Tillgänglighet för Medarbetare

Linnéuniversitetet står bakom den här webbplatsen, universitetets intranät Medarbetare. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda intranätet i sitt arbete. Detta är vår tillgänglighetsredogörelse. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Publicerar du innehåll på Medarbetare? Se Så gör du webbsidor som är tillgängliga och sökbara. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Medarbetare som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns bilder som inte är beskrivna med text. I vissa fall kan dessa bilder vara informationsbärande vilket gör att besökare som inte ser bilden kan missa information. (WCAG 1.1.1)

 • Det finns inte alltid alternativ till ljudklipp och videoklipp. (WCAG 1.2.1)

 • Det finns videoklipp som saknar textning. (WCAG 1.2.2)

 • Det finns videoklipp som saknar syntolkning eller textalternativ. (WCAG 1.2.3, 1.2.5)

 • Vi anger inte alltid i koden vad sidans olika delar har för roll. När vi justerat detta och använder html-elementen på rätt sätt ökar chansen att informationen presenteras korrekt oavsett mottagarens verktyg. (WCAG 1.3.1)

 • På vissa ställen är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräckligt hög vilket kan göra texten svårläst. (WCAG 1.4.3)

 • På vissa ställen uppstår problem med visning av text när den förstoras upp till 200%. (WCAG 1.4.4)

 • Det finns länkar som är otydligt formulerade. Det innebär att det kan vara svårt att veta vart de leder om man inte ser länkens kontext. (WCAG 2.4.4)

 • Det finns formulär med inmatningsfält som saknar tydlig beskrivning. (WCAG 3.3.2)

 • Det finns element ID som inte är unika. Detta innebär att koden inte fullt ut validerar med standard. (WCAG 4.1.1)

 • Det finns skräddarsydda komponenter som inte fungerar i hjälpmedel. (WCAG 4.1.2)

Problem vid användningen av PDF-filer:

 • Det finns pdf-filer som inte är maskinläsningsbara alls.

 • Det finns pdf:dokument som inte är uppmärkta på rätt sätt, det kan saknas rubriker, titlar osv. Det kan innebära svårigheter för dig som använder skärmläsare.

Vi jobbar kontinuerligt med att minska dessa tillgänglighetsproblem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Medarbetare, där vi använt oss av ett granskningsverktyg för att kontrollera webbplatsen. Vi har också tagit hjälp av tillgänglighetskonsulter för att göra en stickprovskontroll av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 24 januari 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 27 januari 2023.