Skriver på tangetbord

Tillgodoräknande

Möjligheten till tillgodoräknanden är ett viktigt element för att gynna det livslånga lärandet samt öka den nationella och internationella mobiliteten. Linnéuniversitetet ska ha ett generöst förhållningssätt när det gäller bedömning av ansökningar om tillgodoräknande.

Hanteringsordning av tillgodoräknanden

Hanteringen av tillgodoräknandeärenden kan sammanfattas enligt nedan.

Studenten

1. Studenten ansöker om tillgodoräknande och ansökan bör då göras via Ladok för studenter. Till ansökan bifogas:
- kursplan som var aktuell när kursen lästes,
- litteraturlista som var aktuell när kursen lästes,
- vidimerade kopior av resultatintyg/kursbevis om kursen inte är läst vid ett svenskt lärosäte. 
Avser ansökan tillgodoräknande av yrkesverksamhet bifogar studenten
- intyg som visar på aktuell yrkesverksamhet med information om anställning, anställningstid/omfattning samt i förekommande fall en självvärdering.
2. Ansökan diarieförs automatiskt i Ladok. Notera att Linnéuniversitetet är skyldiga att handlägga även ansökningar om tillgodoräknande som inkommer på annat sätt än via ladok, exempelvis via blankett eller e-post. 

Studerandeavdelningen

3. Handläggare på studerandeavdelningen kontrollerar
- att ansökan är fullständig samt
- att ansökan kommer från en student vid Linnéuniversitetet.
Om ansökan inte är komplett, ger handläggare på studerandeavdelningen studenten möjlighet att komplettera med erforderliga handlingar, vilka ska inkomma inom två veckor.
4. Handläggare på studerandeavdelningen skickar den kompletta ansökan vidare till examinator för aktuell kurs vid Linnéuniversitetet.

Fakultet

5. Examinator/beslutsfattare meddelar handläggare på studerandeavdleningen sitt beslut utifrån studentens åberopade meriter. Vid beslut om delvis avslag eller avslag ska det finnas en klargörande motivering om vad som varit avgörande för beslutsfattarens/examinatorns ställningstagande (Motivering av beslut, 32 § FL), se dokumentet Riktlinjer för bedömning av tillgodoräknande + FAQ under rubriken "Dokument" på denna sida.

6. När examinator/beslutsfattare via e-post har återkopplat beslutet till studerandeavdelningens handläggare (tillgodo@lnu.se), får examinatorn/beslutsfattaren inom kort en ifylld beslutsblankett som signeras via eduSign. I samband med signering i eduSign får studerandeavdelningens handläggare beslutet per automatik.  

Studerandeavdelningen

7. Handläggare på studerandeavdelningen delger studenten beslutet via e-post. Med beslutet följer en överklagandehänvisning.
8. Studerandeavdelningen dokumenterar skyndsamt beslutet i Ladok. 

Vid eventuellt överklagande

Samtliga beslut i tillgodoräknandeärenden är överklagbara, även beviljanden.

Studenten

1. Studenten inkommer med ett skriftligt överklagande i vilket den anger vilket beslut som överklagas och på vilket sätt studenten anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan, men skickas till registrator vid Linnéuniversitetet (Överklagande, 43 § FL).

Studerandeavdelningen

2. Handläggare på studerandeavdelningen prövar om överklagandet inkommit i tid. Ett överklagande som inkommer för sent avvisas. (Överklagandetiden, 45 § FL). Det ska ha inkommit inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet. Har överklagandet inkommit i tid, skickas det med samtliga handlingar i det ursprungliga ärendet till beslutsfattaren för en andra bedömning/omprövning.

Fakultet

3. Beslutsfattare gör en andra bedömning som antingen leder fram till att tidigare beslut kvarstår alternativt ändrar beslutet och skickar sedan omprövningsbeslutet åter till handläggare på studerandeavdelningen.

Studerandeavdelningen

4. Handläggare på studerandeavdelningen skriver ett yttrande i ärendet baserat på omprövningsbeslutet.
5. Handläggare på studerandeavdelningen skickar skyndsamt samtliga handlingar i ärendet till Överklagandenämnden för högskolan för ett avgörande samt diarieför dem. Studenten får en kopia av överlämnandet inklusive handlingarna för kännedom via e-post.
6. När Överklagandenämnden för högskolan fattat beslut vidarebefordrar handläggare på studerandeavdelningen beslutet till beslutsfattare/examinator, antingen för kännedom eller för åtgärd. 

Vanliga frågor

Vad gäller kring uppdragsutbildning och tillgodoräknanden?

Endast den som är student kan komma i fråga om tillgodoräknanden. Med student avses att man är antagen till och bedriver högskolestudier. En person som genomgår uppdragsutbildning är därav inte student eftersom denne inte är antagen till högskolestudier, och kan därför inte komma i fråga om tillgodoräknande.
Det motsatta förhållandet är däremot möjligt, dvs att uppdragsutbildning tillgodoräknas mot högskoleutbildningen. Dock krävs då att personen i fråga är student.

Men, ingen regel utan undantag, Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt Förordning (2011:183) om befattningsutbildning och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem ger möjlighet för tillgodoräknanden för dessa uppdragsutbildningar. 

Hur hanteras tillgodoräknanden gällande valfria programkurser?

Innehåller utbildningsplanen valfria kurser, så behöver dessa i regel inte tillgodoräknas. En inkommen ansökan är Linnéuniversitetet dock alltid skyldig att behandla. Framkommer det under handläggningen att studenten vill dra tillbaka sin ansökan då tillgodoräknandet är uppenbart obehövligt, så kan ärendet avskrivas (på studentens begäran) av handläggare på studerandeavdelningen.

Hur hanteras tillgodoräknanden gällande valbara programkurser?

Innehåller utbildningsplanen valbara kurser, så kan dessa behöva tillgodoräknas, beroende på kraven på de valbara kurserna. Om osäkerhet råder så kan examenshandläggarna kontaktas för att reda ut detta. En inkommen ansökan är Linnéuniversitetet dock alltid skyldig att behandla. Framkommer det under handläggningen att studenten vill dra tillbaka sin ansökan då tillgodoräknandet är uppenbart obehövligt, så kan ärendet avskrivas (på studentens begäran) av handläggare på studerandeavdelningen.

Hur hanteras ansökningar om tillgodoräknande av kurser som ännu inte har en gällande kursplan?

Om kursplanen är fastslagen kan tillgodoräknande göras gentemot kursen trots att kursplanen ännu inte har börjat gälla. I vissa fall finns det ännu inte någon examinator utsedd för kursen, då bör en person med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens inom huvudområdet/ämnesområdet utses att fatta beslutet i enlighet med delegationsordningen för hur examinatorer utses.

Vad är skillnaden mellan tillgodoräknande, validering och reell kompetens?

Tillgodoräknanden är ett av Högskoleförordningen reglerat myndighetsbeslut som ska tas av lärosätet. Endast tre typer av meriter kan tillgodoräknas enligt högskoleförordningen: 1) högskoleutbildning med godkänt resultat, 2) annan utbildning om de kunskaper och färdigheter som åberopas är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas, och 3) motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.
Validering är en process/metod som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats, i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.
Reell kompetens är ett sätt att bli behörig om den formella behörigheten saknas. En prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Kunskaper och erfarenheter värderas för att bedöma om det finns motsvarande behörighet och om den samlade kompetensen är tillräcklig i förhållande till de krav som Linnéuniversitetet och den sökta utbildningen ställer.

Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande. Måste man vara aktiv student just nu?

Nej. Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) har definierat student som antagen till och bedriver högskolestudier. Det kan till synes låta som att studenten måste ha en pågående kurs, men där har ÖNH i flera avgöranden menat att man kan räknas som student om man sedan tidigare har en påbörjad men oavslutad utbildning. (Exempel på avgörande från ÖNH finns nedan.)

Kan samma högskolepoäng ligga till grund för flera tillgodoräknanden?

Ja det kan de göra, dock så kan då inte de kurserna som man får tillgodoräknade ingå i en och samma examen.

Måste studenterna vara antagna på programmet för att ansöka om tillgodoräknande av programkurser?

Nej, Linnéuniversitetet har en skyldighet att alltid behandla en inkommen ansökan om tillgodoräknande, så länge den sökande är student. Antagning till, och eventuell uppfyllnad av behörighetskraven till kursen är oväsentligt. Det är alltså endast de åberopade meriterna och inget annat som får ligga till grund för beslutet.

En student har ansökt om att få en kurs tillgodoräknad som ligger i dennes programplan flera terminer framåt i tiden, hur behandlas ansökan?

Linnéuniversitetet har en skyldighet att alltid behandla en inkommen ansökan om tillgodoräknande. 

Är en bifallen ansökan om tillgodoräknande ett löfte om att tillgodoräknandet får ingå i en examen?

Nej. Beslut om tillgodoräknande och beslut om examen är två skilda myndighetsbeslut, utan relation till varandra. Besluten fattas av olika beslutsfattare på olika delegationer. Tillgodoräknande beslutas enligt lokala regler av berörd examinator och examensbeslutet är delegerat från rektor ner till enskilda examenshandläggare. En ansökan om tillgodoräknande ska alltså beslutas om oberoende av om syfte är att ta ut en examen innehållandes de tillgodoräknande kurserna eller inte.

Exempel på avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan

  • Fråga om ansökan om tillgodoräknande kan avslås med hänvisning till att den åberopade utbildningen ingått i den behörighetsgivande utbildningen. (ÖNH beslut 2019-01-18, reg.nr 241-1377-18) Till avgörandet
  • Fråga om ett lärosäte kan avslå en ansökan om tillgodoräknande av en viss utbildning med hänvisning till att studenten inte är antagen till den aktuella utbildningen. (ÖNH beslut 2019-01-18, reg.nr 241-1312-18) Till avgörandet
  • Fråga om ett lärosäte har rätt att ställa krav på att studenter måste genomföra kompletterande prov eller andra uppgifter vid ansökan om tillgodoräknande. (ÖNH beslut 2018-08-31, reg.nr 241-492-18) Till avgörandet
  • Fråga om en ansökan om tillgodoräknande bara kan prövas mot en examen. (ÖNH beslut 2017-08-25, reg.nr 241-559-17) Till avgörandet
  • Ett lärosäte måste alltid göra en individuell prövning av en ansökan om tillgodoräknande utifrån studentens kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna sig. Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte. (ÖNH beslut 2014-05-16, reg.nr 241-248-14) Till avgörandet
  • N N lämnade i november 2007 in en ansökan om tillgodoräknande till X universitet. X universitet avslog ansökan med motiveringen att N N inte är student vid X universitet. (ÖNH beslut 2008-04-11, reg.nr 41-180-08) Till avgörandet

Ytterligare exempel på avgöranden från Överklagandenämnden för högskolan finns på nämndens hemsida, www.onh.se.