Studentkommunikation

När studenterna har registrerat sig på sin utbildning räknas de som befintliga studenter och den information som går ut till dem som studentkommunikation.

Allmän studentkommunikation:
Studentwebben
Mycket av den allmänna informationen som det är tänkt att det registrerade/befintliga studenterna ska ta del av finns på det som vi kallar studentwebben

Kanaler:
Studentkalender
Är det händelser som är kopplade till ett specifikt datum så är det lämpligt att en kalenderhändelse publiceras på Lnu.se.

Studentnyhet
Information som inte är direkt kopplad till ett specifikt datum kan publiceras som en studentnyhet

IInformationsskärmar
Vi använder oss också av digitala informationsskärmar som finns utplacerade i alla våra lokaler i både Växjö och Kalmar.

Sociala medier
Vi använder oss även ibland av sociala medier för att uppmärksamma befintliga studenter på olika saker.

Trycksaker
II viss mån tas trycksaker fram när det är motiverat.


Studenkommunikation angående stöd till studenterna: 
Early Alert
I början av varje termin görs ett stort utskick via vårt CRM-system till befintliga studenter (dvs nyregistrerade studenter och de som har kommit en bit på sin utbildning). Utskicket är en del i ett projekt Early Alert som studerandeavdelningen ansvarar för i samarbete med kommunikationsavdelnigen. Utskicket innehåller mycket information om vilket stöd som finns på Linnéuniversitetet för att alla studenter ska ha möjlighet att klara av sina studier.


Så lyckas du med dina studier
Det ordnas också aktiviteter inom ramen för samarbetsprojektet "Så lyckas du med dina studier" Dessa aktiviteter informeras om främst via kalenderhändelser på Lnu.se riktade till studenter.


Information om SI-pass, samverkansinlärning
Ytterligare en aktivitet som erbjuds till studenterna är https://lnu.se/student/under-studierna/studievagledning/samverkansinlarning-si-pass/ men den informeras det om separat i samband med introduktion på den aktuella utbildningen. Informationen sker i samarbete mellan studerandeavdelningen och fakulteterna. Kommunikationsavdelnigen har hjälpt till med att strukturera informationen dels till studenter men även till kollegor. Vi har även producerat en film som finns publicerad på sidan och som kan användas separat i de forum där det passar.

Studera med funktionsnedsättning
Studenter med särskilda behov ”fångas upp” och får speciell information. https://lnu.se/student/stod-och-service/studera-med-funktionsnedsattning/ Kommunikationsavdelnigen har i samarbete med samordnarna producerat en animerad film för att tydliggöra vad som Linnéuniversitetet har att erbjuda. Filmen kan samordnarna även använda separat.


Utbildnigsspecifik information:

Moodle
Den studentkommunikation som är direkt kopplad till de olika utbildningarna ansvara fakulteterna för och den publiceras oftast i lärplattformen MyMoodle alternativt mailas ut till aktuella studentgrupper.

Personliga möten
Enskilda avdelningar inom universitetet deltar också i olika typer av mässor för att informera om just sin verksamhet.’