Campusplan

I campusplan anger vi riktningen för den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö. Växjö kommun och Linnéuniversitetet har tagit fram planen i ett gemensamt projekt.

Campusplanen blev klar när kommunstryrelsen och universitetsstyrelsen beslutad att fastställa planen i början av december 2020. Syftet är att skapa en gemensam målbild för att skapa en ännu mer attraktiv miljö för Linnéuniversitetet i Växjö. Planen pekar ut riktning åt den fortsatta utvecklingen av campus i Växjö. 

Campusplan är ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet. 

Projektledarna presenterar förslag till campusplan.

Vad händer i projektet?

Våren 2019 Projektstart med beslutad projektplan i maj vid Linnéuniversitetet respektive augusti i Växjö kommun.

Hösten 2019 Serie av workshopar och möten för att samla in synpunkter från studenter, berörda verksamheter och medarbetare på universitetet. Omvärldsanalys och studiebesök på campus Valla vid Linköpings universitet. Projektledarna sammanställer målbild för VAD som ska utvecklas.

December 2019 Styrgruppen godkänner målbilden

Under 2020 Campusplan sammanställs som visar HUR det ska gå till att utveckla campus för att nå målbilden inklusive tid för samråd och förankring.

Under juni godkänner kommunstyrelsens arbetsutskott och universitetsstyrelsen förslag inför samråd/remiss. Slutligt beslut om samråd/remiss tas av kommunstyrelsen i augusti

Under september startar samrådet och förslaget skickas på remiss då det ska finnas möjlighet att ge synpunkter på förslaget. 

December 2020 Campusplan klar och beslutas i Växjö kommun och vid universitetsstyrelsens möte 3 december

Projektledare

Projektet leds av två projektledare: