Strategiska medel

I budget avsätts årligen medel för strategiska satsningar, varav en del är sökbara för fakulteterna. Rektor beslutar om fördelning av dessa medel efter ansökan enligt beskrivning nedan. Ansökan ska avse en aktivitet/verksamhet som inte ryms inom fakultetens ordinarie ekonomiska ram för planerad verksamhet, men som är strategiskt viktig för att bidra till att utveckla universitetets verksamhet. Aktiviteten/verksamheten ska vara av betydelse för hela universitetet och/eller bidra till att uppnå Målsättningar 2025. Det kan exempelvis vara fakultetsöverskridande verksamhet, eller satsning som syftar till att stärka Linnéuniversitetets anseende externt. Behov av stöd under 200 000 kronor ska hanteras inom fakulteterna.

Samfinansiering av externfinansierade projekt ska företrädesvis finansieras av fakulteterna. Rektors strategiska medel kan komma i fråga när det totala samfinansieringskravet för ett enskilt projekt blir för stort för en enskild fakultet. Fakulteten bör dock i normalfallet finansiera minst hälften av samfinansieringen med fakultetens forskningsanslag (det kan exempelvis vara genom forskares anslagsfinansierade forskningstid eller genom samfinansiering av OH-kostnad).

För ansökningar om samfinansiering kommer projekt med finansiering från särskilt utpekade finansiärer att prioriteras. Exempelvis utlysningen Wallenberg Academy Fellows (WAF).

Ansökan

Strategiska medel söks av fakulteter genom dekan. Ansökan görs i ett formulär och ska innehålla:

  • beskrivning av verksamheten man söker stöd för
  • kostnadsberäkning i excel, beräknat av ekonom (se Ekonomisk beräkning-bilaga ansökan strategiska medel.xlsx)
  • hur stor del som finansieras av fakulteten
  • argument för varför strategiska medel behövs som komplement till fakultetens ekonomiska satsning
  • diarienummer

Ansökan ställs till rektor och skickas till strategiskamedel@lnu.se för handläggning. Kopia skickas även till registrator@lnu.se

Beslut

Ansökningar kan skickas in löpande men handläggs utifrån planerade beslutsmöten. Beslut fattas av rektor 1–2 månader efter att registrerad ansökan inkommit. Beslut meddelas ca en vecka efter beslutsmöte.

För beslut om tilldelning av medel gäller att dessa kan användas under angiven period. Efter anhållan kan delar av ett års medel få utnyttjas det kommande året, men aldrig längre.

Återrapportering

Beviljade strategiska medel ska återrapporteras i fakultetens verksamhetsberättelse.