Rektorsbeslut

Här hittar du handläggningsrutinen för rektorsbeslut och vissa publicerade beslutsprotokoll från ett år tillbaka.

Universitetsdirektören har beslutat om handläggningsrutin för ärenden som beslutas vid rektors beslutsmöten. Rutinen innebär att ärenden ska anmälas senast onsdag klockan 13.00, två veckor före det möte rektor avser att besluta i ärendet. Att ärenden ska inkomma minst två veckor före beslutsmötet beror på att rektors beslutsberedande granskargrupp ska säkerställa ärendenas kvalitet. Det kräver tid för inläsning och i förekommande fall återkoppling till ansvarig handläggare, så beredande avdelning/fakultet kan genomföra kompletterande korrigeringar i ärendet och dess beslutsunderlag. 

Ärenden som ska beslutas av rektor skickas till: rektorsbeslut@lnu.se  

Använd följande mall för missiv till beslutet:

Mall för rektorsbeslut

PM mall för professorsärenden

Ta del av UDs beslutade processbeskrivning: Processbeskrivning för Handläggning av rektorsbeslut

Här publiceras vissa rektorsbeslut i kronologisk ordning

Besluten finns publicerade under ett år.

Därefter finns de fortsatt tillgängliga:

Vissa rektorsbeslut eller bilagor läggs inte ut på webbsidan. Det gäller beslut som innehåller personuppgifter som i enlighet med dataskyddsförordningens rättsliga grunder inte ska publiceras. Dessa beslut kan lämnas ut efter förfrågan hos registrator. 

Rektorsbeslut fattas av rektor vid rektors beslutsmöte där rektor, prorektor, universitetsdirektör, studeranderepresentant samt sekreterare deltar. 

Rektorsbeslut