Miljöstation

Central avfallshantering vid Linnéuniversitetet

Såväl privatpersoner som företag och myndigheter har ansvar för att det avfall som produceras tas om hand enligt gällande regelverk, bl.a. Miljöbalken (1998:808 15 kap. 5a $), avfallsförordningen (2001:1063), förordningar om producentansvar för förpackningar, returpapper, batterier, elektriska och elektroniska produkter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt den lokala Renhållningsordningen i respektive kommun.

Principerna som ligger bakom regelverken är först och främst tänkta att stimulera till minskad mängd avfall och sedan verka för i turordning: återanvändning, materialåtervinning, näringsutvinning och energiutvinning. Alla statliga myndigheter har uppdrag att verka för en hållbar samhällsutveckling och för att utgöra föredöme för såväl studenter och personal, som andra delar av samhället. Linnéuniversitetet har således flerdimensionella skäl att ha ett väl fungerande system för insamling och källsortering av allt sitt avfall.

Dessa regler gäller för sådana avfallsfraktioner som uppkommer i universitetets samtliga verksamhetsdelar och därmed hanteras central (förtydligas nedan). Verksamhetsspecifika avfallsslag omfattas ej.

Ansvar

  • Var och en som verkar i Linnéuniversitetets lokaler är ansvarig för att lämna sitt avfall i rätt behållare.
  • Lokal- och serviceavdelningen vid Linnéuniversitetet tillhandahåller kärl för sådana avfallsfraktioner som uppkommer i samtliga verksamhetsdelar.
  • Lokalvårdare och vaktmästare (eller motsvarande) ansvarar för tömning av kärl ute i verksamheten samt för tillämplig förberedelse inför hämtning för de avfallsslag som hanteras centralt.

Rutiner

  • De traditionella papperskorgarna på kontor och allmänna platser avskaffas.
  • I varje kontor finns behållare för returpapper och för hushållsavfall. Användaren tömmer i miljöstation i korridor.
  • I korridorer och på allmänna platser finns miljöstationer för hushållsavfall, returpapper, pappersförpackningar, blandade plastförpackningar, pant och batterier.
  • I lunchrum, caféer eller utrymmen avsedda för student fika finns behållare för hushållsavfall, returpapper, pappersförpackningar, blandade plastförpackningar, glasförpackningar, metallförpackningar pant och batterier.
  • Miljöfarligt avfall som lampor, lysrör och elektroniskt avfall lämnas direkt till vaktmästare.

Notera särskilt att

  • hushållsavfall kostar i proportion till mängden, vilket motiverar till att sortera ut alla fraktioner där återvinning finns.
  • returpapper är en eftertraktad resurs som väl sorterad ersätts med ca 200-300kr per ton.

Kontakta lokalvården eller vaktmästeriet för omhändertagande av avfall som faller utanför de ovan nämnda fraktionerna.

Finns det behov av utbildning eller fördjupad information till personal eller studenter? Kontakta Johan Älvgren eller Sofia Jönsson Ekström, koordinatorer för hållbar utveckling.