Kopparstick blomma

Kvalitetskriterier för utbildning

Här kan du ta del av alla kvalitetskriterier som du kan använda för att utveckla och kontrollera kvalitet i utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Med våra kvalitetskriterier kan du som deltar i kvalitetssäkringsprocessen bedöma kvaliteten i en utbildning. Våra kvalitetskriterier utgår från kvalitetskraven i Högskolelagen, Högskoleförordningen och Universitetskanslersämbetets (UKÄ) principer och kriterier. UKÄ har i sin tur utgått från de övergripande principer som beskrivs i European Standards and Guidelines (ESG). Kvalitetskriterierna är består av 26 huvudkriterier men ett eller flera delkriterier.   

Så är kriterierna utformade och formulerade

De flesta kvalitetskriterier och delkriterier går att använda för utbildningar på såväl grund-, avancerad som forskarutbildningsnivå. De kriterier som endast gäller en särskild nivå är markerade i listan. 

Kvalitetskriterierna är indelade i tre kvalitetsområden:

  1. Styrning och organisation - hur väl styrning och organisation för kvalitetsarbetet fungerar
  2. Förutsättningar och utbildningarnas utformning - om verksamheten har förutsättningar att främja hög kvalitet i utbildningen 
  3. Utbildningarnas utformning, genomförande och resultat - om vi sätter studenternas lärande i centrum genom utbildningarnas utformning, genomförande och resultat

Våra huvudkriterier (1A-3J) talar om när din verksamhet håller god kvalitet. Vi har hög kvalitet när… / Vi har kvalitetssäkringsprocesser som säkerställer att… Varje huvudkriterium består av ett eller flera delkriterier. 

Delkriterierna tydliggör olika aspekter/innehåll i huvudkriteriet.

Huvudkriterier med delkriterier 

Kvalitetskriterierna finns även som dokument i PDF- och Word-format samt Kvalitetkriteriematrisen (Excel) på Box.

Med studerande i menar vi studenter på grund- och avancerad nivå och studerande på forskarutbildningsnivå.

1. Styrning och organisation 

 

2. Förutsättningar 

 

3. Utbildningarnas utformning, genomförande och resultat