Studentrepresentanter

Studentinflytande

Studenter vid universitet och högskola har enligt högskolelagen rätt att utöva inflytande över sin utbildning. Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Studentinflytande är en viktig del av kvalitetsarbetet. Vid Linnéuniversitetet ska studenterna ses som aktiva medskapare, med en betydelsefull roll vad gäller att påverka och utveckla sin utbildning och studiesituation. Universitetet ska uppmuntra, stödja och underlätta för studenterna att engagera sig i arbetet med studentinflytande.

Studentrepresentanter

Studentrepresentanter ska finnas i alla beredande och beslutande organ som hanterar frågor om universitetets utbildningar eller studenternas situation. Studenterna har till exempel rätt att vara representerade i de grupper som granskar universitetets utbildningar.

För alla studentrepresentanter ska ekonomisk ersättning utgå för varje möte, undantaget de som har arvode från eller anställning vid studentkåren. Doktorandrepresentanter ska ersättas med förlängning av anställning. Är en representant i behov av ett intyg över mötesnärvaro, ska ett sådant upprättas av ordföranden eller motsvarande i aktuellt organ.

Kontaktpersoner i verksamheten

För att arbetet med studentrepresentanter ska fungera, behöver det finnas kontaktpersoner på universitetet.

Stöd under uppdraget

Under sitt uppdrag behöver studentrepresentanterna få stöd av universitetet och studentkåren. Ordförande i varje beslutande eller beredande organ ansvarar för att varje ny studentrepresentant får introduktion till organets eller gruppens funktion och arbetssätt.

Studerandeavdelningen ansvarar tillsammans med Linnékåren för studentinflytandet vid universitetet.
För frågor gällande studentrepresentation och studentrepresentanter, kontakta:
Marie Brorsson, studentrepresentant@lnu.se
Linnékåren, representant@linnek.se

Här kan du läsa lokala regler för studentrepresentation

Information till befintliga studenter på Lnu.se

Engagera dig som student

Onlineregister över studentrepresentanter

På Linnékårens webbplats finns en sammanställning över de studentrepresentanter som är aktiva vid de olika fakulteterna. Varje fakultet arbetar på sitt eget sätt, och det sker ständigt förändringar. 
https://linnek.se/studentrepresentant

Nyinrättade organ

Anmäl nyinrättade organ