Campusplan

Växjö kommun och Linnéuniversitetet tar fram ny campusplan för att riktningen för att peka ut den fortsätta utvecklingen av campus i Växjö.

Campusplanen, som ska vara klar under hösten 2020, ska ge riktning åt den fortsatta utvecklingen på campus i Växjö. Syftet är att skapa en gemensam målbild för att skapa en ännu mer attraktiv miljö för Linnéuniversitetet i Växjö.

Campusplan är ett samarbetsprojekt mellan Växjö kommun och Linnéuniversitetet. 

Förslag campusplan

Nu finns ett förslag till campusplan för samråd. Planförslaget, anmälan till samrådsvandringarna och mer information om hur du lämnar synpunkter på förslaget finns på www.vaxjo.se/campusplan

Projektledarna presenterar förslag till campusplan.

Vad händer i projektet?

Våren 2019 Projektstart med beslutad projektplan i maj vid Linnéuniversitetet respektive augusti i Växjö kommun.

Hösten 2019 Serie av workshopar och möten för att samla in synpunkter från studenter, berörda verksamheter och medarbetare på universitetet. Omvärldsanalys och studiebesök på campus Valla vid Linköpings universitet. Projektledarna sammanställer målbild för VAD som ska utvecklas.

December 2019 Styrgruppen godkänner målbilden

Under 2020 Campusplan sammanställs som visar HUR det ska gå till att utveckla campus för att nå målbilden inklusive tid för samråd och förankring.

Under juni godkänner kommunstyrelsens arbetsutskott och universitetsstyrelsen förslag inför samråd/remiss. Slutligt beslut om samråd/remiss tas av kommunstyrelsen i augusti

Under september starar samrådet och förslaget skickas på remiss då det ska finnas möjlighet att ge synpunkter på förslaget. 

December 2020 Campusplan klar och beslutas i Växjö kommun och vid Linnéuniversitetet. 

Projektledare

Projektet leds av två projektledare: