SI-pass, samverkansinlärning

SI-PASS (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) Samverkansinlärning är en pedagogisk metod som bygger på lärande tillsammans med andra, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper under ledning av en SI-ledare.

Varför SI-pass

Asikten med SI-pass att framför allt att överbrygga skillnaderna i sättet att studera som finns mellan gymnasiet och universitetet så att studenterna ska få en bättre poängproduktion under början av sina studier. Fokus är på studenternas kritiska första år.

Förmågor som studenter kan utveckla genom att delta på SI-pass är bland annat problemlösningsförmåga, att ställa frågor, förmåga att arbeta i grupp och ta hjälp av varandra samt att presentera/diskutera uppgifter och resultat. Detta tränas redan från starten av studierna i ett lugnt och avslappnat sammanhang på SI-passen. Dessutom sker det under vägledning av en student som går andra eller tredje året på programmet.

 

Så här fungerar det


SI bygger på att en mer erfaren student fungerar som gruppledare, inte som lärare, och får studentgruppen att reflektera över viktiga begrepp, teorier och kurslitteratur samt hjälper till att skapa diskussion och lösa problem.

SI-passen är schemalagda cirka en gång i veckan under höstterminen. De är ett komplement till ordinarie undervisning och är frivilliga att delta på och erbjuds till studenter som går termin1.

Genom att delta på SI-pass kan studenten lära sig studieteknik och förbättra förståelsen för kursen och ämnet. Studenten får möjlighet att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp samt att utveckla sin studiefärdighet. På detta sätt kan studietiden bli mer effektiv och möjligheterna att nå bättre studieresultat ökar.

 

Anmäl ditt program

För att SI, samverkansinlärning ska få de rätta förutsättningarna från början är det viktigt att undervisande personal ställer sig positiva till SI och uppmanar studenter att delta i SI-pass.

På vårterminen erbjuder vi fler program att anmäla sitt intresse för att börja med SI-pass och vi rekryterar nya SI-ledare inför höstens kommande SI-pass.

Anmäl intresse till Kajsmari Engdahl, kajsmari.engdahl@lnu.se, eller Marie Brorson, marie.brorson@lnu.se.

 

Mer information

KajsMari Engdahl och Marie Brorsson är utbildade metodhandledare vid Lunds universitet, Europeiskt centrum för SI-PASS.

Här kan du läsa mer om SI-PASS vid Linnéuniversitetet.