Examen

Examen är den administrativa gruppen vid Studerandeavdelningen som bedömer och utfärdar examensbevis.

Examen är en del av Studerandeavdelningen och bildar en sektion tillsammans med tillgodoräknande, validering och systemstöd (Ladok/Kursinfo).

Vi tar emot, registrerar och bedömer examensansökningar, utfärdar examensbevis, rapporterar in examina i Ladok och ser till att alla utfärdade bevis blir diarieförda.

Vi har också hand om andra relaterade frågor och vill därför gärna ha bra kontakt med verksamheten.

Kontakta oss gärna om du saknar information på denna sida! Använd vår funktionsmejladress examen@lnu.se eller skapa ett inlägg i medarbetargruppen.

Information om examen som riktar sig till studenter finns på https://lnu.se/student/under-studierna/examen/

Examensbeviset

Examensbeviset är tvåspråkigt – svenska och engelska. Det åtföljs av ett Diploma Supplement, vilket är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement ska alltid användas tillsammans med examensbeviset.

Både examensbeviset och Diploma Supplement är kostnadsfritt.

Från och med i december 2017 så utfärdar Linnéuniveristetet digitala examensbevis.  Det innebär att studenten får en avisering om när deras bevis är utfärdat till e-postadress som finns registrerad i Ladok. De kan därefter själva ladda ner examensbeviset via Ladok för studenter. 

Vilken högskola/universitet utfärdar examen?

Huvudregeln är att det lärosäte där studenten har läst sin sista kurs är det lärosäte där studenten ska ansöka om examen. Det är dock möjligt att ansöka om examen hos oss även om den sista kursen ej lästs vid Linnéuniversitetet. I samband med handläggningen av ansökan begärs då överlåtelse av examensrätten från berört lärosäte.

Att ansöka om examensbevis

Studenten måste själv ansöka om examensbevis efter avslutande av sina studier.

Vid Linnéuniversitetet finns två sätt att ansöka om examensbevis;

• Via Ladok för student (www.student.ladok.se) med hjälp av studentens inloggningsuppgifter
• Via pdf-blankett som antingen sänds in digitalt eller per post.

Om studenten vill ansöka om mer än en examen, ska en ansökan för respektive examen fyllas i.

Handlingar som ska bifogas

Utbytesstudier ska vara dokumenterade med tillgodoräknande i Ladok. Uppgifterna ska vara införda innan studenten ansöker om examensbevis (inga extra handlingar behöver då bifogas).

Om studenten har studerat på egen hand vid utländskt universitet eller högskola (utlandsstudier), ska detta styrkas med kopior av betyg/official transcripts. Handlingar på andra språk än engelska, svenska eller nordiska språk ska vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Har studenten en utländsk examen som ska ligga till grund för en annan examen och UHR har bedömt den, bör även UHRs bedömning bifogas.

Examensordning

Studentens ansökan prövas utifrån Högskoleförordningen och den lokala examensordningen vid Linnéuniversitetet.
Om en student påbörjade sina studier vid Högskolan i Kalmar eller Växjö universitet kan, om så önskas, en prövning göras mot den sista där gällande lokala examensordningen. Observera att examensbeviset utfärdas av Linnéuniversitetet.

Handläggningstid

Handläggningen påbörjas först när ansökan om examensbevis är fullständig. Efter det är handläggningstiden upp till två månader, men kan vara kortare än så. 

Prioriteringsordning

Vi prioriterar handläggning av vissa typer av examen, specifikt för sjökapter, sjöingenjörer och yrkesexamina för legitimationsyrken när ansökan om legitimation hanteras av Socialstyrelsen. Om studenten kan visa att den behöver sin examen ett specifikt datum för att kunna påbörja fortsatta studier eller det finns andra pressande skäl kan ansökningar prioriteras. Huvudregeln är att vi inte beviljar förtur. Höjd lön eller anställningsintervjuer anses inte vara skäl för förtur.

Avslag

Om bedömningen av examensansökan är att en examen inte kan utfärdas, så skrivs ett avslag som skickas till studentens mailadress i Ladok, eller till den mailadress som har angetts i ansökan.

Dubblett av examensbevis

Studenter som har fått sin examen utfärdad efter 8 januari 2024 kan ladda ner sitt examensbevis hur många gånger som helst via Ladok för studenter. 

Studenter som utfärdats examen mellan december 2017 och 7 januari 2024 fick ett digitalt examensbevis, som kan skickas om till studenter på begäran. 

Om ett examensbevis utfärdat på papper i november 2017 eller dessförinnan gått förlorat, kan en dubblett utfärdas.

Begäran om dubblett av examensbevis skickas till examen@lnu.se.

Huvudområden vid Linnéuniversitetet

Universitetets examensrätt i ett huvudområde är knuten till en examensnivå: högskole-, kandidat-, magister- eller masternivå. Information om vilka examensrättigheter Linnéuniversitetet har på de olika nivåerna finns i listan över universitetets huvudområden.

Kontakta oss

Vi finns i Culmen, Kalmar och i H-huset, Växjö. 

Vi nås via examen@lnu.se och där fördelar handläggare ärenden internt om du inte vet vem du ska vända dig till.

Våra funktionsmejladresser examen@lnu.se / degree@lnu.se bevakas alltid.

Det finns även en medarbetargrupp som heter Examen och vi vill gärna använda den som forum för att sprida information, ta generella diskussioner och fånga upp frågor som är av allmänt intresse.