Kopparstick blomma

UKÄ utvärderar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillsammans med lärosätena gemensamt ansvar för kvalitetssäkringen av utbildning och forskning vid svenska lärosäten.

Detta sker genom granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete inom utbildning och forskning, tematiska utvärderingar, granskning av utvalda utbildningar inklusive forskarutbildning och prövningar för examenstillstånd. 

UKÄ har även fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vetenskapsrådet:

  • utveckla indikatorer för uppföljning av de forskningspolitiska målen,
  • föreslå samordning av olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamhet vid universitet och högskolor.

Med utgångspunkt i framför allt högskolelagen, högskoleförordningen och Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) m.m. har en modell för granskning tagits fram.

Granskningarna baseras på kollegiala bedömningar, där bedömargrupper tillsätts. 

I centrum för granskningarna finns från 2024 färre bedömningsgrunder. Bland bedömningsgrunder för utbildning och forskning ligger personalresurser och säkerställande av studenternas måluppfyllelse. På forskarnivå även forskarutbildningsmiljö.

Jämställdhet ses framöver som lämpligare i tematiska utvärderingar för utbildning, men finns kvar inom lärosätesgranskning för forskning.

Student-, doktorand och arbetslivsperspektiven är integrerade och kommer att  bedömas i flera av bedömningsgrunderna när så är relevant.

UKÄs utbildningsutvärderingar både inleds och avslutas med dialog möten med lärosätesrepresentanter, bedömare, studenter och företrädare för arbetslivet.

LNUs process för integrering av UKÄs utbildningsrelaterade granskningar till Linnéuniversitetets interna, systematiska, kvalitetsarbete.

Information från UKÄ: