Kvalitetsutvärdering enligt Treklövern

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet (den så kallade Treklövern) har tillsammans tagit fram en modell för systematisk utvärdering av utbildningarnas kvalitet. Modellen syftar till att stärka utbildningskvaliteten.

Om kvalitetsutvärderingar enligt Treklövermodellen

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern.

Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

 • Granskningsuppdraget omfattar hela utbildningens genomförande
 • Det går att lägga till granskningsfrågor som speglar någon speciell karaktär som universitetet eller ett utbildningsområde särskilt önskar att få granskade.
 • Granskningen knyts till arbetslivet genom att företrädare för arbetslivet finns med i bedömargrupperna.
 • Bedömargrupperna ska kontrollera om studenternas resultat visar att de når de uppsatta mål både generella och sådana som är satta för en viss examen.

Omgångar och tidplaner

Våren 2020: omgång 5 (se nedan) startar

Hösten 2020: ingen utvärdering påbörjas (med anledning av covid-19).

Våren 2021: omgång 6 startar. Ingående kluster:

 • kluster 16 (elektroteknik, elektronik, fysik, matematik, teknik, teknisk fysik)
 • kluster 20 (bild, bildpedagogik, didaktik, musikpedagogik, pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utbildningsvetenskap)
 • kluster 21 (human services, polisiärt arbete, socialt arbete)

Hösten 2021: omgång 7 startar. Ingående kluster:

 • kluster 18 (barnmorskeexamen, medicinsk vetenskap, omvårdnad, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, radiografi, sjukgymnastik, sjuksköterskeexamen, vårdvetenskap)
 • kluster 22 (design, grafisk design, industridesign)
 • kluster 23 (ljudproduktion, musik, musikalisk gestaltning, musikvetenskap)

Våren 2022: omgång 8 startar. Ingående kluster:

 • kluster 25 (ämnesdidaktik SO)
 • kluster 26 (ämnesdidaktik språk)
 • kluster 27 (ämnesdidaktik NO/TEK)

Krav på systematisk uppföljning

Universitetets granskningsarbete ska genomföras i förenlighet med Europeiska området för högre utbildning (ESG) vilket är UKÄ:s utgångspunkt i sin utvärdering av lärosätenas kvalitetssystem. I ESG ingår krav på systematisk granskning av utbildningar vilket det gemensamma systemet ska tillgodose. 

Det gemensamma utvärderingssystemet innebär att utbildningarna vid de tre universiteten ska utvärderas inom en sexårsperiod. Granskningen genomförs av bedömargrupper med extern representation.

Bakgrund 

Arbetet utgår från riksdagens beslut om ett nytt nationellt utvärderingssystem för landets högre utbildningar 2016. Det innebär att lärosätena får ansvaret att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Ett urval av utbildningarna kommer fortsättningsvis att granskas av UKÄ, medan lärosätena får ansvara att granska de utbildningar som inte ingår i UKÄ:s urval.