Remisser och svar

Som offentlig myndighet och lärosäte får Linnéuniversitetet svara på ett antal remisser från exempelvis departement och myndigheter. Här kan du se ett urval av av de remisser som Linnéuniversitetet svarar på.

Aktuella remisser

Remiss gällande mål 2025

Mål 2025 ska genomsyra hela universitetets verksamhet. I centrum står studentens utvecklingsresa, framstående forskning, arbete i kunskapsmiljöer och universitetets bidrag till en hållbar framtid och samhällsutmaningar. Vidare framhålls synliggörande av universitetets framgångar och gemensamma och lärande arbetssätt som viktiga områden att fokusera på de närmaste fem åren. Framgångsfaktorerna ska visa vad vi behöver göra för att uppnå målen.

För universitetets utveckling är det viktigt att varje medarbetare ska känna sig delaktig i arbetet med universitetets vision. Förslaget på Mål 2025 skickas ut brett och kan med fördel diskuteras på avdelningsmöten, ämneskollegium eller med kollegor i andra sammanhang.

Särskilt efterlyses konkreta och konstruktiva förslag på hur Mål 2025 kan förtydligas för att kunna förverkligas. Hur ska mål och framgångsfaktorer formuleras för att bäst stötta er/din verksamhet som i sin tur är avgörande för att förverkliga visionen? Lämna därför gärna förslag på hur målen och framgångsfaktorer kan uttryckas samt vad som krävs för att nå dessa mål.

Vision 2030 fastställdes av universitetsstyrelsen i december 2019. Med utgångspunkt från detta beslut tog universitetsledningen våren 2020 fram ett preliminärt förslag på hur visionen ska uppnås, dvs Mål 2025. Förslaget remitterades till fakulteter och avdelningar och det kom in en rad kloka synpunkter. I april tillsattes fem arbetsgrupper med drygt 50 personer från fakulteter och avdelningar. Gruppernas arbete har legat till grund för förslaget på Mål 2025 och tillhörande framgångsfaktorer som nu skickas ut på remiss. Målen och framgångsfaktorerna fastställs av universitetsstyrelsen i december.
Utkastet på Mål 2025 remitteras från mitten på september till mitten på oktober.

Ta del av förslag för Mål 2025 här.

Medarbetare och remissinstanser kan skicka in synpunkter till gunn.jensen@lnu.se senast 25 oktober.

Remiss gällande ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Utbildningsdepartementet har utifrån delar av Styr- och resursutredningens förslag i betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) tagit fram en promemoria som föreslår ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet, dels att tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet.

Här kan du läsa dokumentet (pdf).

Har du synpunkter? Välkommen att lämna dessa skriftligt till Malin Gregersen, universitetsledningens kansli, senast den 10 augusti 2020.

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter

Bakgrunden till remissen är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått regeringens uppdrag att arbeta fram förslag till revidering av föreskrifter (MSBFS 2016:1) om informationssäkerhet för statliga myndigheter och arbeta fram förslag på nya föreskrifter om IT-säkerhet för statliga myndigheter. Remissen består av två delar – dels myndigheternas arbete med informationssäkerhet, dels myndigheternas arbete med IT-säkerhet.

Om remissen

De största förändringarna i föreskrifterna om informationssäkerhet består i att reglering om fysisk säkerhet och personalsäkerhet har lagts till, dessutom har kraven på uppföljning och utvärdering konkretiserats ytterligare. De nya föreskrifterna om IT-säkerhet för statliga myndigheter kompletterar föreskrifterna om informationssäkerhet genom att förtydliga hur skyddet för myndighetens IT-miljö ska utformas.

Fakulteter och avdelningar är välkomna att lämna synpunkter till universitetets remissyttrande.

Kontaktperson för remissdelen som avser informationssäkerhet:
Peter Knutsson, peter.knutsson@lnu.se, utredare, universitetsledningens kansli

Kontakt person för remissdelen som avser IT-säkerhet:
Fredrik Oskarsson, fredrik.oskarsson@lnu.se, avdelningschef, IT-avdelningen

Synpunkter ska vara ovanstående personer tillhanda senast tisdag 28 januari 2020.

Information och underlag till remissen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Remittering av promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda

Linnéuniversitetet har ombetts yttra sig avseende rubricerad remiss. Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), institutionen för polisiärt arbete (PA) har tilldelats uppdraget att ge förslag till yttrande. Inom PA är det prefekt Ola Kronkvist och Sandra Rohdin som ansvarar för ärendet.

Om remissen

Promemorian föreslår att civilanställd inom polisen ska kunna utbilda sig till polismän via särskild polisutbildning (funktionsinriktad polisutbildning). Förslagen föreslås träda ikraft 1 mars 2020. Ta del av promemorian på Regeringens sida

Rektor beslutar i ärendet 6 november 2019.