Projektmodell och projektstöd

Linnéuniversitetets projektmodell ska tillgodose att strategiska utvecklingsprojekt genom gemensamma strukturer och arbetsformer främjar kvalitet i planering, genomförande och uppföljning.

Nedan beskrivs Linnéuniversitetets projektmodell och dess mallar och verktyg är tillgängliga. Interna utvecklingsprojekt rekomenderas att använda sig utav modellen, i den utsträckning det är applicerbart och användbart. Detta för att vi ska få ett enhetligt arbetssätt när vi arbetar i projektform vid Linnéuniveristetet, och för att du som arbetar i en projektorganisation ska kunna känna igen tillvägagångssätt och rutiner. Portföljprojekt följer alltid universitetets projektmodell.

Projektmodellen

Filmen nedan ger dig en överblick över den universitetsgemensamma projektmodellen för utvecklingsprojekt och dess process. Under filmen kan du sedan läsa mer om modellen och dess olika komponenter. 

Projektprocessen innehåller tre faser som i sin tur innehåller processsteg som avlöser varandra, ibland genom punkter för dokumentation och beslut. Förstudiefasen har till uppgift att ta reda på projektets förutsättningar och innehåller i normalfallet en behovsanalys. Efter en förstudie ska det kunna beslutas om hur projektet lämpligen genomförs. En förstudie kan även förändra fokus på projektet, eller visa att det inte är behövligt eller genomförbart, till exempelvis om behovsanalysens resultat visar något annat än det som var förväntat. Ska projektet genomföras så går processen över till en genomförandefas som är den fas där arbetet läggs upp i konkreta aktiviteter. Under den tredje fasen, införande-och uppföljningsfasen, införs projektets resultat i verksamheten, och en uppföljning av projektets effektmål görs vid lämplig tid efter införandet.

Översiktsbild över Linnéuniversitetets projektprocess med utmärkta faser, dokument och beslut

Projekthandbok och mallar

I projekthandboken beskrivs projektmodellens samtliga delar och den gemensamma processen. Handboken ger även tips till dig som ska projektleda eller delta i ett projekt vid Linnéuniversitetet. 

För att underlätta dokumentationen av projekt finns dokumentmallar för projektets olika faser. Portföljprojekt ska använda mallarna för förstudiedirektiv, förstudierapport, projektdirektiv, projektplan, kommunikationsplan och slutrapport. Mallarna ska ses som en minsta gemensamma nämnare. Är ett projekt av mer teknisk karaktär, så kan det vara nödvändigt att fylla på med andra rubriker, som exempelvis kravspecifikation eller liknande.

Även andra dokument och bilagor kan bli aktuella, beroende på vad projektet har för egenskaper. Om du behöver någon annan mall än de du finner här nedan, gör en förfrågan hos projektstödet.

Projektstöd

Vid universitetsledningens kansli finns en projektstödsfunktion som arbetar dels med ledningsstöd för portföljledningen i frågor om prioritering, statusrapportering och uppföljning av universitetsövergripande utvecklingsprojekt, dels med stöd till enskilda projekt.

Du som arbetar i ett internt utvecklingsprojekt som projektledare eller i annan roll kan vända dig till projektstödet med frågor om Linnéuniversitetets projektmodell och hur dess process och mallar kan användas. Även om du behöver någon att bolla med för att komma framåt i frågor som berör exempelvis arbetsform eller metodval.

Du kan även få hjälp att komma igång med ett projekt genom att få stöd i en styrgruppsuppstart. Styrgruppsuppstarten är en orientering för styrgruppen och projektledaren som bidrar till en första gemensamma diskussion kring uppdrag, form och innehåll. Den anpassas i normalfallet efter det specifika projektets behov. 

Projektstödet nås via projekt@lnu.se.