Anställningsnämnder

Beredande organ för läraranställningar

Vid respektive fakultet finns beredande organ för rekryterings- och befordringsärenden för lärare. Vid flertalet fakulteter kallas det beredande organet för anställningsnämnd. Nämndens arbete utgår från Linnéuniversitets anställningsordning för lärare.

Ärenden som i normalfallet bereds är:

  • Tillsvidareanställning
  • Biträdande universitetslektor
  • Befordringsärenden
  • Utnämning till oavlönad docent

Nämndens uppgift är att förse beslutsfattare med underlag och förslag till beslut. Beslutsfattare i respektive ärende framgår av rektors respektive dekans delegationsordning.

Nämndens sammansättning varierar, gemensamt för de olika nämnderna är: Ordförande
Ledamöter från fakulteten
Studentrepresentant
HR-partner (handläggare, föredragande)

Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive fakultets beredande organ för läraranställningar:

FEH – Rekryterings- och kompetensråd
FHL – Anställningsråd. Länk saknas
FKH
FSV
FTK – Länk saknas