Individuell hantering

Undantag och reell kompetens

Sökande som saknar formell behörighet till utbildning kan åberopa reell kompetens eller undantag. Bedömningen görs genom en individuell prövning.

Reell kompetens innebär att andra kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv eller annan kursverksamhet vägs in i bedömningen. Kompetensen kan eventuellt motsvara de förkunskaper som vi formellt kräver i den aktuella behörigheten.

Undantag kan beviljas sökande som inte uppfyller den formella behörigheten och inte beviljats reell kompetens. Undantag innebär att den sökande bedöms ha möjlighet att mot bakgrund av andra faktorer kunna genomföra utbildningen.

Hur vi på Linnéuniversitetet hanterar reell kompetens kan du läsa mer om på Antagningens sida på externwebben.

Särskilt urval

Sökande kan i undantagsfall antas genom särskilt urval. Detta innebär att en sökande kan beviljas platsgaranti till en sökt utbildning vid Linnéuniversitet.
För att detta ska beviljas så ska deras meriter inte kunna bedömas enligt våra angivna urvalsgrunder och de ska samtidigt inneha kunskaper som är särskilt betydelsefulla för den sökta utbildningen och/eller det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Alternativt kan den sökande åberopa sociala eller medicinska skäl/funktionsnedsättning som begränsat deras möjlighet att konkurrera eller valet av utbildning.
Dessutom förutsätter ett positivt beslut att den sökande är behörig samt att deras meritvärde inte skiljer sig för mycket från vad som krävs för att antas.

För att prövning ska ske krävs att man begär detta via en särskild blankett och att denna samt de handlingar man vill åberopa inkommit till Antagningen vid Linnéuniversitetet senast sista anmälningsdag. Blanketten finns tillgänglig via Antagningens sida på externwebben.

Anstånd

En sökande som antagits till ett utbildningsprogram kan beviljas anstånd med studiestart. Detta innebär att de kan skjuta på sin antagning en eller två terminer beroende på när utbildningen startar nästa gång. Grundförutsättningen för att ett anstånd ska beviljas är att något inträffat efter det att man sökt utbildningen som man inte haft makt att påverka.
När studenter med anstånd ska återuppta studierna söker de utbildningen via www.antagning.se. Anmälan märks sedan upp med platsgaranti av Antagningen och studenterna finns med som vanliga sökande till utbildningen. Mer information samt digital ansökningsblankett finns på Linnéuniversitetets hemsida för Anstånd med studiestart

Studieuppehåll

Studieuppehåll beviljas normalt tidigast efter en termins studier på utbildningsprogram/fristående kurs. Studieuppehåll beviljas i högst två terminer med garanterad plats. Antagningen beslutar om studieuppehåll efter yttrande från berörd fakultet.
Mer information samt digital ansökningsblankett finns på Linnéuniversitetets hemsida för Studieuppehåll

Studieavbrott

Formellt besked om studieavbrott meddelas av student via studenternas Ladoksidor.
Student som lämnar studierna i mer än en termin utan att ansöka om studieuppehåll eller på annat sätt meddela sig anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma endast om det finns ledig plats. 

Ansökan om programbyte/studieortsbyte och antagning till senare del av program

Sökande kan antas till program efter att programmet redan startat, förutsatt att det finns ledig plats samt då den grundläggande och särskilda behörigheten uppfyllts. Den sökande ska i huvudsak uppfylla de krav på kurser som ingår i programmet till den termin ansökan avser. Beslut tas i samråd med ansvarig fakultet/institution.
I de fall då det förekommer reserver till utbildningen, får antagning tidigast ske en termin efter utbildningen startat. Ansökan ska vara Linnéuniversitet tillhanda senast den 15 april inför en hösttermin och den 15 oktober inför en vårtermin.

Information om ansökan om programbyte/studieortsbyte och antagning till senare del av program finns på Programbytessidan.