Jävsregler

Regler om jäv grundar sig ytterst i den så kallade objektivitetsprincipen som återfinns i Regeringsformen kap 1 § 9: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” Jäv innebär omständigheter som gör att det kan antas att någon beslutsfattare eller handläggare kan brista i objektivitet på ett sätt som påverkar myndighetens ställningstagande.

Ytterst vilar ansvaret för att undvika jäv på lärosätets ledning men i praktiken kan det praktiska utförandet av detta ansvar delegeras ner till närmaste  ansvarig chef. Samtidigt har den som riskerar att uppfattas som jävig en absolut plikt att själv påtala detta enligt 18 §, Förvaltningslagen (FL, 2017:900): ”Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten.” Värt att notera är formuleringen ”kan antas” och ordvalet ”omedelbart,” vilka innebär att anmälningsplikten är bred och att avgörande av jäv måste ske skyndsamt.

Följaktligen vilar en stor del av ansvaret att undvika jäv dels på den enskilt anställde som har en skyldighet att anmäla potentiellt jäv, dels på chefer i organisationen som har att fatta beslut i jävsfrågor. I den övervägande delen av fallen är det rimligen så att universitetets chefer och övriga anställda är fullt kapabla att avgöra huruvida jäv föreligger eller ej. Det normala är alltså att anställd som har anledning att tro att denne kan vara jävig skall anmäla detta till närmaste chef i enlighet med vad lagen säger. Chefen tar sedan ställning i frågan och avgör om jäv föreligger eller ej.

Om det föreligger risk för jävsförhållande ska den anställde inte delta i det beslut där denne är jävig. Det måste dock noteras att FL ger två tydliga restriktioner i fråga om när jäv ska beaktas. Dels stadgar 16 § FL att ”[o]m det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse från jäv.” Dels framgår i 17 § FL att den som är jävig dock får”…utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt.” I normalfallet förutsätts myndigheterna ha en sådan bemanning att hänvisning till undantag vid brådskande ärenden enbart sker i sällsynta undantagsfall (prop. 2016/17:180 s. 303). Rimligen finns det ytterst få situationer där LNU behöver utnyttja detta.

Förvaltningslag (2017:900)