Så här heter vi på Linnéuniversitetet

Principer 

Benämningar på fakulteter, institutioner, avdelningar etc. ska användas i sin fulla version i all extern kommunikation; förkortningar får däremot användas i intern kommunikation. De svenska förkortningarna översätts inte, utan används även på engelska, i linje med många andra svenska myndigheters praxis (t.ex. SCB, CSN, BRÅ, IVO osv). Benämningar anges i tillämpliga fall i bestämd form (t.ex. institutionen för design/the Department of Design, fakulteten för teknik/the Faculty of Technology, osv).

På svenska följer vi nationell standard för språklig utformning (Myndigheternas skrivregler samt Svenska skrivregler). Detta innebär följande:

 • Benämningar på fakulteter, institutioner, avdelningar etc. samt tjänste- och funktionstitlar skrivs normalt med genomgående små bokstäver inuti meningar, men med stor begynnelsebokstav (enbart på första ordet i flerordiga benämningar) när de står som första eller enda ord (i meningar, på skyltar, i rubriker på webbsidor osv). Exempel:

  Det finns nio institutioner vid fakulteten för teknik.
  Hon arbetar vid institutionen för marknadsföring och turismvetenskap.
  Mötet öppnades av dekan Anders Andersson.
  Ledamöterna utses av rektor.
 • Benämningar som syftar på en unik referent snarare än på något som typiskt finns vid alla universitet/alla fakulteter etc vid universitetet, och som dessutom fungerar som ett namn snarare än en typ- eller funktionsbeskrivning, skrivs alltid med stor begynnelsebokstav. Exempel:

  Vid Linnéuniversitetet har vi ca 2 000 anställda.
  Mötet med Fojo ledde till en rad nya förslag.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en viss benämning ska behandlas som ett namn eller inte, och enligt nationell standard är gränsdragningen inte absolut. Den generella rekommendationen är dock att man vid tveksamhet bör använda liten bokstav.

På engelska gäller följande:

 • Namn på unika referenter samt benämningar på fakulteter, institutioner, avdelningar etc. skrivs med stor begynnelsebokstav på samtliga i benämningen ingående innehållsord. Exempel:

  There are approximately 2 000 employees at Linnaeus University.
  There are nine departments at the Faculty of Technology.
  She works at the Department of Marketing and Tourism Studies.

  Notera dock att benämningar på utskott, grupper etc. som uppenbart utgör funktionsbeskrivningar snarare än namn, och som ofta syftar på referenter som det finns flera av vid universitetet, skrivs med genomgående små bokstäver. Exempel:

  The matter will be discussed by the syllabus committee for languages and communication.
  Study plans are approved by the respective doctoral supervisory committees.
 • Tjänste- och funktionstitlar skrivs normalt med genomgående små bokstäver, utom när de fungerar som rena epitet. Exempel:

  Members are appointed by the vice-chancellor.
  The head of department will notify those affected by the decision.
  The meeting was opened by Dean Anders Andersson.
  The students were greeted by Head of Department Anders Andersson.

(I de två sista exemplen fungerar titeln som epitet, varför stor begynnelsebokstav på innehållsorden ska användas)

I nedanstående lista har vi använt små och stora bokstäver i enlighet med hur de olika benämningarna ska skrivas när de står inuti meningar (och inte används som epitet), på svenska respektive engelska.

Fakulteter och institutioner

ekonomihögskolan, FEH
School of Business and Economics, FEH
institutionen för management, MAN
the Department of Management, MAN
institutionen för marknadsföring och turismvetenskap, MTS
the Department of Marketing and Tourism Studies, MTS
institutionen för nationalekonomi och statistik, NS
the Department of Economics and Statistics, NS
fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL
the Faculty of Health and Life Sciences
institutionen för biologi och miljö, BOM
the Department of Biology and Environmental Science, BOM
institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV
the Department of Health and Caring Sciences, HV
institutionen för kemi och biomedicin, KOB
the Department of Chemistry and Biomedical Sciences, KOB
institutionen för medicin och optometri, MEO
the Department of Medicine and Optometry, MEO
institutionen för psykologi, PSY
the Department of Psychology, PSY
fakulteten för konst och humaniora, FKH
the Faculty of Arts and Humanities, FKH
institutionen för design, DE
the Department of Design, DE
institutionen för film och litteratur, IFL
the Department of Film and Literature, IFL
institutionen för kulturvetenskaper, KV
the Department of Cultural Sciences, KV
institutionen för medier och journalistik, MJ
the Department of Media and Journalism, MJ
institutionen för musik och bild, MB
the Department of Music and Art, MB
institutionen för språk, SPR
the Department of Languages, SPR
institutionen för svenska språket, SV
the Department of Swedish, SV
Fojo (medieinstitutet)
Fojo (the media institute)
fakulteten för samhällsvetenskap, FSV
the Faculty of Social Sciences, FSV
institutionen för idrottsvetenskap, ID
the Department of Sport Science, ID
institutionen för pedagogik och lärande, PEL
the Department of Pedagogy and Learning, PEL
institutionen för samhällsstudier, SS
the Department of Social Studies, SS
institutionen för socialt arbete, SA
the Department of Social Work, SA
institutionen för statsvetenskap, STV
the Department of Political Science, STV
institutionen för didaktik och lärares praktik, DLP
the Department of Education and Teachers' Practice, DLP
institutionen för kriminologi och polisiärt arbete
the Department of Criminology and Police Work
fakulteten för teknik, FTK
the Faculty of Technology, FTK
institutionen för byggteknik, BY
the Department of Building Technology, BY
institutionen för byggd miljö och energiteknik, BET
the Department of Built Environment and Energy Technology, BET
institutionen för datavetenskap och medieteknik, DM
the Department of Computer Science and Media Technology, DM
institutionen för fysik och elektroteknik, IFE
the Department of Physics and Electrical Engineering, IFE
institutionen för informatik, IK
the Department of Informatics, IK
institutionen för maskinteknik, MT
the Department of Mechanical Engineering, MT
institutionen för matematik, MA
the Department of Mathematics, MA
institutionen för skog och träteknik, SOT
the Department of Forestry and Wood Technology, SOT
sjöfartshögskolan, SJÖ
Kalmar Maritime Academy, SJÖ
nämnden för lärarutbildningar, NLU
the Board of Teacher Education, NLU

Universitetsförvaltningen

universitetsförvaltningen
the university administration
universitetsledningens kansli, UK
the Executive Office, UK
avdelningen för externa relationer, ER
the Office of External Relations, ER
ekonomiavdelningen, EK
the Finance Office, EK
IT-avdelningen, IT
the IT Office, IT
sektionen IT-support servicedesk
Section IT Support Servicedesk
sektionen IT drift och infrastruktur
Section IT Support Onsite
sektionen IT utveckling och förvaltning
Section IT Operation and Infrastructure
kommunikationsavdelningen, KOM
the Communications Office, KOM
sektionen för evenemang, medieproduktion och web
the Section for Events, Media Production and Web
sektionen för forskningskommunikation och internkommunikation
the Section for Research Communication and Internal Communication
sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation
the Section for Student Recruitment and Student Communication
lokal- och serviceavdelningen, LOS
the Office of Facilities Management and Services, LOS
infocenter
Infocenter
lokalplanering
Facilities Planning
lokalvård
Facilities Keeping
vaktmästeri/post
Janitorial/Post Service
lokaladministration
Facilities Administration
HR-avdelningen, HR
the Office of Human Resources, HR
studerandeavdelningen, STUD
the Office of Student Affairs, STUD
antagningsavdelningen
the Admissions Office
disciplinnämnden
the Disciplinary Board
examen
Degree Office
studenthälsan
the Student Welfare Office
universitetsbiblioteket, UB
the University Library, UB

Fakultetskanslier

(fakultets)kanslier
(faculty) offices
fakultetskansliet för ekonomihögskolan
the Faculty Office of Business and Economics
fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap
the Faculty Office of Health and Life Sciences
fakultetskansliet för konst och humaniora
the Faculty Office of Arts and Humanities
fakultetskansliet för samhällsvetenskap
the Faculty Office of Social Sciences
fakultetskansliet för teknik
the Faculty Office of Technology
lärarutbildningskansliet
the Office of Teacher Education

Organ på universitetsövergripande nivå

organ på universitetsövergripande nivå
bodies at university-wide level
antagningsavdelningen
the Admissions Office
arbetsmiljökommittén
the Work Environment Committee
biblioteksstyrelsen
the Library Board
disciplinnämnden
the Disciplinary Board
forskarutbildningsutskottet
the Doctoral Programmes Committee
forskningsrådet, FOR
the Research Council, FOR
internrevision
internal audit (men the Internal Audit när det utgör namnet på den specifika avdelningen)
kommittén för hållbar framtid
the Committee for a Sustainable Future
kommittén för internationalisering
the Committee for Internationalisation
kommittén för samhällelig drivkraft
the Committee for Societal Driving Force
kvalitetsutskottet
the Quality Assurance Council
personalansvarsnämnden
the Staff Disciplinary Board
portföljledningen
Project Portfolio Management
stipendiekommittén
the Scholarship Committee
rådet för utbildning och lärande (RUL)
the Council for Education and Learning
rådet för ärende gällande misstanke om vetenskaplig oredlighet
the Council for Cases Concerning Scientific Misconduct
universitetsledning
university management (men the Senior Management Team när man refererar till den faktiska universitetsledningen)
universitetsstyrelsen
the University Board

Centrum, grupper, övrig verksamhet

centrum, grupper, övrig verksamhet
centres, groups, other activities
arbetsutskottet
the Executive Committee
centrum för genusvetenskap
the Centre for Gender Studies
centrum för idrottsvetenskap (CIU)
the Centre for Sports Development (CIU)
centrum för polisforskning och utveckling (CPU)
the Centre for Police Research and Development (CPU)
centrum för skolutveckling (CSU)
the Centre for School Development (CSU)
fakultetsledning
heads of faculty
fakultetsstyrelse
faculty board
grundutbildningsnämnden (GUN) (vid FTK)
the First- and Second-Cycle Education Board (GUN)
handledarkollegium
doctoral supervisory committee
sektion högskolepedagogik
The Section for Higher Education Development
internationella gruppen (vid FKH)
The International Group
kunskapsmiljö
knowledge environment
partnerskap och nätverk 
Partnerships and Networks
rådet för god forskningssed
the Council for Good Research Practice
utskottet för programmens didaktik (vid FTK)
the Programme Didactics Committee

Tjänstetitlar, funktionstitlar, uppdrag, m.m

titlar
titles
adjunkt
lecturer
adjunkt, gäst
guest lecturer
administratör
administrator
amanuens
assistant
avdelningschef
office manager
bibliotekarie
librarian
biblioteksassistent
library assistant
biträdande lektor
associate senior lecturer
biträdande prefekt
deputy head of department
biträdande studierektor
assistant director of studies
biträdande universitetsdirektör
deputy university director
biträdande vice-rektor
assistant deputy vice-chancellor
brandskyddsansvarig
fire safety manager
brandskyddskontrollant
fire safety controller
brandskyddssamordnare
fire safety coordinator
chef för universitetsbiblioteket
chief librarian of the University Library
chefsarkivarie
chief archivist
controller
controller
dekan
dean
docent
associate professor
doktorand
doctoral student
ekonom
financial manager
ekonomiadministratör
financial administrator
ekonomiassistent
financial assistant
ekonomichef
chief financial officer
examinator
examiner
fakultetshandläggare
faculty administrator
fakultetsamordnare
faculty coordinator
fakultetssekreterare
faculty secretary
fakultetsledning
heads of faculty
formgivare, grafisk
graphic designer
forskarassistent
postdoctoral research fellow
forskare
researcher
forskningsamanuens
research assistant
forskningsassistent
research assistant
forskningssamordnare
research coordinator
forskningssekreterare
research secretary
föreståndare
director
förvaltningsledare
administration leader
HR-administratör
HR administrator
HR-chef
head of human resources
HR-partner
HR partner
IKT-pedagog
ICT educational developer
innovationsrådgivare
innovation advisor
internationell handläggare
international relations administrator
internationell koordinator
international relations coordinator
internationell samordnare
international relations coordinator
IT-administratör
IT administrator
kanslichef
administrative director
karriärvägledare
career counsellor
kommunikationschef
chief communications officer
kommunikatör
communications officer
kursadministratör
course administrator
kursansvarig
course coordinator
laboratorieassistent
laboratory assistant
lektor
senior lecturer
lektor, gäst
senior lecturer, guest
lokalvårdare
facilities keeper
områdesansvarig
field coordinator
personalkonsult
HR consultant
postdoktor
postdoctoral researcher
prefekt
head of department
prefektstöd
support for the head of department
pressansvarig
senior press officer
programansvarig
programme coordinator
prorektor
pro vice-chancellor
prodekan
pro dean
professor
professor
professor, gäst
guest professor
registrator
registrar
rektor
vice-chancellor
RUC-ledare (regionalt utvecklingscentrum)
RUC manager (Regional development centre)
samordnande utrymningsledare
evacuation coordinator
samverkanskoordinator
collaboration coordinator
samverkansrådgivare
collaboration advisor
sektionschef
section manager
seniorprofessor
senior professor
skyddsombud
safety representative
student
student
studierektor
director of studies
studievägledare
study counsellor
systemutvecklare
systems developer
tf. viceprefekt
acting vice head of department
universitetsadjunkt
lecturer
universitetsdirektör
university director
universitetslektor
senior lecturer
upphandlare
procurement officer
upphandlingssamordnare
procurement coordinator
utbildningsadministratör
education administrator
utbildningsledare
faculty coordinator
utbildningsplanerare
education planner
utbildningssamordnare
education coordinator
utrymningsledare
evacuation leader
vaktmästare
maintenance porter
webbsamordnare
web coordinator
VFU-koordinator (verksamhetsförlagd utbildning)
VFU coordinator (student placement training)
vicerektor
deputy vice-chancellor
vice-rektor för lärarutbildningar
deputy vice-chancellor for teacher education
vicerektor med ansvar för …
deputy vice-chancellor, responsible for the field of …
vicedekan
vice dean
viceprefekt
vice head of department
vikarierande rektor
acting vice-chancellor
ämnesansvarig (alt ämnesföreträdare)
head of subject

Övriga termer specifika för Lnu

övriga termer specifika för Lnu
other terminology specific for Lnu
fakultetsstöd
faculty administration
ledningsstöd
management support
rektorsutbildning
headmaster training
rektorsprogrammet
the School Leadership Training Programme
verksamhetsstöd
university administration

Övriga termer

övriga termer
other terminology
diarienummer, dnr
registration number, reg.no
funktionsmejl
shared mailbox
företagshälsovården
the Occupational Health Service
indirekta kostnader
indirect costs
institutionsstyrelse
department management
internationaliseringsplan
internationalisation strategy
KPU
supplementary teacher education
kursplaneutskott
syllabus committee
ledningsråd (inom fakultetsledning)
faculty management council
områdesutskott
field committee
pedagogisk plan
pedagogical plan
programråd
programme council
provmoment
examination element
revisionsutskott
audit committee
skyddsrond
workplace inspection
tjänsteplanering (det man gör)
annual workload planning
tjänsteplanering (dokumentet)
teachers’ annual workload plan
uppdragsutbildning och beställd utbildning
contract education and contracted course
utbildningsråd
education board
verksamhetsplan
operational plan
ämnesråd
subject council