Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

Kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå består av fem komponenter på universitetsgemensam och utbildningsnära nivå där vi samlar in information om utbildningarnas kvalitet, analyserar och bedömer behov av åtgärder som slutligen följs upp. Tillsammans utvecklar det våra utbildningar och säkerställer att de håller hög kvalitet.

Forskning och undervisning vid Linnéuniversitetet ska hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är ett stöd för universitetets verksamheter att säkerställa och utveckla kvaliteten inom utbildning och forskning. Kvalitetsarbetet ger förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med Linnéuniversitets vision, i samverkan med och till nytta för det omgivande samhället.

En gemensam kvalitetskultur är grunden för Linnéuniversitetets systematiska kvalitetsarbete inom utbildning på alla nivåer. Kvalitetskulturen på Linnéuniversitetet bygger på de fyra ledorden delaktighet, kommunikation, utveckling och systematik. Det långsiktiga kvalitetsarbetet byggs upp med hjälp av processer för kvalitetssäkring som utvecklar och kontrollerar kvaliteten och tar vara på goda exempel i verksamheterna. Kvalitetsarbetet för forskarutbildning bygger på samma ramverk som kvalitetsarbetet för utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet

Alla som arbetar med Linnéuniversitetets forskarutbildningar bidrar till att de håller en hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet för granskning, utveckling och uppföljning är ett verktyg i det arbetet. Till hjälp i arbetet med kvalitetssäkring har vi en process som innehåller fyra steg, illustrerat av ett kvalitetshjul. Processen börjar med att information samlas in, som sedan analyseras och bedöms. Analyserna resulterar i åtgärder som slutligen följs upp.

kvalitetshjul
Kvalitetshjul för processen som börjar med att 1) samla in information, som sedan 2) analyseras och bedöms, för att 3) resultera i åtgärder som slutligen 4) följas upp. Kvalitetsarbete för utbildning

Universitetets mål och kvalitetskriterier utgör navet i kvalitetshjulet. Kvalitetskriterierna utgår ifrån Universitetskanslersämbetets bedömningsgrunder och används för att värdera utbildningarnas kvalitet och våra arbetssätt.

Kvalitetsarbetet består av olika delar, där såväl utbildningsnära som universitetsövergripande kvalitetsarbete ingår. Fem av dessa delar är komponenter i processen för kvalitetssäkring av forskarutbildning. Tillsammans säkerställer dessa komponenter att utbildningarna granskas och följs upp regelbundet och systematiskt för att hålla önskad kvalitet och ges goda förutsättningar att utvecklas. 

Komponenter i kvalitetssäkringsarbetet

Processen för kvalitetssäkring av forskarutbildning består av fem komponenter där varje komponent har en egen cykel, från utbildningsdialogerna som återkommer varje termin till den sexåriga cykeln för fördjupade granskningar av alla forskarutbildningsämnen, processer och dokument.

Utbildningsnära och universitetsövergripande komponenter
Universitetsövergripande och utbildningsnära komponenter i kvalitetssäkringsarbetet för forskarutbildning i en sexårig cykel. De universitetsövergripande är utbildningsdialoger två gånger om året, doktorandbarometern i treårscykler medan de utbildningsnära komponenterna är löpande kvalitetssäkring, regelbunden kvalitetsavstämning och utbildningsutvärderingar i sexårscykler.

Ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Ansvaret för kvalitetssäkringsarbetet fördelas mellan flera olika aktörer på universitetsgemensam nivå (exempelvis universitetsledning, råd och utskott,  gemensam förvaltning) och på fakultetsnivå.