Strategiska medel/uppdrag

I budget avsätts årligen medel för strategiska satsningar. Rektor beslutar om fördelning av dessa medel, t.ex. efter ansökan från fakulteten.

De strategiska satsningarna som avses ska uppfylla minst ett av följande kriterier:

  • Fakultetsöverskridande verksamhet
  • Universitetsstrategisk satsning/Verksamhet som syftar till att stärka Linnéuniversitetets anseende externt

Forskningssatsning för kunskapsmiljöarbete

Delar av forskningsanslaget reserveras årligen (2022 och framåt) till stöd för kunskapsmiljöarbete. En del av reserverat anslag fördelas i budget och en del beslutas efter ansökan under året.  

Linnéuniversitetet har inom ramen för forskningssatsning mot kunskapsmiljöarbetet för avsikt att stötta fakulteters samfinansiering av större externfinansierade projekt, dvs. över 10 miljoner kronor för ett enskilt projekt, där samfinansieringskravet för ett enskilt projekt utgör ett för stort åtagande för en enskild fakultet. 

En ansökan om central finansiering inom ramen för forskningssatsning mot kunskapsmiljöarbetet ska följa samma förfarande som andra ansökningar ställda till rektor.

Ansökan

Ansökan om strategiska medel ska undertecknas av dekan och innehålla:

  • beskrivning av verksamheten man söker stöd för
  • kostnadsberäkning
  • hur stor del som finansieras av fakulteten eller genom externa medel
  • argument för varför strategiska medel behövs som komplement till fakultetens ekonomiska satsning

Ansökningar om strategiska medel ställs till rektor och skickas till strategiskamedel@lnu.se för handläggning.

Beslut

Beslut fattas av rektor tre gånger om året, vid sista rektorsbeslutsmöte i april, augusti och december. Ansökningar kan skickas in löpande men kommer att handläggas tre gånger om året. Beslut meddelas ca två veckor efter sista dag för perioden. 

För beslut om tilldelning av medel gäller att dessa kan användas under den i beslutet angivna perioden. Efter anhållan kan delar av ett års medel få utnyttjas det kommande året, men aldrig längre.

Mer information

Vid frågor kontakta Charlotte Wikell