Annonsering

Enligt universitetsdirektörens delegationsordning har kommunikationsavdelningen (KOM) ansvar att besluta i frågor om samordning av studentrekryteringsarbetet. Det innebär att KOM genom sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation (studrek) i sin helhet ansvarar för den studentrekryterande annonseringen till anslagsutbildning . Ansvaret innebär att inför varje år, i samband med att den övergripande kommunikationsplanen tas fram, göra en annonsplan (budgetering, val av kanaler, tidpunkt och innehåll) som ska bidra till att övergripande mål med studentrekrytering nås samt att utvärdera den annonsering som genomförts. Annonsplanen skapas och genomförs utifrån strategiska grunder och riktlinjer (se nedan).

Ansvaret via studrek säkerställer:

 • att strategier och riktlinjer följs.
 • att universitetets grafiska profil följs.
 • att utvärdering genomförs.
 • att intern konkurrens mellan utbildningar undviks.
 • en ansvarsfull resursanvändning.
 • samordning av annonsinköp för att det vid behov ska kunna redovisas samlat som offentliga handlingar och/eller hanteras inom ramen för offentlig upphandling.
 • att enskilda i verksamheten kan hänvisa till studrek vid förfrågningar om annonsering.

För ett proaktivt, effektivt, samlat och ansvarsfullt sätt att genomföra studentrekryterande annonsering kan strategier och riktlinjer löpande behöva anpassas baserat på utvärdering och/eller förändrade förhållanden.

Strategiska grunder för studentrekryterande annonsering

Den studentrekryterande annonseringen ska ligga i linje med de principer som det studentrekryterande arbetet följer:

 • Gemensamma principer för prioritering genom Rådet för utbildning och lärande (RUL) - Insatser som utgår från ledningens prioriteringar
 • Insatser som stärker Linnéuniversitet som helhet; processer och aktiviteter som omfattar alla, görs på en övergripande nivå och som stärker Linnéuniversitetets varumärke
 • Produktioner med långsiktig livslängd och bred användning

Utöver dessa principer ska intern konkurrens mellan olika utbildningar undvikas, resurser ska användas väl och Linnéuniversitetets grafiska profil ska följas.

Studrek ska därför genomföra annonsering som gynnar:

 • större delen av Linnéuniversitetets utbud*
 • konstanta områden**
 • områden, satsningar och utbildningar som är prioriterade via RUL

Studrek ska använda breda kanaler för annonsering, där stora delar av våra målgrupper nås och som är resurseffektiva (kostnad och/eller hantering) i förhållande till räckvidd. Vi ska också ha en mix av kanaler för att nå våra målgrupper med olika budskap i olika faser av studentresan. Den studentrekryterande annonseringen sker därför i huvudsak i följande kanaler:

 • Sociala medier
 • Sökordsmarknadsföring via Google ads
 • Spelappar
 • OOH - utomhusreklam (på orter inom vårt primära upptagningsområde)
 • Lokalpress
 • Studentmedia
 • Fackpress

Val av kanaler för annonsering ses över inför varje rekryteringsår utifrån målgruppsanalyser och utvärdering från tidigare år. Det kan uppstå behov av eller möjligheter att använda andra kanaler, se Övriga riktlinjer för strategisk annonsering.

Strategisk användning av pixlar

För att nå ut till presumtiva studenter i deras olika steg i studentresan använder Linnéuniversitetet pixlar och Conversion API i sin annonsering på sociala medier. Pixlar och Conversion API används strategiskt och ansvarsfullt med målet att effektivisera annonseringen och rikta den mot rätt personer och målgrupp. 

Övriga riktlinjer för strategisk annonsering

Det kan uppstå behov av eller möjligheter att använda andra annonseringskanaler än de som enligt ovan främst används, då beaktas följande riktlinjer;

 • kanalen ska gå att använda för annonsering som gynnar stora delar av universitetets utbildningar eller ett sk konstant områden och nå en större massa inom relevant målgrupp

eller

 • det ska finns tydliga indikationer på att de kanaler som i huvudsak ska används behöver ersättas eller kompletteras för att nå ett specifikt segment inom en målgrupp för att marknadsföra ett prioriterat område, satsning eller utbildning

och

 • det ska finnas eller tillsättas/frigöras resurser (tid och pengar) för genomförande.

Utvärdering

Resultat och analyser av våra insatser redovisas i en samlad utvärdering. Störst fokus läggs på utvärderingen av insatser för HT. För att följa upp och analysera om vi nått uppsatta mål för studentrekryteringen använder vi övergripande nyckelresultat. För att visa hur vi uppnått eller försökt uppnå våra mål redovisas och analyseras nyckelresultat för insatser per studentrekryterande områden där ett är annonsering.

Riktlinjer om önskemål av annonsering från fakultet/NLU

Det kan uppstå önskemål av studentrekryterande annonsering utöver det som planeras och genomförs av studrek inom ramen för rekryteringsårets kommunikationsplanering. Uppstår det, ska det tas upp i dialog mellan studrek och fakultet/NLU inom ramen för samarbetsformerna för studentrekrytering, som gemensamt beslutar om eventuellt genomförande.

För att beslut om genomförande ska var möjlig behöver följande uppfyllas av fakultet/NLU:

 • Det ska finnas ett godkännande från fakultetens/NLUs ledning om att extra annonsering bör genomföras.
 • Fakultet/NLU ska i god tid informera studrek om behovet, detta sker genom samarbetsformerna för studentrekrytering.
 • Fakultet/NLU står för kostnaden.
 • Fakultet/NLU bistår, vid behov, med stöd till innehåll och eventuell annat som kan behövas för genomförande.
 • Om det handlar om ej redan planerade kanaler behöver fakultet/NLU själva ta fram underlag om önskad kanal (t ex målgrupp, pris, deadlines mm).

För att beslut om genomförande ska vara möjlig behöver följande undersökas av studrek:

 • Om redan planerade annonser i sociala medier och/eller sökordsmarkandsföring via Google ads kan utökas med medel från fakulteten/NLU i stället för att ny annonsering genomförs.

Om ovan ej är möjlig behöver studrek säkerställa följande innan ett godkännande om genomförande görs:

 • Om intern konkurrens kan undvikas.
 • Om det finns personella resurser för genomförande.
 • Om det finns andra riskfaktorer.

Om fakultet/NLU och studrek kommer överens om genomförande, planeras, bokas och genomförs annonsering av studrek i samarbete med fakultet/NLU om inget annat blir överkommet.  

*T ex kampanjmaterial, livet som student, nu är det dags att söka, besök våra öppna hus mm

** Avancerad nivå, intresseområden, friståendekurser/bygg din egen examen, distansutbildningar, kompetensutveckling.