Jämställdhetsintegrering vid Linnéuniversitetet

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att planera arbetet i en organisation så att alla beslut tar hänsyn till hur de påverkar makt(o)balansen mellan kvinnor och män. Poängen med jämställdhetsintegrering är att motverka att jämställdhetsarbetet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet.

Plan för jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att planera arbetet i en organisation så att alla beslut tar hänsyn till hur de påverkar makt(o)balansen mellan kvinnor och män. Under perioden 2016-2019 har alla statliga lärosäten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.
Linnéuniversitetets plan för jämställdhetsintegrering tar upp tio problemområden exempelvis karriärvägar inom akademin och könsbundna studieval. Planen har en intersektionell ansats, vilket betyder att planen tar hänsyn till hur kön samverkar med olika diskrimineringsgrunder.
Kommitténs medlemmar

Styrgruppen leds av Marie Eriksson (sammankallande) och består i övrigt av

Cecilia Kjellgren
Lotta Agevall Gross
Dominique Anxo
Marianne Johansson-Hellström
Thorbjörn Nilsson
Marie Brorson
Elin Axén och
Koordinatorn för lika villkor

Styrgruppen kan vid behov adjungera ledamöter.