Kopparstick blomma

Kvalitetsutvärdering genom Treklövern

Utbildningar på grund- och avancerad nivå som inte granskas av UKÄ, granskar vi inom Treklöversamarbetet.

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet (den så kallade Treklövern) har tillsammans tagit fram en modell för systematisk utvärdering av utbildningarnas kvalitet för att stärka utbildningskvaliteten.

Inom Treklövern har vi ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Lärosätenas granskningar ska utgå från högskolelagen, högskoleförordningen samt standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning, ESG. Där ingår krav på kontinuerlig uppföljning och regelbunden granskning av utbildningar. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling. 

Treklöverns arbetssätt

Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena och med extern representation. Utbildningarna vid de tre universiteten ska utvärderas inom en sexårsperiod. 

Ett urval av utbildningar kommer fortsättningsvis att granskas av UKÄ. Vi lärosäten granskar själva de utbildningar som under motsvarande period inte ingår i UKÄ:s urval. 

I utvärderingarna är studenterna och deras studiegång i fokus. Utvärderingarna tar fasta på resultat, förutsättningar och processer, liksom utbildningsnära kvalitetssäkrings- och kvalitets­utvecklingsarbete.

Treklövern har nu utvärderat alla kluster i sin första cykel 2016-2023. Arbete med uppföljning av handlingsplaner fortgår hos fakulteterna. Under hösten 2024 drar en ny cykel igång. Först ut är kluster 7, som består av journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap. Därefter kommer utvärderingen av fyra eller fem nya kluster att starta varje höst. Tanken är att framöver enbart hålla höstupptakter för granskningsomgångarna, som till sin storlek blir aningen större (fler bedömargrupper hålls med andra ord igång samtidigt).

Generella undantag, vad gäller examina, som skulle kunna undantas från Treklöverutvärdering om prefekten så önskar:

 • Högskoleexamen som inte används (bara finns för att den är obligatorisk när man har kandidatnivån) kan undantas.
 • Kandidat och högskoleexamen kan undantas när det bara finns program för yrkesexamen.
 • Magisterexamen kan undantas om det bara finns väg för masterexamen. Om det finns kurs för självständigt arbete på magisternivå, men inget program: beskriv masterexamen och vad som skiljer vid magister. Inkludera även målmatris för magister.
 • Nystartade utbildningar undantas tills en första omgång genomförts, utom de 4-5 åriga utbildningarna som kan utvärderas tidigare (t.ex. civilingenjör efter 3 år).

Hela listan med planerade kluster och beräknad upptakt finns publicerad längre ned på sidan (bland styrdokument och anvisningar).

Styrdokument och anvisningar kommer under året att revideras och uppdateras till sina nya förutsättningar.

Bedömningsgrunder i cykel 2:
(läs mer i Anvisning för självvärdering)

 1. Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt så att studenterna, när examen utfärdas, har uppnått examensmålen inom kunskapsformerna: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

 2. I utbildningen ska ett jämställdhetsperspektiv vara säkerställt och integrerat i såväl utformning som genomförande.

 3. Lärarnas kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym och innehåll. Lärarnas kompetens nyttjas så att studenterna kan uppnå examensmålen.

 4. Utbildningen ska vara användbar för studenterna och samhället.

 5. I utbildningen ska ett utbildningsnära utvecklings- och förbättringsarbete vara säkerställt.

Lärosätenas granskningsuppdrag: 

 • Omfattar hela utbildningens genomförande
 • Granskningen knyts till arbetslivet genom att företrädare för arbetslivet finns med i bedömargrupperna.
 • Bedömargrupperna ska kontrollera om studenternas resultat visar att de når uppsatta mål - både generella och sådana som är satta för en viss examen.

Pågående

Avslutade omgångar 2016-2023

Krav på systematisk uppföljning

Universitetets granskningsarbete ska genomföras i förenlighet med Europeiska området för högre utbildning (ESG) vilket är UKÄ:s utgångspunkt i sin utvärdering av lärosätenas kvalitetssystem. I ESG ingår krav på systematisk granskning av utbildningar vilket det gemensamma systemet ska tillgodose. 

Arbetet utgår från riksdagens beslut om ett nytt nationellt utvärderingssystem för landets högre utbildningar 2016. Det innebär att lärosätena ansvarar för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Efter Treklöverutvärderingarna följer LNUs interna uppföljning, vilken har omarbetats inför andra cykeln av granskningar med start hösten 2024.