UKÄ pilotutvärdering forskning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått uppdrag från regeringen att utveckla ett nationellt system för kvalitetsutvärdering och –säkring som omfattar både högre utbildning och forskning. I detta system har lärosäten ansvaret för både kontroll av kvalitet och kvalitetsutveckling. UKÄ säkerställer att lärosätena tar detta ansvar genom att granska att kvalitetssystem fungerar på bästa sätt.

Just nu pågår en pilotutvärdering av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning där Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet ingår. UKÄ har utsett en bedömargrupp som genomför en värdering, i vilken följande underlag/moment ingår:

 • Linnéuniversitetets självvärdering
 • doktorand- och studentinlaga
 • två platsbesök med tillhörande intervjuer
 • granskningsunderlag för fördjupningsspår (se anvisningar)

Resultat

UKÄ ger Linnéuniversitetet godkänt med förbehåll. I oktober 2022 ska Linnéuniversitetet redovisa åtgärder för de brister som har lyfts fram. Läs:

Tidplan

 • 19 september 2019                 
  Upptaktsmöte med UKÄ

 • 19 december 2019                  
  Inlämning självvärdering
  Sammanställning av arbetsgruppen:                                                                universitetsförvaltning
  Intern granskning/referensgrupp:
  ledning, LNUC-ledare, studentrepresentanter,
  lärarrepresentanter US.

 • 19 mars 2020                           
  Platsbesök 1
  Bedömargrupp intervjuar och träffar                                                        representanter för Lnu på olika nivåer,
  företrädare för studenter och doktorander                                                    samt externa samarbetspartners.

 • 26 mars 2020
  Bedömargrupp meddelar fördjupningsspår.

 • 16 april 2020
  Inlämning av ytterligare granskningsunderlag för fördjupningsspåren.

 • 12-14 maj 2020                       
  Platsbesök 2, schema
  Bedömargrupp träffar utvalda representanter från Lnu via zoom.

 • Oktober 2020                           
  Bedömargrupp lämnar sitt yttrande

 • December 2020                       
  Dialogmöte med UKÄ för erfarenhetsutbyte  av pilotutvärdering