Kvalitetsutvärdering enligt Treklövern

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet (den så kallade Treklövern) har tillsammans tagit fram en modell för systematisk utvärdering av utbildningarnas kvalitet för att stärka utbildningskvaliteten.

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Lärosätena har ansvar för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring. Det ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar medan UKÄ ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete. 

Lärosätenas granskningsuppdrag: 

 • Omfattar hela utbildningens genomförande
 • Det går att lägga till granskningsfrågor som speglar någon speciell karaktär som universitetet eller ett utbildningsområde särskilt önskar att få granskade.
 • Granskningen knyts till arbetslivet genom att företrädare för arbetslivet finns med i bedömargrupperna.
 • Bedömargrupperna ska kontrollera om studenternas resultat visar att de når de uppsatta mål både generella och sådana som är satta för en viss examen.

I september 2020 redovisades halvtidsuppföljningen av Treklöversamarbetet. Hela rapporten finns att ta del av nedan. 

Omgångar och tidplaner

Våren 2021: omgång 6 startades. Ingående kluster:

 • Kluster 16: Elektroteknik, elektronik, fysik, matematik, teknik, teknisk fysik. Koordineras av Mittuniversitetet. Håkan Sollervall, docent matematikdidaktik är biträdande utvärderingsansvarig från Linnéuniversitetet . 
 • Kluster 20: Bild, bildpedagogik, didaktik, musikpedagogik, pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utbildningsvetenskap. Koordineras av Karlstad universitet. Lena Fritzén, professor emerita, pedagogik är biträdande utvärderingsansvarig från Linnéuniversitetet.
 • Kluster 21: Socialt arbete. Koordineras av Linnéuniversitetet med Cecilia Kjellgren, docent i socialt arbete som utvärderingsansvarig.

Hösten 2021: omgång 7 startar. Ingående kluster:

 • kluster 18 (sjuksköterskor m.m. - senareläggning beslöts av rektor)
 • kluster 22 (design, grafisk design, industridesign, transdisciplinär design med hållbarhet)
 • kluster 23 (ljudproduktion, musik)

Våren 2022: omgång 8 startar. Ingående kluster:

 • kluster 25 (ämnesdidaktik SO)
 • kluster 26 (ämnesdidaktik språk)
 • kluster 27 (ämnesdidaktik NO/TEK)

 

Rapporter från tidigare omgångar hittar du nedan.

Krav på systematisk uppföljning

Universitetets granskningsarbete ska genomföras i förenlighet med Europeiska området för högre utbildning (ESG) vilket är UKÄ:s utgångspunkt i sin utvärdering av lärosätenas kvalitetssystem. I ESG ingår krav på systematisk granskning av utbildningar vilket det gemensamma systemet ska tillgodose. 

Det gemensamma utvärderingssystemet innebär att utbildningarna vid de tre universiteten ska utvärderas inom en sexårsperiod. Granskningen genomförs av bedömargrupper med extern representation.

Bakgrund 

Arbetet utgår från riksdagens beslut om ett nytt nationellt utvärderingssystem för landets högre utbildningar 2016. Det innebär att lärosätena får ansvaret att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Ett urval av utbildningarna kommer fortsättningsvis att granskas av UKÄ, medan lärosätena får ansvara att granska de utbildningar som inte ingår i UKÄ:s urval.