Automatiserade kursvärderingar

Linnéuniversitetet har tillsammans med Artisan, företaget bakom Survey & Report, utvecklat en skräddarsydd lösning för automatiserade kursvärderingar vid universitetetet.

Linnéuniversitetets specialutvecklade automatisering för kursvärderingar används idag för majoriteten av universitetets kurser. Sedan starten 2016 har det löpande skett utveckling och anpassningar av automatiseringen.

Utbildningsmiljö ansvarar för förvaltningen och teknisk support av automatiseringen medan rutiner kring arbetssättet bestäms på respektive fakultet.

Hur automatiseringen fungerar

Aktuella kurstillfällen läses in från Ladok och presenteras i ett särskilt gränssnitt i Survey & Report, där studieadministratörerna på varje fakultet kan sammanfoga kurstillfällen som har samläst, justera datum för enkäten samt fylla i uppgiften om vem som är kursansvarig, en uppgift som i nuläget inte kan hämtas från Ladok. 

När informationen är ifylld skapas det en enkät per automatik, går ett e-postmeddelande till kursansvarig med länk till enkäten där möjligheten finns att lägga till egna frågor. När publiceringsdatumet infaller hämtas respondenterna/studenterna från Ladok och kursvärderingsenkäten skickas ut. Det skickas även en påminnelse en vecka innan enkäten stänger. När enkäten är stängd skapas det två rapporter per automatik, en med fritextsvar och en utan.

Läraren kommer att få e-postmeddelande när rapporterna finns tillgängliga. Läraren kan ta del av båda rapporterna för att kunna utforma åtgärdsplan, lämna kommentarer och godkänna rapporten. När rapporten är godkänd slås svaren (utan fritextsvar) från kursvärderingen ihop med åtgärdsplanen och skickas automatiskt till arkivering samt till kursansvarig.

Här finns ett detaljerat flödesschema för hela automatiseringen av kursvärderingar i Survey & Report.

Syftet med automatiseringen

  • Underlätta och avlasta personal som annars skapar och genomför kursvärderingar manuellt.
  • Underlätta och säkerställa arkivering av kursvärdering och åtgärdsplan, samt avlasta kursansvariga och administratörer från att hantera detta manuellt eller t.o.m. i pappersform.
  • Lärare som tidigare fick gå till en administratör som skötte arkiveringen med en/flera påskrivna kursutvärderingar inkl. åtgärdsplan kan nu enkelt godkänna dessa direkt i systemet.
  • Säkerställa studenternas möjlighet att genomföra en kursvärdering.
  • Studenterna får möjlighet att göra kursvärderingar helt anonyma.

Beslut och rutiner

Automatiseringen användes till samtliga kursvärderingar med en universitetsgemensam frågemall, fram tills i mars 2020 då ett rektorsbeslut togs kring universitetets kursvärderingar. Det upphävde tidigare rektorsbeslut (Dnr:2014/291-1.2), avseende kravet på universitetsgemensamma kursvärderingar. Det är nu upp till varje fakultet att avgöra hur kursvärderingar ska genomföras. Hur detta säkerställs ska framgå av fakulteternas/nämndens för lärarutbildning ansvarsfördelning och processbeskrivning. Rådet för utbildning och lärande har fått uppdraget att följa upp hur fakulteterna säkerställer genomförandet av kursvärderingarna.