialet är kopieringsskyddat, kan det vara olagligt att kringgå skyddet.

BBS-lagen

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (Bulletin Board System) innebär att den som äger/administrerar en BBS har ett visst ansvar. Bland annat har man skyldighet att ta bort inlägg som rör uppvigling, hets mot folkgrupp, upphovsrättintrång, mm.

Lotterilagen

Lotterilagen reglerar de grundläggande bestämmelserna om lotterier som anordnas för allmänheten. Lotterier får anordnas bara efter tillstånd.

Skillnad mellan lotteri och tävling
Som riktlinje kan sägas att ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp är att betrakta som ett lotteri. Avgörs ett arrangemang med en prestation, som att till exempel skriva en slogan, kan det vara att se som en tävling.

FAQ

E-postlistor

Ska vi lämna ut vid förfrågan?

E-postadresser som finns hos ett universitet uppfyller kraven för allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och ska som huvudregel lämnas ut på begäran. Undantag finns i offentlighets- och sekretesslagen där det bland annat anges att personuppgifter inte ska lämnas ut om det står i strid med Dataskyddsförordningen. E-postadresser utgör personuppgifter och enligt Dataskyddsförordningen får dessa endast lämnas ut om behandlingen kommer att vara laglig. Då det är förbjudet enligt marknadsföringslagen att skicka direktmarknadsföring till e-postadresser utan föregående samtycke är sådan behandling inte laglig.

Universitetet ska därför inte lämna ut e-postadresser när mottagaren vill använda dessa för direktmarknadsföring.

Detta är grundregeln. Om du har frågor kontakta kommunikationsavdelningen.

Könsdiskriminering i reklam

Vad räknas som könsdiskriminerande reklam?

I Sverige tillämpas följande kriterier:

1. Sexistisk reklam - Reklam som framställer kvinnor och män som rena sexobjekt
2. Schabloniserande reklam - Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsroller.
3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Meddelarfrihet

Vad innebär meddelarfrihet?

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till medier, i syfte att de ska publiceras. Universitetet har inte rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Man har dock inte rätt att uttala sig i universitets namn om man inte fått detta uppdrag. Meddelarfriheten inskränks när sekretess råder.

Yttrandefrihet på Internet

Omfattas Internet av YGL och TF?

I huvudsak inte. Utgångspunkten är att var och en som publicerar eller distribuerar något över Internet, själv ansvarar för lagligheten. Tre undantag finns: Traditionella mediers databaser, webb-radio/TV och e-tidningar, samt webbplatser med utgivningsbevis. Lnu.se har inget utgivningsbevis och därmed ingen ansvarig utgivare.