Projektstyrning

Linnéuniversitetets projektmodell ska tillgodose att strategiska utvecklingsprojekt genom gemensamma strukturer och arbetsformer främjar kvalitet i planering, genomförande och uppföljning.

Utvecklingsprojekt som anses strategiskt viktiga utnämns till portföljprojekt av rektor eller universitetsdirektören, på rekommendation av portföljledningen. Nedan beskrivs den modell och process som portföljprojekten ska använda sig av. Här hittar du även en handbok som kan vara ett stöd genom projektets alla faser, och tillhörande dokumentmallar som används i de olika faserna. 

Även om ett utvecklingsprojekt inte är ett portföljprojekt, så är det rekomenderat att använda sig utav processen och mallarna, i den utsträckning det är applicerbart och användbart. Detta för att vi ska få ett enhetligt arbetssätt när vi arbetar i projektform vid Linnéuniveristetet, och för att du som arbetar i en projektorganisation ska kunna känna igen tillvägagångssätt och rutiner.

Vid Universitetsledningens kansli finns det hjälp och stöd att få, i frågor om hur projektmodellen och dess olika verktyg kan användas. Projektstödet nås via projekt@lnu.se.

Linnéuniversitetets projektmodell

Filmen nedan ger dig en överblick över den universitetsgemensamma projektmodellen för utvecklingsprojekt. Under filmen kan du sedan läsa mer om modellen och dess olika komponenter. 

Linnéuniversitetets har en beslutad projektmodell som ska följas av portföljprojekt, men den rekommenderas även för andra utvecklingsprojekt.

Projektprocessen innehåller tre faser som i sin tur innehåller processsteg som avlöser varandra, ibland genom punkter för dokumentation och beslut. Förstudiefasen har till uppgift att ta reda på projektets förutsättningar och innehåller i normalfallet en behovsanalys. Efter en förstudie ska det kunna beslutas om hur projektet lämpligen genomförs. En förstudie kan även förändra fokus på projektet, eller visa att det inte är behövligt eller genomförbart, till exempelvis om behovsanalysens resultat visar något annat än det som var förväntat. Ska projektet genomföras så går processen över till en genomförandefas som är den fas där arbetet läggs upp i konkreta aktiviteter. Under den tredje fasen, införande-och uppföljningsfasen, införs projektets resultat i verksamheten, och en uppföljning av projektets effektmål görs vid lämplig tid efter införandet.

Översiktsbild över Linnéuniversitetets projektprocess med utmärkta faser, dokument och beslut

Projekthandbok och mallar

I projekthandboken beskrivs projektstyrmodellens samtliga delar och den gemensamma processen. Handboken ger även tips till dig som ska projektleda eller delta i ett projekt vid Linnéuniversitetet. 

För att underlätta dokumentationen av projekt finns dokumentmallar för projektets olika faser. Portföljprojekten ska använda mallarna för förstudiedirektiv, förstudierapport, projektdirektiv, projektplan, kommunikationsplan och slutrapport. Mallarna ska ses som en minsta gemensamma nämnare. Är ett projekt av mer teknisk karaktär, så kan det vara nödvändigt att fylla på med andra rubriker, som exempelvis kravspecifikation eller liknande.

Även andra dokument och bilagor kan bli aktuella, beroende på vad projektet har för egenskaper. Om du behöver någon annan mall än de du finner här nedan, gör en förfrågan hos projektstödsfunktionen: projekt@lnu.se.

Pågående portföljprojekt

Här kan du läsa om de portföljprojekt som pågår just nu.

Avslutade portföljprojekt

Här kan du läsa om de portföljprojekt som har avslutats. Du hittar även deras slutrapport och en övergripande tidsangivelse för uppföljning av projektets effektmål.  

  • Det finns inga avslutade portföljprojekt. Nedan kan du istället läsa kort om implementeringsprojektet av Linnéuniversitetets projektmodell.