Universitetsbibliotekets undervisning

Här kan du läsa mer om bibliotekets undervisning och hur du kommer i kontakt med undervisande bibliotekarier eller texthandledare för att boka eller ställa frågor om undervisning.

Söka och värdera information

Har dina studenter en uppgift där de självständigt ska söka och värdera information? Då kan du som lärare boka en kostnadsfri workshop med oss som undervisar studenter i detta på biblioteket. Vi erbjuder tre olika workshop-paket som möjliggör progression. Tillsammans med dig som lärare diskuterar vi upplägget utifrån studenternas behov.

De workshop-paket som riktar sig till studenter som ska skriva uppsats bygger på att studenter redan har grundläggande kunskaper inom informationssökning. Det är därför viktigt att du har studenternas förkunskaper i åtanke när du skickar in en bokningsförfrågan. 

Vi erbjuder även självstudieguider som ett alternativ.

Bokningsformulär – undervisning i informationssökning

Övriga frågor kring universitetsbibliotekets undervisning (ej bokning)

Akademiskt skrivande och studieteknik

Studieverkstaden erbjuder undervisning i akademiskt skrivande inför självständiga arbeten på olika nivåer. Undervisningsinnehållet anpassas efter ämnet och uppgiftens krav. Undervisning i studieteknik kan ges vid ett tillfälle i början av ett program.

Exempel på innehåll:

  • Akademiska texters struktur, språk och stil
  • Referenshantering/referenshanteringsprogram
  • Studieplanering och effektiv lästeknik

Former för undervisning

Undervisning kan ges på UB eller på distans. Ett undervisningstillfälle är i regel två lektionstimmar och bokas av kursansvarig lärare. En alternativ undervisningsform är digitala lärresurser som kan tillgängliggöras via lärplattformen. UB kan vid behov producera digitala lärresurser för en specifik kurs.

Samarbete mellan UB och lärare

Kunskaper i informationssökning och akademiskt skrivande utvecklas alltid i ett ämnesmässigt sammanhang. Skriftligt formulerade krav på val av publikationer ger goda förutsättningar för studenternas kunskapsutveckling. Erbjudandet om stöd kan utnyttjas optimalt när bibliotekarie/texthandledare och lärare samverkar kring en genomtänkt plan.

UB föreslår att:

  • programledare/kursansvariga tillsammans med bibliotekarie/texthandledare väljer ut kurser med störst behov av undervisning.
  • kursansvarig informerar bibliotekarie/texthandledare om studenternas uppgift och diskuterar lämpligt undervisningsinnehåll och undervisningsformer.

Utvärdering av undervisningen kan göras både av UB och i ordinarie kursutvärderingar. Det är viktigt att utvärderingar återkopplas för att gagna kvaliteten i undervisningen.