Tillträdesregler i korthet

Hur antagning får och kan göras regleras av högskoleförordningens (HF) sjunde kapitel och av vår egen antagningsordning. I dessa regleras framförallt behörighet och urval.

Behörighet

Behörigheten delas in i grundläggande och särskild behörighet. Reglerna skiljer sig åt beroende på om de rör en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Grundläggande behörighet för grundnivå
krävs för all högre utbildning och kan enklast beskrivas som en avslutad utbildning på gymnasienivå i någon form. Förkunskapskravet Grundläggande behörighet ska anges på samtliga utbildningar på G1N-nivå.

Särskild behörighet för grundnivå för nybörjare (G1N-nivå)
är krav utöver den grundläggande behörigheten och får endast utgöras av gymnasiekurser* eller motsvarande, alternativt ett konstnärligt prov för utbildning som leder till konstnärlig examen. De särskilda behörighetskraven som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.
*Gymnasiekurserna ingår i reglerade områdesbehörigheter men ska anges i klartext med aktuell områdesbehörighet efteråt. Det är tillåtet att göra undantag från de krav som anges i områdesbehörigheten men för tillägg fordras dispens av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Rektor ska underteckna dispensansökan.

Särskild behörighet för grundnivå för icke nybörjare (G1F, G1E, G2F, G2E)
är krav bestående av gymnasiekurser, högskolekurser, högskolepoäng, yrkeslivserfarenhet eller andra omständigheter som bedöms vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen.

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
gäller enbart för antagning till program på avancerad nivå och utgörs av en examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng. 

Särskild behörighet till avancerad nivå (A1N, A1F, A1E, A2E)
fungerar på samma sätt som till grundnivå för icke nybörjare.

Behörighet för program som leder till en yrkesexamen
Förkunskapskravet bestäms av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Urval

Reglerna för urval klargör hur man får välja ut vilka som får plats på utbildningen när det finns fler behöriga sökande än antalet platser. De sökande placeras i en eller flera urvalsgrupper där de konkurrerar om platserna.

Urval till utbildning på grundnivå för nybörjare (nivå G1N)
Enligt HF är vi skyldiga att ge en tredjedel av platserna till urvalsgruppen gymnasiebetyg och en tredjedel till urvalsgruppen högskoleprov. Därutöver har vi ytterligare en fri tredjedel som kan utnyttjas för antalet avklarade högskolepoäng, relevant yrkeslivserfarenhet, särskilda prov eller andra omständigheter som anses lämpliga urvalsgrunder för utbildningen. För utbildningar som leder till konstnärlig examen får samtliga platser fördelas genom särskilda prov. Platsgaranti är också en möjlig urvalsgrupp.

Urval till utbildning på grundnivå för icke nybörjare (G1F, G1E, G2F, G2E)
Urvalet kan göras mer fritt, det vanligaste är dock någon form av meritvärde som grundar sig på tidigare akademiska studier. Platsgaranti är också en möjlig urvalsgrupp.

Urval till utbildning på avancerad nivå (A1N, A1F, A1E, A2E)
Urval som får användas är Akademiska poäng eller Platsgaranti.

Urvalsgruppen Platsgaranti
Används när man ger kurser där man ämnar ta emot alla behöriga sökande, exempelvis till programkurstillfällen eller kurstillfällen med vanligtvis låga ansökningstal. Tänk på att platsgaranti endast gäller om ansökan inkommer i tid.

Sen ansökan
Sena ansökningar konkurrerar alltid utifrån det datum ansökan var komplett, oavsett ordinarie urvalsregler och hanteras i mån av tid och i datumordning.

Urval vid likvärdiga meriter
Urval genom prov, intervjuer eller lottning får användas. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts.

Reservantagning

Reservantagning hanteras av fakulteterna via NyA-webben.
Enligt reglerna ska reserver antas i den ordning de har blivit placerade i reservlistorna. Antagen reserv ska ha erbjudits plats på utbildningen innan nästa reserv kan kallas. Reservplacerad sökande kan inte erhålla utbildningsplats genom att närvara vid introduktionsmötet.