Skriver på tangetbord

Tillgodoräknande

Möjligheten till tillgodoräknanden är ett viktigt element för att gynna det livslånga lärandet samt öka den nationella och internationella mobiliteten. Linnéuniversitetet ska ha ett generöst förhållningssätt när det gäller bedömning av ansökningar om tillgodoräknande.

Hanteringsordning av tillgodoräknanden

Hanteringen av tillgodoräknandeärenden kan sammanfattas enligt nedan.

Studenten

1. Studenten ansöker via webformulär som nås via https://lnu.se/student/under-studierna/tillgodoraknande/ansokan-om-tillgodoraknande/ och bifogar:
- kursplan som var aktuell när kursen lästes,
- litteraturlista som var aktuell när kursen lästes,
- vidimerade kopior av resultatintyg/kursbevis.
Avser ansökan tillgodoräknande av yrkesverksamhet bifogar studenten
- intyg som visar på aktuell yrkesverksamhet med information om anställning, anställningstid/omfattning.
2. Ansökan diarieförs automatiskt och skickas av registraturen till tillgodo@lnu.se.

Studerandeavdelningen

3. Handläggare på Studerandeavdelningen kontrollerar
- att ansökan är fullständig samt
- att ansökan kommer från en student vid Linnéuniversitetet.
4. Handläggare på Studerandeavdelningen skickar den kompletta ansökan vidare till kontaktperson på aktuell fakultet/studieadministratör, där man också har inkluderat en beslutsblankett.

Fakultet

5. Handläggare/studieadministratör på fakultet vidarebefordrar ansökan till beslutsfattare/examinator.
6. Beslutsfattare/examinator fattar beslut utifrån studentens åberopade meriter.
7. Vid bifall respektive delvis avslag läggs uppgifterna in i Ladok och attesteras av examinator.
8. Beslutsblanketten skickas till handläggare på Studerandeavdelningen

Studerandeavdelningen

9. Handläggare på Studerandeavdelningen delger studenten beslutet. Med beslutet följer en överklagandehänvisning.
10. Beslutet diarieförs.

 

Vid eventuellt överklagande

 

Studenten

1. Studenten inkommer till registrator@lnu.se med ett överklagande där studenten anger vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet önskas ändras. Det är vanligt att studenten med överklagandet bifogar ytterligare handlingar i ärendet.

Studerandeavdelningen

2. Handläggare på Studerandeavdelningen skickar samtliga handlingar i det ursprungliga ärendet samt överklagandet till beslutsfattaren/examinatorn för en andra bedömning.

Fakultet

3. Beslutsfattare/examinator gör en andra bedömning som antingen leder fram till att tidigare beslut kvarstår alternativt ändrar beslutet.
4. Beslutsfattare/examinator skickar beslutet till handläggaren på Studerandeavdelningen.

Studerandeavdelningen

5. Handläggare på Studerandeavdelningen skriver ett yttrande i ärendet baserat på beslutsfattarens/examinatorns beslut.
6. Handläggare på Studerandeavdelningen skickar samtliga handlingar i ärendet till Överklagandenämnden för högskolan för ett avgörande. Studenten får handlingarna för kännedom.
7. Handlingarna diarieförs.

Överklagandenämnden för högskolan

8. Överklagandenämnden för högskolan fattar beslut i ärendet och återkopplar till Linnéuniversitetet och till studenten.

Studerandeavdelningen

9. Handläggare på Studerandeavdelningen vidarebefordrar beslutet från Överklagandenämnden för högskolan till beslutsfattare/examinator antingen för kännedom eller för åtgärd.

 

Regelverk

Linnéuniversitetet har i fösta hand följande lagar, förordningar och lokala regeldokument att förhålla oss till.
- Högskoleförordningen (1993:100)
- Förvaltningslagen (2017:900)
- Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet (2015/103-1.1)

Högskoleförordningen (1993:100)


HF 6 kap. 6-8 §§


6 §
   Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat
   1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller
   2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Förordning (2006:1053).

7 §   En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053).

8 §   Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. Förordning (2010:1064).

HF 12 kap 2 §


2 § Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:

---

  1. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet.

---

Förvaltningslagen (2017:900)

Den 1 juli 2018 fick vi en ny förvaltningslag. Nedan redovisas delar av vissa paragrafer, vilka ger oss vägledning i handläggandet av tillgodoräknandeärenden.

Legalitet, objektivitet och proportionalitet

5 § ”… I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. …”

Service

6 § ”En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta tillvara sina intressen. …”

Samverkan

8 § ”… En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter.”

Utgångspunkter för handläggning

9 § ”Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätt. …”

Åtgärder om handläggningen försenas

11 § ”Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer bli väsentligt försenat, ska myndigheten underrätta parten om detta. …”

Hur ankomstdagen för handlingar bestäms

22 § ”En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare. …”

Dokumentation av beslut

31 § ”För varje beslut ska det finnas en handling som visar 1. dagen för beslutet, 2. vad beslutet innehåller, 3. vem eller vilka som fattat beslutet, 4 vem eller vilka som varit föredragande, och 5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.”

Motivering av beslut

32 § ”Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. …”

Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till

33 § ”En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om parten får överklaga ska han eller hon även underrättas."

Rättelse av skrivfel och liknande

36 § ”Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.”

När en myndighet får ändra ett beslut

37 § "En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Ett beslut som  till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om… 3. felaktigheten  beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.”

När en myndighet ska ändra ett beslut

38 § "En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om 1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och 2. Beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”

 

Vanliga frågor

Vad gäller kring uppdragsutbildning och tillgodoräknanden?

Endast den som är student kan komma i fråga om tillgodoräknanden. Med student avses att man är antagen till och bedriver högskolestudier. En person som genomgår uppdragsutbildning är därav inte student eftersom denne inte är antagen till högskolestudier, och kan därför inte komma i fråga om tillgodoräknande.
Det motsatta förhållandet är däremot möjligt, dvs att uppdragsutbildning tillgodoräknas mot högskoleutbildningen. Dock krävs då att personen i fråga är student.

Kan delkurser i icke avslutade kurser tillgodoräknas och hur dokumenteras det i Ladok?

Ja, om avklarade högskolepoäng är tydligt definierbara inom en oavslutad kurs, så kan dessa ”tillgodoräknas ut”. En godkänd ansökan om ett sådant tillgodoräknande läggs in i Ladok som ämnesstudier inom huvudområdet.  

Hur hanteras tillgodoräknanden gällande valfria programkurser?

Innehåller utbildningsplanen valfria kurser, så behöver dessa i regel inte tillgodoräknas. En inkommen ansökan är Linnéuniversitetet dock alltid skyldig att behandla. Framkommer det under handläggningen att studenten vill dra tillbaka sin ansökan då tillgodoräknandet är uppenbart obehövligt, så kan ärendet avskrivas (på studentens begäran) av handläggare på Studerandeavdelningen.

Hur hanteras tillgodoräknanden gällande valbara programkurser?

Innehåller utbildningsplanen valbara kurser, så kan dessa behöva tillgodoräknas, beroende på kraven på de valbara kurserna. Om osäkerhet råder så kan examenshandläggarna kontaktas för att reda ut detta. En inkommen ansökan är Linnéuniversitetet dock alltid skyldig att behandla. Framkommer det under handläggningen att studenten vill dra tillbaka sin ansökan då tillgodoräknandet är uppenbart obehövligt, så kan ärendet avskrivas (på studentens begäran) av handläggare på Studerandeavdelningen.

Hur hanteras ansökningar om tillgodoräknande av kurser som ännu inte har en gällande kursplan?

Helt nya kurser där kursplanen ännu inte börjat gälla, kan inte komma i fråga om tillgodoräknande förrän kursplanen är giltig. Uppger kursplanen att denna gäller från och med vårterminen 2020, så är det först under våren 2020 som ett tillgodoräknande av kursen kan godkännas. Avslag på ansökan ska då skrivas med väl formulerad motivering att kursen inte finns än och ange en tidpunkt då ansökningar kan handläggas gällande kursen, i exemplet ovan vid terminsstart för VT20.

Vad är skillnaden mellan tillgodoräknande, validering och reell kompetens?

Tillgodoräknanden är ett av Högskoleförordningen reglerat myndighetsbeslut som ska tas av lärosätet. Endast tre typer av meriter kan tillgodoräknas enligt högskoleförordningen: 1) högskoleutbildning med godkänt resultat, 2) annan utbildning om de kunskaper och färdigheter åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas, och 3) motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.
Validering är en process/metod som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats, i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.
Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om den formella behörigheten saknas. En prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om det finns motsvarande behörighet och om den samlade kompetensen är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer.

Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande. Måste man vara aktiv student just nu?

Nej. Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) har definierat student som antagen till och bedriver högskolestudier. Det kan till synes låta som att studenten måste ha en pågående kurs, men där har ÖNH i flera avgöranden menat att man kan räknas som student även när man avslutat sin sista kurs. (Exempel på avgörande från ÖNH finns nedan.)

Kan samma högskolepoäng ligga till grund för flera tillgodoräknanden?

Ja det kan de göra, dock så kan då inte de kurserna som man får tillgodoräknade ingå i samma examen.

Måste studenterna vara antagna på programmet för att ansöka om tillgodoräknande av programkurser?

Nej, Linnéuniversitetet har en skyldighet att alltid behandla en inkommen ansökan om tillgodoräknande, så länge den sökande är student. Antagning till, och eventuell uppfyllnad av behörighetskraven till kursen är oväsentligt. Det är alltså endast de åberopade meriterna och inget annat som får ligga till grund för beslutet.

En student har ansökt om att få en kurs tillgodoräknad som ligger i dennes programplan flera terminer framåt i tiden, hur behandlas ansökan?

Linnéuniversitetet har en skyldighet att alltid behandla en inkommen ansökan om tillgodoräknande. I vissa fall är det inte möjligt att ett godkänt tillgodoräknande kan registreras direkt i Ladok, utan först i samband med att den aktuella kursen ges. I dessa fall följer att Linnéuniversitetet ska registrera det godkända beslutet så fort detta är möjligt. Fakulteten meddelar Studerandeavdelningen/tillgodo när beslut kan läggas in i Ladok. Studerandeavdelningen lägger därmed in en påminnelse i diariet. När påminnelsen aktiveras meddelas fakulteten att det är dags att lägga in beslutet i Ladok.

Är en bifallen ansökan om tillgodoräknande ett löfte om att tillgodoräknandet får ingå i en examen?

Nej. Beslut om tillgodoräknande och beslut om examen är två skilda myndighetsbeslut, utan relation till varandra. Besluten fattas av olika beslutsfattare på olika delegationer. Tillgodoräknande beslutas enligt lokala regler av berörd examinator och examensbeslutet är delegerat från rektor ner till enskilda examenshandläggare. En ansökan om tillgodoräknande ska alltså beslutas om oberoende av om syfte är att ta ut en examen innehållandes de tillgodoräknande kurserna eller inte.

 

Exempel på avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan

  • Fråga om ansökan om tillgodoräknande kan avslås med hänvisning till att den åberopade utbildningen ingått i den behörighetsgivande utbildningen. Till avgörandet
  • Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av en viss utbildning med hänvisning till att studenten inte är antagen till den aktuella utbildningen. Till avgörandet
  • Fråga om ett lärosäte har rätt att ställa krav på att studenter måste genomföra kompletterande prov eller andra uppgifter vid ansökan om tillgodoräknande. Till avgörandet
  • Fråga om en ansökan om tillgodoräknande bara kan prövas mot en examen. Till avgörandet
  • Ett lärosäte måste alltid göra en individuell prövning av en ansökan om tillgodoräknande utifrån studentens kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna sig. Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte. Till avgörandet
  • N N lämnade i november 2007 in en ansökan om tillgodoräknande till X universitet. X universitet avslog ansökan med motiveringen att N N inte är student vid X universitet. Till avgörandet

Ytterligare exempel på avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan finns på nämnden hemsida, www.onh.se.