Digital tillgänglighet

För att alla ska kunna ta del av våra webbplatser måste de vara tillgängliga enligt vissa krav och standarder. Detta är viktigt, dels för att vi ska värna allas lika villkor men också för att vi som offentlig aktör innefattas av lagkrav kring tillgänglighet på webb, bland annat Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)

Vad omfattas av lagkraven?

  • Linnéuniversitetets webbsidor (som är nåbara utan inloggning) och allt som publiceras där. Det vill säga Lnu.se med Studentwebben och Medarbetare, Serviceportalen och andra webbplatser som Linnéuniversitetet står bakom. Det innebär webbsidor men också dokument, filmer, poddar och annat material som publiceras på webbsidorna.

  • Appar som Linnéuniversitetet står bakom, och material som publiceras i dessa appar.

  • Det vi publicerar i sociala medier. För publicering i sociala medier gäller att allt som vi rår över ska vara tillgängligt. Det vill säga texter, filmer och annat som vi lägger ut. Själva plattformen i sig är utanför vår kontroll.

  • Upphandling av digitala tjänster som omfattas av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Lärplattform bakom inloggning – tillfälligt undantaget

Lagkraven gäller generellt det vi publicerar på våra webbplatser. Även lärplattformar räknas i detta fall som en webbplats. Men i DOS-lagen finns ett tillfälligt undantag för material som ligger bakom inloggning, förutsatt att webbplatsen är skapad före den 23 september 2019. Så är fallet när det gäller material bakom inloggning i MyMoodle. Undantaget är tillfälligt och gäller till dess att plattformen genomgår en omfattande översyn.

Eftersom detta ännu inte är rättsligt prövat och lagtexter kan vara snåriga att tolka så har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) tagit fram en rekommendation, se länk nedan. I den framgår att vi som lärosäte ska påbörja arbetet med att göra innehållet i lärplattformen tillgängligt, i enlighet med lagkrav. I vilken takt detta ska göras är beroende på när lärplattformen offentliggjordes*.

När det gäller vår lärplattform MyMoodle är den offentliggjord innan den 23 september 2019 och kan därför ses som tillfälligt undantagen från lagkraven. Ju mer vi kan göra tillgängligt desto bättre naturligtvis, men i nuläget ligger prioriteten på det som ingår i lagkraven.

*hämtat från rekommendationen nedan. 

Se hela rekommendationen från Sveriges Sveriges universitets- och högskoleförbund:
Rekommendationer om tolkning av DOS-lagen vad gäller dess
tillämpning på lärplattformar, Antagen av SUHFs styrelse 210623 (pdf-fil)

Mer om Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) beskriver på sin webbplats lagen mer utförligt och samlar även vanliga frågor och svar. Där listas också de undantag som finns till exempel när det gäller gamla dokument. Kika där om du vill veta mer. 

Digital tillgänglighet, se DIGGs webbplats

Undantag i lagen, se DIGGs webbplats

Vanliga frågor

Publicera tillgängligt i olika kanaler - hit kan du vända dig för mer info

Bristande tillgänglighet, en form av diskriminering

Linnéuniversitetet ska vara en plats där studenter och medarbetare känner sig inkluderade. En diskrimingeringsform som diskrimineringslagen beskriver är bristande tillgänglighet. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Genom att arbeta aktivt med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och otillgänglighet skapar vi en studie- och arbetsmiljö där alla kan nå sin fulla kapacitet.

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet till pedagogiskt stöd under studietiden. Detta ska inte förväxlas med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

En funktionsnedsättning är individuell och kan påverka studiesituationen på olika sätt. Detta gör att det pedagogiska stödet och eventuella anpassningar utformas individuellt. En förutsättning för att det ska bli aktuellt med pedagogiskt stöd, är att studenten kan dokumentera funktionsnedsättningen. Det pedagogiska stödet omfattar inte tillgänglighetsanpassningar på webben så som tillgängliga dokument eller textade filmer. Det är därför av stor vikt att publicerat material på webben görs tillgängligt för alla enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Läs mer om pedagogiskt stöd och att studera med funktionsnedsättning

Samordning av tillgänglighetsfrågor

Den här sidan har tagits fram av arbetsgruppen för digital tillgänglighet som arbetat tillsammans med styrgruppen på uppdrag av universitetsdirektören under 2021. Detta är ett samarbete mellan kommunikationsavdelningen, IT-avdelningen, universitetsbiblioteket, studerandeavdelningen och universitetsledningens kansli.