Universitetsövergripande projekt och utvecklings-arbete

Vår verksamhet är i ständig utveckling. Det är en förutsättning för att kunna verka i en värld av förändring. Här hittar du hur det går till och några av utvecklingsområdena, samt de större projekt och utredningar som är aktuella.

Strategisk utveckling

Visionen ger bilden av Linnéuniversitetet 2030. Mål 2025 anger var vi ska befinna oss "halvvägs in i visionen". För att nå dit har ett antal universitetsövergripande utvecklingsområden pekats ut i verksamhetsplanen. 

Utvecklingsarbetet sker i olika former och i olika delar av verksamheten. Rektorsbeslut och uppdrag från universitetesdirektören kan initiera utvecklingsarbete som ofta har en univeristetsövergripande karaktär. Även utomstående krav, exempelvis från regeringen, kan påkalla sådant arbete.

Projektstyrning - ett gemensamt arbetssätt

Linnéuniversitetets projektmodell ska tillgodose att strategiska utvecklingsprojekt genom gemensamma strukturer och arbetsformer främjar kvalitet i planering, genomförande och uppföljning.

Utvecklingsprojekt som anses strategiskt viktiga utnämns till portföljprojekt av rektor eller universitetsdirektören, på rekommendation av portföljledningen. Portföljprojekten följer den gemensamma projektmodellen för att tillgodose kvalitet i projektprocessen och en möjlighet att bidra till en lärande organisation.

Även om ett utvecklingsprojekt inte är ett portföljprojekt, så är det rekomenderat att använda sig av processen och mallarna, i den utsträckning det är applicerbart och användbart. Detta för att vi ska få ett enhetligt arbetssätt när vi arbetar i projektform vid Linnéuniversitetet, och för att den som arbetar i projektform ska kunna känna igen tillvägagångssätt och rutiner.

Vid Universitetsledningens kansli finns det stöd att få i frågor om hur projektmodellen och dess olika verktyg kan användas. Du kan läsa mer om stödet som finns att tillgå på sidan Projektmodell och projektstöd.

Pågående utvecklingsarbete

Listorna uppdateras av universitetsledningens kansli en gång per kvartal. Senaste uppdateringen skedde i januari 2024.

Portföljprojekt

Portföljprojekt berör områdena externfinansiering av forskning, kompetensförsörjning, utbildningsstrategi, öppen vetenskap och digitala arbetssätt. Under respektive rubrik kan du läsa en sammanfattning av vad som görs inom respektive område, samt hitta projektdokumentation så som direktiv och rapporter. 

Annat utvecklingsarbete

Utöver portföljprojekten så pågår en mängd av utvecklingsarbete parallellt med den dagliga verksamheten. Nedan listar vi det universitetsövergripande utvecklingsarbetet som är beslutat av rektor eller universitetsdirektören, sorterat på utvecklingsområde.

Utbildning och forskning

Digital tentamen

Uppdrag: Att möjliggöra för digital tentamen.
Tidplan: Preliminärt implementering 2023
Arbetet leds av: Lokal- och serviceavdelningen
Kontaktperson: Niklas Ammert

Framtidens lärmiljö

Uppdrag: Att analysera alla de sammanhang som på olika sätt bidrar med förutsättningar för lärande, samt ge förslag på hur Lnu kan säkerställa att flexibla och ändamålsenliga lösningar och processer erbjuds.
Tidplan: Projektet genomfördes under perioden april 2021 – februari 2022. Implementering av prioriterade insatser i verksamheten påbörjas under 2023.
Arbetet leds av: Universitetsbiblioteket
Läs mer om Framtidens lärmiljö

 

   

Organisation och styrning

NLUs styrning och organisation

Uppdrag: Att genomföra rekommenderade förändringar utifrån översyn av lärarutbildningens styrning. 
Tidplan: Februari 2022 - maj 2023
Arbetet leds av: Vicerektor för lärarutbildningarna, NLU
Kontakt: Hanna Palmér

Uppföljning av kunskapsmiljö Linné

Uppdrag: Att följa upp de sju inrättade kunskapsmiljöerna Linné samt se över arbetsformer och förutsättningar för kunskapsmiljöer Linné.
Tidplan: Januari - juni 2023
Arbetet leds av: Extern granskare
Kontaktperson: Lars Behrenz

 

 

Personal och ekonomi

Samordning av löne- och fakturaprocesserna

Uppdrag: Att ta fram ett förslag på hur löneprocessen och fakturahanteringen ska organiseras och fungera för att på bästa sätt möta verksamhetens behov, öka kvaliteten.
Tidplan: - maj 2023
Arbetet leds av: Ekonomi- och HR-avdelningen
Kontaktperson: Torbjörn Söder

 

 

Arbetsmiljö

Lokalbehov och arbetsplatslösningar

Uppdrag: Ett projekt som har som mål att skapa ändamålsenliga arbetsplatser och ett effektivt och klokt användande av våra lokaler.
Tidplan: November 2021 - november 2022
Arbetet leds av: Christel Olsson
Läs mer om Lokalbehov och arbetsplatslösningar

 

 

Synliggörande

Koncept för Linnémöten

Uppdrag: Syftet är att bättre möta nya behov från verksamheten och samhället.
Tidplan: - mars 2023
Arbetet leds av: Lokal- och serviceavdelningen
Kontaktperson: Sara Carlsson