Kopparstick blomma

Utbildningskvalitet vid Linnéuniversitetet

Här hittar du en översikt över vårt arbete med utbildningskvalitet– syfte, förutsättningar, ansvar och vilka aktiviteter som ingår för att utveckla och kontrollera kvalitet i våra utbildningar såväl på universitetsövergripande nivå som utbildningsnära på fakultets- och institutionsnivå. Sidan är under uppbyggnad.

Arbetet med utbildningskvalitet syftar i första hand till stöd och utveckling av utbildningar, men även till kontroll av utbildningskvalitet. Det gäller på såväl grund-, avancerad- som forskarutbildningsnivå.

För att du ska kunna och vilja bidra till utveckling, be om och hitta hjälp, prova nya arbetssätt, följa upp och dela med dig behöver det finnas rätt förutsättningar för delaktighet, kommunikation, utveckling och systematik i kvalitetsarbetet. Vi kallar det en utvecklingsinriktad kvalitetskultur. Det är även grunden till hur arbetet är indelat.

Ansvar att utveckla och kontrollera – universitetsövergripande och utbildningsnära 

Arbetet med utbildningskvalitet ska i första hand utveckla och stödja våra utbildningar, men även kontrollera att utbildningarna håller rätt kvalitet.

Arbetet med utbildningskvalitet inkluderar alla – såväl studerande som medarbetare och chefer. Vem som har ansvar för vad finns reglerat i vår arbetsordning.

 • Vicerektor för utbildning tillsammans med rådet för utbildning och lärande (RUL) har ansvar för ledning och samordning av det universitetsövergripande kvalitetsarbetet. Det ska stödja fakulteterna och nämnden för lärarutbildning (NLU) i deras utbildningsnära kvalitetsarbete.
 • Fakultetsstyrelser och NLU har det övergripande ansvaret för det utbildningsnära kvalitetsarbetet. Det ska säkerställa kvalitet kvaliteten i den akademiska verksamheten respektive i lärarprogrammen och utveckla verksamheten kring kurser, program respektive forskarutbildning. 

 

Kvalitetssäkringsprocessen

Vi utvecklar våra utbildningar i fyra steg utifrån de kvalitetskriterier vi har valt. Det är en process som börjar om så fort den nått sitt sista steg och den genomförs på såväl utbildningsnära som universitetsövergripande nivå. Genom att kommunicera behov av verksamhetsutveckling och planera resurser för det, hänger processen ihop och utvecklar hela Linnéuniversitetets utbildningsverksamhet. 

Kvalitetshjulet
Verksamheten bedrivs i förhållande till mål. Målen utgör även utgångspunkt för Linnéuniversitetets kvalitetssäkringsprocess: 1. Utvärdering, 2. Analys, 3. Åtgärder, 4. Uppföljning av åtgärder

 

Kvalitetsområden och aktiviteter

Kvalitetsarbetet delas in i fyra kvalitetsområden kring delaktighet, kommunikation, utveckling och systematik. Detta gäller både på universitetsövergripande och utbildningsnära nivå. Arbetet inom respektive område stödjs av ett antal aktiviteter som du hittar nedan:

 

Utbildningsprocesser, universitetsövergripande anvisningar,  beslut och kriterier

 

Mer om det utbildningsnära kvalitetsarbetet

Fakulteterna och NLU utformar sitt utbildningsnära kvalitetsarbete för utbildning baserat på universitetsövergripande styrdokument. Översiktlig beskrivning av det utbildningsnära kvalitetsarbetet med länkar till dokument och beslut som du behöver i ditt arbete finns på fakulteternas och NLUs egna sidor. De innehåller:

 • Fakultetens och NLUs aktiviteter inom respektive ansvarsområde (delaktighet, kommunikation, utveckling och systematik).
 • Preciserade konkreta aktiviteter/processer för:
  • Studeranderekrytering och utbildningsplanering
  • Undervisningskompetens och -miljö
  • Undervisning och examination
  • Utveckling och kvalitetssäkring
 • Ansvarsfördelning/delaktighet för aktiviteter/processer