Intern styrning och kontroll (ISK)

Intern styrning och kontroll vid Linnéuniversitetet handlar om att utveckla verksamheten för att nå de strategiska målen och att fullgöra de krav som ställs på intern kontroll på oss som statlig myndighet.

Intern styrning och kontroll (ISK) sker i enlighet med Linnéuniversitetets kvalitetspolicy. Det övergripande synsättet är helhetssyn. Intern styrning och kontroll integreras med verksamhetsplanering och uppföljning (verksamhetsprocessen). Linnéuniversitetets kvalitetsarbete är en del av intern styrning och kontroll.

Det övergripande syftet med intern styrning och kontroll vid Linnéuniversitetet är att

  • utveckla verksamheten för att nå de strategiska målen (internstyrning): Kritiska faktorer för att nå målen identifieras och innefattar både möjligheter och risker.
  • med rimlig säkerhet fullgöra de krav som ställs i 3 § myndighetsförordningen (intern kontroll): Redovisning sker avseende verksamhetsstöd och rättsäkerhet samt inom säkerhetsområdet.

Inför större beslut ska konsekvenser bedömas utifrån olika perspektiv. Detta kan också tillämpas vid andra viktiga beslut eller när beslutsfattaren begär det. Policy, rapporter m.m. för intern styrning och kontroll hittar du nedan. Vid frågor om intern styrning och kontroll kontakta universitetsledningens kansli.