Kunskapsmiljö Linné: Mobilising and managing sustainable transition – en spirande kunskapsmiljö

I vår kunskapsmiljö tar vi Agenda 2030 och dess 17 olika hållbarhetsmål på allvar. Vad innebär dessa samhällsutmaningar för organisering av verksamheter? Ingen enskild disciplin eller aktör kan lösa detta. Alla måste på riktigt agera annorlunda för att organisera hållbart. Att orka och våga tänka och agera på nya sätt kommer att kräva stora insatser från såväl individer, grupper och organisationer som hela samhället. Det är frågor som dessa som kunskapsmiljön avser att problematisera, studera, analysera och samverka kring.

Att ta samhällsutmaningarna på allvar innebär stora förändringar vad gäller ledning, styrning och entreprenörskap. Det krävs nya och annorlunda entreprenöriella processer, skapande av nya praktiker och nya sätt att samarbeta både inom och mellan organisationer samt nya sätt att styra och leda.

Vad är Kunskapsmiljö Linné?

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap, i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan – kunskapsmiljöer – är något som genomsyrar Linnéuniversitetets vision och arbete.

Sju av våra kunskapsmiljöer har fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. De arbetar tvärvetenskapligt för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom sina respektive områden.

Läs mer om Kunskapsmiljö Linné.

I vår kunskapsmiljö fokuseras de organisatoriska spänningar och utmaningar som uppstår exempelvis när nya värderingar och mål som uttrycks i Agenda 2030 möter befintliga ideal, när entreprenöriella idéer möter befintliga strukturer och styrning och när olika verksamhetslogiker och mål bryts mot varandra i vardagliga praktiker.

Under 2020 har en omfattande kartläggning av samarbeten och forskningsprojekt genomförts. Med utgångspunkt i denna har gemensamma projekt/program utvecklats.

Utan styrning, ledning och entreprenörskap blir det ingen omställning

Kunskapsmiljön handlar om att sätta frågor om styrning, ledning och entreprenörskap i centrum – från stödverksamhet till core business. För att adressera Agenda 2030 (och samhällsutmaningarna) och hitta innovativa sätt till omställning för att hantera utmaningarna, måste verksamheter styras, ledas och utvecklas på nya och annorlunda sätt. Vi avser att problematisera, studera, analysera och samverka kring detta.

Aktuellt

Varför behövs denna kunskapsmiljö

Några röster från ledningsgruppen

 

Forskning

Ledningsgrupp