Internationell

Internationell rekrytering

Vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla kompetens är en avgörande framgångsfaktor. För att öka möjligheterna att hitta skickliga medarbetare har Linnéuniversitetet breddat rekryteringen även på den internationella arenan.

Viktigt att tänka på /Vårt ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare är vi ansvariga för att kontrollera att medarbetaren har ett giltigt arbets- eller uppehållstillstånd innan arbetet vid Linnéuniversitetet kan påbörjas. Reglerna kring olika typer av arbets- och uppehållstillstånd är komplexa och processerna tidsödande. Därför är det viktigt att ni har god framförhållning och involverar institutionens HR-partner i ett tidigt skede så att de kan vara ett stöd i processen.  

Det finns en vägledning från Migrationsverket som riktar sig direkt till lärosäten. Där hittar du information kring regler och ansökningsrutiner.

Vilka behöver tillstånd?

En medborgare som kommer från ett land inom EU behöver vanligtvis inte något tillstånd oavsett om personen ska forska, studera eller arbeta i Sverige. Tredjelandsmedborgare, dvs en person som kommer från ett land utanför EU behöver i de flesta fall ha ett arbets- eller uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige.

OBS! En person som befinner sig i Sverige och har arbetstillstånd för ett arbete hos en annan arbetsgivare kan behöva ett nytt arbetstillstånd för att arbeta vid Linnéuniversitetet.

Doktorand

En tredjelandsmedborgare som erbjuds en anställning som doktorand vid Linnéuniversitetet, ska ansöka om uppehållstillstånd för doktorandstudier.  Ansökan ska fyllas i när doktoranden är antagen till utbildningen.

I sin ansökan om uppehållstillstånd ska doktoranden bifoga

  • Intyg om att Linnéuniversitetet stödjer doktorandens ansökan
  • Beslut om antagning
  • Intyg om gällande försäkringar; Insurance Certificate

Uppehållstillståndet kan beviljas för 4 år.

Vid ansökan om förlängning ska doktoranden även skicka in uppgifter om inkomst under tiden för det tidigare tillståndet.

Gästdoktorand / Utbytesdoktorand

En doktorand som är antagen vid ett lärosäte i utlandet och ska bedriva en del av sina studier i Sverige benämns gästdoktorand eller utbytesdoktorand. Gästdoktoranden behöver söka ett uppehållstillstånd för att komma till Sverige. Vilken typ av tillstånd som krävs beror på vilka förhållanden som gäller, ta stöd av institutionens HR-partner i processen. 

Om den planerade vistelsen är 90 dagar eller kortare ska den besökande gästdoktoranden i vissa fall ansöka om ett visum vid en ambassad. Om besöket är längre än 90 dagar behövs ett uppehållstillstånd för besök. Detta tillstånd gäller som längst upp till ett år. Efter besöksperioden måste doktoranden lämna Sverige.

Utbytesdoktoranden behöver vid ansökan till Migrationsverket bifoga ett intyg från institutionen som är undertecknat av prefekten. Intyget ska innehålla uppgifter om syftet för besöket vid Linnéuniversitetet,  vilken tidsperiod som gäller, besökarens personuppgifter, ansvarig handledare samt information om hur utbytesdoktoranden försörjer sig under besökstiden. Utbytesdoktoranden ska i sin ansökan även bifoga ett intyg från det lärosäte där doktoranden är antagen.

Observera att lön eller arvode inte får betalas ut av Linnéuniversitetet. 

Mer information om utbytesdoktorander finns här.

Arbetstillstånd

Tredjelandsmedborgare som forskar mindre än 50% av sin tjänst, tex anställda som universitetslektor eller T/A, ska ansöka om arbetstillstånd. Respektive HR-partner beställer hanteringen av arbetstillstånd från det upphandlade företaget Human Entrance. Human Entrance är certifierade hos Migrationsverket, vilket betyder att ledtiderna för arbetstillstånd förkortas. Inför ansökan behöver HR-partnern information angående anställningen.

Human Entrance bör användas för alla förstagångsansökningar och ansökningar om förlängt arbetstillstånd. Om medarbetarna har med sig medföljande bör de också omfattas av ansökan. Den berörda institutionen står för kostnaden. Observera att tjänsten innebär att medarbetaren förmånsbeskattas. Institutionen kan välja att ersätta en del av förmånsbeskattningen. 

Human Entrance används inte för gästforskare, dvs postdoktorer/biträdande lektorer eller doktorander. Anledningen till det är att dessa kategorier inte omfattas av certifieringen. Gästforskare har sedan tidigare ett ”snabbspår” på Migrationsverket.

Övriga tjänster att köpa in
Human Entrance jobbar även med andra tjänster såsom bostadssök och internationell skatterådgivning. Om ni vill använda de tjänsterna ska de bekostas av institutionen.

Anställning av gästforskare
En tredjelandsmedborgare som ska komma till Sverige för att utföra forskning till större delen av sin tjänst behöver ha ett uppehållstillstånd för gästforskare. I samband med ansökan om uppehållstillstånd (innan inresa till Sverige) ska ett mottagningsavtal skrivas av universitetet och lämnas in. Mottagningsavtalet kan ses som ett anställningserbjudande men är inte juridiskt bindande för arbetsgivaren.

Försäkring vid Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet har tecknat en samlingsförsäkring för utländska medborgare som deltar i Linnéuniversitetets verksamhet som exempelvis gästforskare, gästföreläsare, opponenter, stipendiater, praktikanter samt icke folkbokförda medarbetare och deras medföljande familj (maka/make/sambo/barn). 

Stöd för internationella medarbetare

Euraxess center
Euraxess är ett europeiskt initiativ som syftar till att främja karriärutveckling för forskare, stimulera till forskarrörlighet inom EU, attrahera forskare utanför EU, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

webbplatsen finns fakta om forskningstjänster, svensk forskning, forskningsnyheter samt information och tips inför en flytt till Sverige. VINNOVA är ansvarig organisation för Euraxess Sverige, som ingår i ett europeiskt nätverk med över 500 Euraxess center i ca 40 länder. HR avdelningen vid Linnéuniversitetet är ett Euraxess Center. 

Internationella medarbetare vid Linnéuniversitetet kan hitta information om att leva och arbeta i Sverige här

Broschyren Getting Settled at Linnaeus University ger en överblick över vad internationella medarbetare behöver tänka på vid sin ankomst till Sverige. Den tar bland annat upp information om Migrationsverket, Skatteverket, bankkonto, Försäkringskassan med mera. Om ni vill ha broschyren i fysisk form kan ni kontakta relocation@lnu.se

Nätverket Relocation Lnu vänder sig till nya internationella medarbetare. Genom nätverket hålls det webinarier och träffar. Vissa av webinarierna och träffarna är öppna även för medföljande. Man går med i nätverket genom att gå med i gruppen Relocation Lnu på medarbetare.

Några av de återkommande webinarierna är How to finance international mobility, Smålands historia, Working in Sweden, Health and Safety, interkulturell kommunikation. I mån av tid arrangeras det även stadsvandringar, Luica firande och utflykter i regionen.