Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Tillsammans med lärosätena har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gemensamt ansvar för kvalitetssäkringen av utbildning och forskning vid svenska lärosäten. Detta sker genom:

 • granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete inom utbildning och forskning,
 • tematiska utvärderingar,
 • granskning av utvalda utbildningar inklusive forskarutbildning,
 • prövningar för examenstillstånd.

UKÄ har även fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Vetenskapsrådet:

 • utveckla indikatorer för uppföljning av de forskningspolitiska målen,
 • föreslå samordning av olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamhet vid universitet och högskolor.

Med utgångspunkt i framför allt högskolelagen, högskoleförordningen och Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) har en modell för granskning tagits fram. Granskningarna baseras på kollegiala bedömningar, där bedömargrupper tillsätts. Bedömargruppen består av oberoende, externa sakkunniga, student- eller doktorandrepresentanter och arbetslivsföreträdare. I centrum för granskningarna finns ett antal bedömningsområden med tillhörande bedömningsgrunder. Bedömningsområdena för utbildning och forskning är: 

 • Styrning och organisation
 • Förutsättningar
 • Utformning, genomförande och resultat
 • Student- och doktorandperspektiv (enbart utbildning)
 • Arbetsliv (enbart utbildning) och samverkan
 • Jämställdhet

Information från UKÄ:

 

Lärosätesgranskning

Lärosätena ansvarar själva för att genomföra ett internt kvalitetsarbete som innefattar både kontroll av kvalitet och kvalitetsutveckling. UKÄ granskar i sin tur lärosätenas kvalitetssystem. Syftet är att säkerställa att lärosätenas kvalitetssäkringsarbete är systematiskt och välfungerande i alla delar av verksamheten och att det uppfyller lag, förordning och ESG. Det ska dessutom bidra till kvalitetsutveckling genom att lyfta såväl goda exempel som utvecklingsområden. Vid Linnéuniversitetet samordnas arbetet med lärosätesgranskningen av Rådet för utbildning och Forskningsrådet.

Aktuellt på Linnéuniversitetet:

Information från UKÄ:

 

Utbildningsutvärderingar

UKÄ granskar ett urval av högskoleutbildningar och i urvalet för perioden 2017–2022 prioriteras legitimationsutbildningar. Utöver dessa granskas omkring en fjärdedel av landets forskarutbildningar. En oberoende bedömargrupp granskar ett underlag som består av inlämnat underlag i form av självvärdering, självständiga arbeten respektive individuella studieplaner, intervjuer, och relevant övrigt underlag som exempelvis nationell och examenstillståndsprövningar. Bedömningen av underlaget baseras på de bedömningsområden som omnämns ovan och resulterar i ett beslut där lärosätet antingen får omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Lärosäten som bedömts ha ifrågasatt kvalitet följs upp med en ny bedömning ett år senare. Om åtgärderna bedöms som otillräckliga återkallas examenstillståndet. 

Utvärderingar på Linnéuniversitetet:

Grundutbildning

Forskarutbildning

Information från UKÄ

 

Tematiska utvärderingar

Vid tematiska utvärderingar granskas alla lärosäten för att på så sätt kunna ge viktiga kunskaper om arbetet på lärosätena och möjliggöra jämförelser mellan dem. Den första tematiska utvärderingen genomfördes 2017 och fokuserade på hållbar utveckling. Nästa planerade tematiska utvärdering fokuserar på breddad rekrytering.

Aktuellt på Linnéuniversitetet:

Information från UKÄ: