Responsive header image

Plan för lika rättigheter och möjligheter


Linnéuniversitetet utmärker sig genom en internationell och mångkulturell kunskapsmiljö. All vår verksamhet ska bedrivas i former som främjar jämställdhet, ekonomisk och social välfärd, rättvisa och en god arbetsmiljö. Universitetets arbetsformer, både interna och externa, ska kännetecknas av respekt och demokrati.
Vid Linnéuniversitetet ska nolltolerans mot diskriminering och trakasserier råda. Alla studenter, oavsett social bakgrund eller grupptillhörighet ska ges lika rättigheter och möjligheter att kunna delta i högre utbildning. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och anställda känna ett ansvar för att bidra till en god studie- och arbetsmiljö. Tillsammans ska vi skapa utrymme för marginaliserade berättelser och utmana normativa föreställningssystem som bygger på ojämlika och ojämställda relationer.
I Plan för lika rättigheter och möjligheter beskrivs det aktiva arbete som Linnéuniversitetet ämnar genomföra i syfte att skapa och vidmakthålla en inkluderande och icke-diskriminerande verksamhet för studenter och medarbetare. Planen har utformats med utgångspunkt i gällande diskrimineringslagstiftning, men även andra lagar, förordningar och politiska mål och handlingsplaner är viktiga att beakta i arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Aktiva åtgärder

Enligt den nya diskrimineringslagstiftningen 3 kap 3 § ska arbetet med aktiva åtgärder genomföras fortlöpande. Vidare ska föreslagna åtgärder vara tidsplanerade och genomföras så snart som möjligt (SFS 2016:828). Planen för lika rättigheter och möjligheter 2017-2018 på Linnéuniversitetet presenterar en åtgärdsplan inom områdena: representation, resurser, kunskap/kompetensutveckling, föräldraskap, information/kommunikation, trakasserier och sexuella trakasserier och tillgänglighet. Förutom den generella åtgärdsplanen i plan för lika rättigheter och möjligheter ska varje fakultet på universitetet och avdelningar som har studentkontakt utföra aktiva åtgärder. Dessa åtgärder ska fokusera på områdena: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap (SFS 2016:828).
Se flik för "Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen" för närmare detaljer om institutioner och avdelningars aktiva åtgärdsprocesser och arbete.