Hjälpmedel vid tentamen

|Hjälpmedel vid tentamen

Student med behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar vid tentamen ska inledningsvis vända sig till en samordnare på Studerandeavdelningen. Skriftligt beslut/rekommendationer om stödåtgärder/anpassningar ges alltid av samordnaren.

De studenter som har fått stödåtgärd/anpassning beviljad kommer endast behöva vidta åtgärder om hen vill ta bort något av sina hjälpmedel inför det kommande tentamenstillfället. Detta gör studenten själv via salstentamen

Nekas studenten något stödåtgärd/anpassning inför kommande tentamen, ska en personlig kontakt tas mellan examinatorn och studenten.

Om en student ska ha talsyntes under tentamen är det viktigt att tentamensadministrationen får in ett USB-minne med aktuell tentamen i wordformat. Tentamen och USB-minne ska finnas oss till handa klockan 13:00 dagen innan tentan går, med undantag för måndagstentor som skall vara oss till handa fredag klockan 13:00. Det kommer gå ut ett E-postmeddelande från salstentamen.lnu.se till rättande lärare om att förbereda ett USB minne, när studenter med denna typ av anpassning har anmält sig och anmälan för tentamen är stängd. 

USB-minnet skickas sedan tillbaka med resten av de skrivna tentorna.