Examen

Examen är den administrativa gruppen vid Studerandeavdelningen som bedömer och utfärdar examensbevis.

Examen är en del av Studerandeavdelningen och bildar en sektion tillsammans med tillgodoräknande, validering och systemstöd (Ladok/Kursinfo).

Vi tar emot, registrerar och bedömer examensansökningar, utfärdar examensbevis, rapporterar in examina i Ladok och ser till att alla utfärdade bevis blir diarieförda.

Vi har också hand om andra relaterade frågor och vill därför gärna ha bra kontakt med verksamheten.

Kontakta oss gärna om du saknar information på denna sida! Använd vår funktionsmejladress examen@lnu.se eller skapa ett inlägg i medarbetargruppen.

Examensbeviset

Examensbeviset är tvåspråkigt – svenska och engelska. Det åtföljs av ett Diploma Supplement, vilket är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement ska alltid användas tillsammans med examensbeviset.

Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Från och med i december 2017 så utfärdar Linnéuniveristetet digitala examensbevis. Det innebär att studenten får sitt bevis levererat till den e-postadress som finns registrerad i Ladok, eller som har uppgetts vid ansökan.

Vilken högskola/universitet utfärdar examen?

Vanligtvis ansöker studenten om examen vid det lärosäte där den läst sin sista kurs. Det är dock möjligt att ansöka om examen hos oss även om den sista kursen ej lästs vid Lnu (vi begär då överlåtelse av examensrätten från berört lärosäte).

Att ansöka om examensbevis

Studenten måste själv ansöka om examensbevis efter avslutande av sina studier.

Vid Linnéuniversitetet finns två sätt att ansöka om examensbevis;

• Via Studenttjänster (www.student.ladok.se) med hjälp av studentens inloggningsuppgifter
• Via pdf-blankett som antingen sänds in digitalt eller per post.

Om studenten vill ansöka om mer än en examen, ska en ansökan för respektive examen fyllas i.

Handlingar som ska bifogas

Utbytesstudier ska vara dokumenterade med tillgodoräknande i Ladok. Uppgifterna ska vara införda innan studenten ansöker om examensbevis (inga extra handlingar behöver då bifogas).

Om studenten har studerat på egen hand vid utländskt universitet eller högskola (utlandsstudier), ska detta styrkas med kopior av betyg/official transcripts. Handlingar på andra språk än engelska, svenska eller nordiska språk ska vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Har studenten en utländsk examen som ska ligga till grund för en annan examen och UHR har bedömt den, bör även UHRs bedömning bifogas.

Examensordning

Studentens ansökan prövas utifrån Högskoleförordningen och den lokala examensordningen vid Linnéuniversitetet.
Om en student påbörjade sina studier vid Högskolan i Kalmar eller Växjö universitet kan, om så önskas, en prövning göras mot den sista där gällande lokala examensordningen. Observera att examensbeviset utfärdas av Linnéuniversitetet.

Handläggningstid

Handläggningen påbörjas först när ansökan om examensbevis är fullständig. Efter det är handläggningstiden upp till två månader. Den kan vara kortare beroende på söktrycket men vi säger alltid att det är upp till två månader.

Avslag

Om bedömningen av examensansökan är att en examen inte kan utfärdas, så skrivs ett avslag som skickas till studentens mailadress i Ladok, eller till den mailadress som har angetts i ansökan.

Dubblett av examensbevis

Examensbeviset utfärdas endast i ett original. Eftersom detta är digitalt, så kan ett nytt original skickas till studenter som har tappat bort sin fil med examensbeviset.

Om ett examensbevis utfärdat på papper i november 2017 eller dessförinnan gått förlorat, kan en dubblett utfärdas.

Båda varianterna går att ansöka om genom att maila examen@lnu.se.

Huvudområden vid Linnéuniversitetet

Universitetets examensrätt i ett huvudområde är knuten till en examensnivå: högskole-, kandidat-, magister- eller masternivå. Information om vilka examensrättigheter Linnéuniversitetet har på de olika nivåerna finns i listan över universitetets huvudområden.

Kontakta oss

Vi finns i Culmen, Kalmar och i H-huset, Växjö. 

Vi nås via examen@lnu.se och där fördelar handläggare ärenden internt om du inte vet vem du ska vända dig till.

Våra funktionsmejladresser examen@lnu.se / degree@lnu.se bevakas alltid.

Det finns även en medarbetargrupp som heter Examen och vi vill gärna använda den som forum för att sprida information, ta generella diskussioner och fånga upp frågor som är av allmänt intresse.