Gallring av inaktuella rum i Moodle

En gallring ska genomföras för att hantera den stora mängden gamla rum i MyMoodle. Detta innebär att rum med slutdatum 17 april 2020 eller tidigare, eller som saknar slutdatum, gallras bort fr.o.m. 2 maj 2023.

Universitetsdirektören har beslutat att vi ska gallra och arkivera inaktuella kurs- och programrum i MyMoodle tre år efter dess slutdatum.

Gallringen görs för att uppfylla gällande lagkrav och för att avlasta lagringsutrymmet i systemet. I samband med gallringen ska en kopia av rummet, utan användare eller deras data, skickas till Linnéuniversitetets arkiv.

Hur rummens slutdatum sätts

 • Kurs- och programrum med ladokkopplingar får automatiskt start- och slutdatum från Ladok.
 • I övriga rum sätts slutdatumet manuellt i rummets inställningar. 

I samband med gallringen skapar IT en kopia av kurs- och programrum, rensad på användardata, för arkivering. Övriga sorters rum, exempelvis projektrum, testrum, rum med resurser o.s.v. gallras bort utan arkivering.

Samtidigt raderas eventuella lokala säkerhetskopior i rummen. Detta handlar alltså inte om vår totala systembackup, utan om den sorts säkerhetskopior som personal kan skapa lokalt i rummen och som skapas vid manuell kopiering för nya rum. Även här gäller gränsen 17 april 2020 och bakåt i tiden.

Vad behöver du göra?

Innan de gamla rummen och de gamla säkerhetskopiorna raderas kanske du vill spara undan något eller har du ett rum som du behöver ha kvar.

 • Om du vet att dina kurs- och programrum med slutdatum före 17 april 2020 är avklarade och att du inte behöver spara något som finns i dem, behöver du inte göra någonting.
 • Om du vill spara något, logga in i rummet innan 2 maj 2023 och ladda ned det du vill ha kvar. 
 • Om du har rum som saknar slutdatum och som du behöver ha kvar måste du gå in i det före 2 maj 2023 och ange ett slutdatum i rummets inställningar.
 • Om du har rum med slutdatum före 17 april 2020 som du behöver ha kvar, gå in i det före 2 maj 2023 och ändra slutdatumet till ett senare datum i rummets inställningar.

OBS! Det är inte lämpligt att ändra slutdatum manuellt i ladokkopplade rum, då dessa datum kan komma att uppdateras automatiskt från Ladok.

Radering av säkerhetskopior påverkar inte själva rummet. Eget gjorda säkerhetskopior kan laddas ned och sparas lokalt. Dessa hittar du under kursens administrationsmeny och "Återställ från säkerhetskopia".

Vad gäller om jag har studenter som inte gjort klart kursen?

Gamla kursrum kan fortfarande ha studenter kopplade som inte gjort klart kursen av olika skäl. Universitetskansliet har sammanställt följande utifrån Högskoleförordningen och Lokala regler för kurs och examination:

 • En student antas till en kurs och ett specifikt kurstillfälle.
 • Det är enbart det specifika kurstillfället som studenten har rätt att delta i undervisningen
 • Om studenten inte fullföljer sin kurs vid det aktuella kurstillfället kan studenten återkomma och följa kursen igen, men då enbart om det finns ledig plats på kurstillfället som den vill komma in på.
 • En student som antagits och registrerats på en kurs är ”för alltid antagen” så länge som kursen finns (dvs. tills kursen lagts ned).
 • Även om det inte finns ledig plats kan en student återkomma och enbart genomföra de examinerande delarna av en kurs (som den inte gjorde klart vid det ordinarie kurstillfället)
 • Det är enbart de poängsatta examinerande delar som rapporterats in i studieadministrativa systemet (dvs Ladok). Dessa är bevis på vad studenten har genomfört i sin utbildning. Andra ofullständiga uppgifter t ex inlämningsuppgifter (som inte utgjort någon provmoment), oavslutade projektredovisningar mm (dvs. uppgifter som inte bedömts eller poängsatts i ladok) kan inte räknas med i det fall studenten återkommer till ett nytt kurstillfälle.  (Dvs läraren har ingen skyldighet att spara dessa handlingar).
 • Om examinator beslutar om komplettering gäller att den ska vara tidsmässigt kort ( i relation till kursens storlek – ca en – fyra veckor). Detta innebär att komplettering främst förväntas utföras under innevarande termin (del av sommar). Ej genomförd eller ej godkänd komplettering inom angiven tid innebär att examinator anger betyget underkänd på studentens provmoment. 
 • Om kursen innehåller obligatoriska moment noteras dessa i Ladok när momentet är genomfört.


Om du har andra frågor kring gallringen eller behöver hjälp med hanteringen, kontakta din IKT-pedagog.