Kopparstick blomma

Kvalitetsarbete

Linnéuniversitetets kvalitetsarbete präglas av delaktighet, kommunikation, utveckling och systematik och syftar till att stödja och utveckla universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet i enlighet med gällande regelverk och Linnéuniversitetets vision.

Styrande och stödjande dokument för Linnéuniversitetets kvalitetsarbete är:

  • Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy är fastställd av rektor och utgör den gemensamma grunden för universitetets kvalitetsarbete inom alla verksamhetsområden. Policyn beskriver universitetets värderingar och arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i fastställda mål och processer. Policyn beskriver också hur kvalitetsarbetet kopplas samman med universitetets vision genom processen för verksamhetsplanering och uppföljning.
  • Ramverk för Linnéuniversitetets arbete för utbildningskvalitet Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska stödja kvalitets- och verksamhetsutveckling såväl som kontrollera utbildningarnas kvalitet. Som utgångspunkt för arbetet för säkring och utveckling av utbildningskvalitet har rektor beslutat om ett universitetsövergripande ramverk. Ramverket är avsett att vara en vägledning och stöd för arbetet för utbildningskvalitet på alla nivåer.

 

Kvalitetsorganisation

Universitetsstyrelse och rektor har det övergripande kvalitetsansvaret medan respektive fakultetsstyrelse och nämnden för lärarutbildning ansvarar för det utbildningsnära kvalitetsarbetet och verksamhetsutvecklingen inom utbildning och forskning.

Rådet för utbildning och lärande och forskningsrådet ska på rektors uppdrag samordna det universitetsgemensamma kvalitetsarbetet och stödja fakulteterna i deras arbete. Rådet för utbildning och lärande har två utskott, forskarutbildningsutskottet och kvalitetsutskottet.

Kvalitetskriterier och delkriterier för utbildning

Som utgångspunkt för arbetet med utbildningskvalitet finns ett antal kvalitetskriterier fördelade på tre områden: styrning och organisation, förutsättningar samt utbildningens genomförande och resultat.

Kriterierna används för att värdera utbildningskvalitet och arbetssätt. De är även betydelsefulla för val av åtgärder och uppföljning av dem i enlighet med Linnéuniversitetets interna kvalitetssäkringsprocess. Kriterierna är i huvudsak identiska för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och överensstämmande med UKÄ:s bedömningsgrunder vid granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete av utbildning. Kriterierna revideras vid behov.

I syfte att tydliggöra olika aspekter av kriterierna är de uppdelade i delkriterier.

Interna uppföljningsprocesser

De interna uppföljningsprocesserna sker med olika tidsintervall och har som syfte att vara stödjande och kvalitetsdrivande för verksamhetsutveckling. De ett- och treåriga cyklernas uppföljningar syftar till identifiera, prioritera och stödja kvalitetshöjande åtgärder samt sprida och ta tillvara på goda exempel till stöd för det utbildningsnära kvalitetsarbetet vid fakulteter/NLU. Sexårscykelns granskningar genomförs som extern granskning, mer information finns under Externa granskningar.

Externa granskningar

För att kontrollera och utveckla utbildningskvaliteten genomförs även externa granskningar av samtliga utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom Treklöversamarbetet. Det pågår ett arbete för att se om utbildning på forskarnivå också kan granskas inom Treklöversamarbetet.

Utöver treklövergranskningarna genomförs även externa granskningar av utbildningskvalitet av UKÄ via utbildningsvärderingar.

I ett systematiskt kvalitetsarbete är det viktigt att resultaten från de externa kvalitetsgranskningarna tas om hand och följs upp i det interna arbetet. Som stöd för detta har processbeskrivningar tagits fram.

Tillfälliga/pågående uppdrag

Rådet för utbildning och lärande arbetar för att ytterligare konkretisera, beskriva och implementera delar av det systematiska kvalitetsarbetet i relation till kvalitetspolicy och övergripande ramverk för utbildningskvalitet. Nedan är exempel på pågående utvecklingsarbete.