Ek

Styrning och regelverk

Lagar och förordningar

Här finns länkar till några av de viktigaste lagar och förordningar som berör arbetet vid universitetet.

Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS)

Högskolelag (1992:1434)

Högskoleförordning (1993:100)

Förvaltningslag (2017:900)

Myndighetsförordning (2007:515)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603)

Uppdraget från regeringen

Regleringsbrevet