Lagar och regler

Regelverk och förutsättningar för rekrytering

Linnéuniversitetet erbjuder attraktiva arbetsvillkor för medarbetare genom de lagar och regler vi har i Sverige. I kombination med avtal och policys ger det förutsättningar för en öppen, transparent och meritbaserad rekryteringsprocess. Som reryterande chef får en överblick och inblick i de olika reglerna på denna sida. HR-avdelningen utgör ditt stöd i dessa frågor.

Som statlig myndighet omfattas Linnéuniversitetet av offentlighetsprincipen. Det innebär att rekryteringen ska vara öppen och transparent. Linnéuniversitetet omfattas vidare av de lagar, avtal och föreskrifter som är skrivna för statligt anställda. Som ett universitet med många internationella samarbeten, berörs vi även av överenskommelser både inom och utanför EU.

Här kan du läsa mer om allmänna regler för rekrtyering och längre ner på sidan får du en överblick av anställningsformer.

Regelverk för rekrytering

Där finns nationella lagar att ha koll på i rekryteringen, men även universitetets lokala regler. Läs mer om respektive regelverk nedan.

Anställningsformer - arbetsrättsligt regelverk

Grundregeln för anställning är tillsvidareanställning, men tidsbegränsade anställningar får göras enligt:

Lagen om anställningsskydd – LAS
Högskoleförordningen – HF
Anställningsförordningen – AF
Lagen om offentlig anställning

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller för tidsbegränsade anställningar, samt andra regler att ha koll på i rekryteringsärenden.

Tidsbegränsad anställning

Anställningar gäller i allmänhet tills vidare utan tidsbegränsning. Om en anställning skall gälla tills vidare eller vara tidsbegränsad måste bestämmas vid anställningstillfället. Om någon anställs utan att tidsbegränsning har överenskommits, gäller anställningen tills vidare, utan tidsbegränsning. Det är alltid arbetsgivaren som har "bevisbördan", och därför är det viktigt att beslutet om anställningen fattas och expedieras innan anställningen påbörjas. Arbetsgivaren kan aldrig ändra en anställning som gäller tills vidare till en anställning för begränsad tid.

En arbetstagare ska alltid få ett skriftligt anställningsavtal med information om anställningsvillkoren. 

Det kan finnas tillfällen där du behöver anställa någon under en begränsad tid. Här kan du som chef läsa mer om på vilka grunder en anställning kan tidsbegränsas.

Huvudregeln att en anställning gäller tills vidare regleras i 4 § 1 st i lagen om anställningsskydd (LAS), även kallad fast anställning. En anställning kan dock tidsbegränsas om det finns stöd i lag, förordning eller kollektivavtal. 5 § i LAS medger nedanstående tidsbegränsade anställningar:

  1. allmän visstidsanställning (ALVA) upphör 2022-09-30
  2. särskild visstidsanställning (SÄVA) gäller från 2022-10-01. 
  3. vikariat

Många anställningar vid universitet och högskolor är utbildnings- och meriteringsanställningar som till sin natur är tidsbegränsade, såsom anställning som doktorand, postdoktor, biträdande lektor, gästprofessor, adjungerad professor och adjungerad lärare. Vid universitet och högskolor finns därför ytterligare möjligheter att tidsbegränsa en anställning. Se dessa avtal under "Relaterade länkar" nedan.