Kopparstick blomma

Prioriterade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden är universitetsövergripande överenskommelser om åtgärder kring brister inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Det är rådet för utbildning och lärande som samordnar prioriterade utvecklingsområden.

Prioriterade utvecklingsområden är områden där det finns brister som kräver komplexa universitetsövergripande åtgärder med insatser från flera fakulteter eller avdelningar. När sådana brister identifierats i olika typer av granskningar, enkäter eller i utbildningsdialoger är det rådet för utbildning och lärande (RUL) som kommer överens om hur dessa ska prioriteras i olika utvecklingsområden. RUL leder arbetet, fördelar ansvar och följer upp resultatet enligt en särskild arbetsmodell.

Arbetsmodell för prioriterade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden på grund, avancerad nivå

Examinationsprocesser

Mål: Säkerställa rättssäker individuell bedömning.

Uppdrag: Att samla och sprida goda exempel av rättssäkra examinationsformer med fokus på individuell bedömning för att säkerställa rättssäker individuell bedömning på grund- och avancerad nivå.

Tidsplan: Juni 2022 -  

Kontaktperson: Katarina Zambrell  

Fakultetsöverskridande samarbete – fokus utbildning

Mål: Underlätta beslut om och genomförande av fakultetsöverskridande utbildningar.

Uppdrag: Att föreslå åtgärder i förhållande till några av de problem som identifierats i samband med fakultetsöverskridande utbildning, t.ex. styrning och ansvarsfördelning för planering, genomförande och uppföljning, olika arbetssätt och administrativa processer, avsaknad av fakultetsöverskridande behörigheter till administrativa stödsystem och ekonomi.

Tidsplan: 2023

Kontaktperson: Kristiina Heikkilä

Högskolepedagogisk utbildning

Mål: Identifiera och stödja goda förutsättningar för lärare att bedriva och utveckla undervisning

Uppdrag: Att följa HR-avdelningens arbete med arbetstidsavtalet, där bland annat användandet av kompetensutvecklingstid förtydligas. 

Tidsplan: 

Kontaktperson: Jörgen Forss

Kursvärdering

Mål: Säkerställa genomförandet och återkopplingen av kursvärderingar samt att resultatet utnyttjas för kursutveckling.

Uppdrag: Att säkerställa genomförandet och återkopplingen av kursvärderingar till aktuella studentgrupper. Dessutom ska resultaten kunna nyttjas för kursutveckling.  Uppföljning av kursvärderingsprocessen förtydligande av lokala regler samt införande av kursvärderingsportal är några planerade aktiviteter.

Tidsplan: Juni 2022 -  

Kontaktperson: Anders Åberg

Studentrepresentation/Studentmedverkan

Mål: Säkerställa och ta tillvara på studentmedverkan

Uppdrag: Att stödja realiseringen av lokala regler för studentrepresentation genom att identifiera områden där gemensam information, vägledning och goda exempel är av nytta för att säkerställa och ta tillvara på studentmedverkan. Uppföljningen av området planeras och samarbete med Linnékåren pågår.

Tidsplan: Juni 2022 – december 2023.

Kontaktperson: Marie Hedberg

Prioriterade utvecklingsområden på forskarutbildningsnivå

Antagning och introduktion

Uppdrag: Att säkerställa att alla doktorander får en adekvat och god introduktion till forskarutbildningen.

Genomförande: Flera åtgärder har genomförts på fakulteterna, bland annat förbättrad information, gemensamma antagningar och introduktioner. Av Doktorandbarometern 2019 framkom att brister kvarstod men Doktorandbarometern 2023 visade en positiv utveckling. Med utgångspunkt i resultaten enades RUL om att avsluta antagning och introduktion som prioriterat utvecklingsområde.    

Tidsplan: 2017–2023. Avslutat.  

Kontaktperson: Malin Gregersen

Arbetsliv och karriär

Uppdrag: Att stärka doktorandernas beredskap för kommande arbetsliv och karriär.

Genomförande: Utredningsrapporten Doktorander framtida arbetsliv och karriär (Dnr 2021/4362) togs fram 2021. RUL föreslog universitetsdirektören att undersöka möjligheterna att tillsätta en särskild resurs för doktoranders karriärstöd och 2023 meddelades att det saknas resurser för att prioritera en sådan tillsättning. UKÄ noterade avsaknaden av åtgärder inom det prioriterade området i sitt yttrande från lärosätesgranskningen 2023 och resultaten från Doktorandbarometern 2023 visar på ett fortsatt utvecklingsbehov inom området. En förnyad diskussion kring åtgärder förs därför under våren 2024. Arbetsliv och karriär kvarstår som prioritat 2024.     

Tidsplan: 2021-2024

Kontaktperson: Malin Gregersen

Arbetssituation och arbetsmiljö

Uppdrag: Att stärka doktorandernas arbetssituation och arbetsmiljö.

Genomförande: Flera åtgärder har genomförts på fakulteterna, bland annat förbättrad information, insatser för att stärka samhörighet och delaktighet och strategiska antagningar. En utsedd arbetsgrupp till arbetsmiljökommittén (AMK) föreslog åtgärder  2023. Doktorandbarometern 2023 visar fortsatt på utmaningar. RUL avslutar doktoranders arbetsmiljö och arbetssituation som prioriterat området för att i stället föra en dialog med universitetsledning och HR-avdelningen kring framtida åtgärder för att stärka doktorandernas arbetssituation. Vidare arbete inom förvaltningen planeras under 2024.  

Tidsplan: 2017—2023. Avslutat. 

Kontaktperson: Malin Gregersen

Finansiering av forskarutbildning

Uppdrag: Att stärka forskarutbildningens finansiella hållbarhet

Genomförande: En kartläggning av fakulteternas hantering av forskarutbildningens finansiering genomfördes hösten 2022/våren 2023. Rapporten "Hantering av forskarutbildningens finansiering vid Linnéuniversitetet: Sammanställning av en inventering", Dnr LNU-2023/4272) har spridits till fakulteterna för kännedom. Med hänvisning till områdets komplexa karaktär och oklara syfte har RUL avslutat området .

Tidsplan: 2022–2023. Avslutat. 

Kontaktperson: Malin Gregersen

Forskarutbildningskurser

Uppdrag: Att förbättra kursutbud och kommunikation och samordning av information om kursutbudet på lärosätet.  

Genomförande: Flera åtgärder har genomförts på fakulteterna, bland annat översyn av kursutbud och allmänna studieplaner. Resultaten från doktorandbarometern 2019 visade att stora brister kvarstod. Under 2021 togs gemensamma kurssidor fram på lnu.se och 2022 förtydligades universitetsgemensam information om att läsa kurser på forskarnivå på Medarbetare. Doktorandbarometern 2023 visar på en positiv utveckling.  RUL har därför avslutat området. Då utvecklingen sker från en låg nivå krävs fortsatta insatser inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete.

Tidsplan: 2017–2023. Avslutat. 

Kontaktperson: Malin Gregersen

 

Individuell studieplan (ISP)

Uppdrag: Att säkerställa att processen och vikten av ISP är kvalitetssäkrad och väl förankrad hos handledare och doktorander.

Genomförande: Flera åtgärder har genomförts på fakulteterna för att förtydliga funktionen, hantering och processer. Doktorandbarometern 2019 och 2023 visar att doktoranderna fortsatt anser att ISP har en tydlig funktion och är ett adekvat styrinstrument men för att ytterligare förstärka området krävs utvecklingsinsatser som riktar sig till handledare och examinatorer. Området kvarstår därför som prioriterat under 2024.

För att stärka kvalitetssäkringen av ISP-processen har RUL rekommenderat att övergå till digital hantering av ISP. Hanteringen av digital ISP kommer emellertid inte att inkluderas i det prioriterade utvecklingsområdet 2024.

Tidsplan: 2017–2024

Kontaktperson: Malin Gregersen