Sökordsoptimering av program- och kurssidor

En viktig parameter i arbetet med att nå presumtiva studenter är att jobba med sökordsoptimering, SEO. Målet med sökordsoptimeringen av utbildningstexter är att hamna högt upp bland sökträffarna på Google, antagning.se, Lnu.se och andra söktjänster. Så väl fakulteter som kommunikationsavdelningen ansvarar för textinnehåll på utbildningssidorna.

Fakulteternas ansvar

Fakulteterna ansvarar för att ta fram program- och kursnamn (Benämning i Ladok) samt program- och kursbeskrivning (Ingress, Innehåll, Yrkesliv och Examen i Kursinfo). Benämningarna och texterna visas på respektive program- och kurssida på Lnu.se.

Program- och kursnamn

Alla program- och kurssidor ska innehålla titel, det vill säga program- eller kursnamn. Dessa hämtas från fältet Benämning i Ladok in till respektive utbildningssida på Lnu.se. Titeln är ett av de viktigaste fälten att sökordsoptimera, då bland annat sökmotorer som Google viktar den högt bland sina resultat. När vi tar fram nya program- och kursnamn bör därför sökoptimering vara en parameter. Ur ett sökordsoptimeringsperspektiv är det också viktigt att utbildningar har en svensk titel för den svenska utbildningssidan och en engelsk titel för den engelska. Kommunikationsavdelningen stöttar gärna i arbetet med att ta fram program- och kursnamn.

Program- och kurstext 

Alla program- och kursidor ska innehålla en program- eller kurstext, dessa hämtas från fälten Katalogtexter i Kursinfo in till respektive sida på Lnu.se. Dessa texter viktas högt i sökmotorernas bedömning då det är de första texterna som går att läsa på sidorna.

Tips för att sökordsoptimera program- och kurssidor

  • Utgår från besökaren, hur tänker och pratar den om studier och utbildningar? Vad vill den veta? Det är sådana fraser som den presumtiva studenten kommer att söka på för att hitta sin utbildning.
  • Använd ett du-tilltal. Det gör att det är lättare att träffa rätt på de fraser som presumtiva studenter söker på och skapar dessutom ett mer personligt tilltal som är mer lockande för presumtiva studenter.
  • Vilka ord tror du att den som letar efter utbildningen söker på? Skriv upp orden och se om de går att få in i texten på ett naturligt sätt. Använd synonymer till namn på yrken och det som studenter läser till. Använd gärna olika benämningar på studier såsom plugga, studera, utbilda, utbildning, läsa och studier.
  • Googla på sökfraser och se hur andra skriver. Kopiera inte, men få inspiration till sökord, synonymer och fraser.
  • Vilken plats har vi på Google om du söker på några sökord? Kika på konkurrenter som har en bättre plats och se hur de skriver om sin utbildning.
  • Ge konkreta exempel på yrkesroller efter examen. Många sökningar på Google är likt ”[yrkesroll] utbildning”. Skriv exempelvis ”efter utbildningen kan du jobba som grafisk formgivare” i stället för ”efter utbildningen kan du jobba på en designbyrå”.
  • Det är bra om texten är unik, så att inte samma formuleringar används på många olika program- och kurssidor. På så vis a undviker vi att konkurrera med oss själva bland sökträffarna på Google och andra sökmotorer.
  • Skriv gärna lite längre än du tror. Det är bättre att texten är för lång, än för kort. Men viktigast är att besökaren ska kunna läsa den och hänga med. Är den bra skriven för besökaren så är den också bra skriven för sökmotorer.

Kommunikationsavdelningens ansvar

Kommunikationsavdelningen ansvarar för övriga fält som kan sökordsoptimeras på en program- och kurssida. För prioriterade utbildningar kan vi också vara ett större stöd för att sökoptimera program- och kurstext, samt metadata (se nedan).

När nya program tas fram är Kommunikationsavdelningen gärna ett stöd i val av programnamn. Detta gäller även då ett program ska byta programnamn.

Metadata

Kommunikationsavdelningen ansvarar för metadata. Alla programtillfällen och ett antal kurser har sedan HT20 metadata. Kommunikationsavdelningen tar fram metadata till nya program och prioriterade kurser samt ser över existerande metadata regelbundet.

Metadata är information som inte syns på Lnu.se, men som skickas till sökmotorer som till exempel Google. Metadatan talar om för sökmotorerna vad varje sida handlar om. På Lnu.se lägger vi in metatitel och metabeskrivning. Metatitel är den rubrik som kommer upp på exempelvis Google när du söker på något. Metabeskrivning är den text du ser under rubriken. Det är alltså det första en person ser av en sida på Google innan den besöker Lnu.se.