Universitetsövergripande projekt och utvecklings-arbete

Vår verksamhet är i ständig utveckling. Det är en förutsättning för att kunna verka i en värld av förändring. Här hittar du hur det går till och några av utvecklingsområdena, samt de större projekt och utredningar som är aktuella.

Strategisk utveckling

Visionen ger bilden av Linnéuniversitetet 2030. Mål 2025 anger var vi ska befinna oss "halvvägs in i visionen". För att nå dit har ett antal universitetsövergripande utvecklingsområden pekats ut i verksamhetsplanen. 

Utvecklingsarbetet sker i olika former och i olika delar av verksamheten. Rektorsbeslut och uppdrag från universitetesdirektören kan initiera utvecklingsarbete som ofta har en univeristetsövergripande karaktär. Även utomstående krav, exempelvis från regeringen, kan påkalla sådant arbete.

Projektstyrning - ett gemensamt arbetssätt

Linnéuniversitetets projektmodell ska tillgodose att strategiska utvecklingsprojekt genom gemensamma strukturer och arbetsformer främjar kvalitet i planering, genomförande och uppföljning.

Utvecklingsprojekt som anses strategiskt viktiga utnämns till portföljprojekt av rektor eller universitetsdirektören, på rekommendation av portföljledningen. Även om ett utvecklingsprojekt inte är ett portföljprojekt, så är det rekomenderat att använda sig av processen och mallarna, i den utsträckning det är applicerbart och användbart. Detta för att vi ska få ett enhetligt arbetssätt när vi arbetar i projektform vid Linnéuniversitetet, och för att den som arbetar i projektform ska kunna känna igen tillvägagångssätt och rutiner.

Vid Universitetsledningens kansli finns det hjälp och stöd att få, i frågor om hur projektmodellen och dess olika verktyg kan användas. Du kan läsa mer om stödet som finns att tillgå på sidan Projektmodell och projektstöd.

Pågående utvecklingsarbete

Vid Linnéuniversitetet bedrivs en mängd utvecklingsarbete parallellt med den dagliga verksamheten. Nedan finner du en lista på det universitetsövergripande  utvecklingsarbete som är beslutat av rektor eller universitetsdirektören. Det är utvecklingsarbete som påverkar många av oss i organisationen och som bedrivs just nu, sorterad på utvecklingsområde.

Listan uppdateras av universitetsledningens kansli en gång per kvartal. Senaste uppdateringen skedde i februari 2023.

Vill du veta mer, kontakta Gunn Jensen eller Ulrika Ehrenstråhle vid universitetsledningens kansli.

Utbildning och forskning

Digital tentamen

Uppdrag: Att möjliggöra för digital tentamen.
Tidplan: Preliminärt implementering 2023
Arbetet leds av: Lokal- och serviceavdelningen
Kontaktperson: Niklas Ammert

Externfinansiering av forskning

Uppdrag: Att identifiera utmaningar och utvecklingsområden för att öka externfinansiering av forskning samt ge förslag på universitetets vidare arbete med externfinansiering av forskning.
Tidplan: September 2022 - februari 2023
Arbetet leds av: Extern projektledare som portföljprojekt
Kontaktperson: Mattias Gunnarsson

Framtidens lärmiljö

Uppdrag: Att analysera alla de sammanhang som på olika sätt bidrar med förutsättningar för lärande, samt ge förslag på hur Lnu kan säkerställa att flexibla och ändamålsenliga lösningar och processer erbjuds.
Tidplan: Projektet genomfördes under perioden april 2021 – februari 2022. Implementering av prioriterade insatser i verksamheten påbörjas under 2023.
Arbetet leds av: Universitetsbiblioteket
Läs mer om Framtidens lärmiljö

Infrastruktur för kunskapsbildning

Uppdrag: Att utveckla Linnéuniversitetets arbete med infrastruktur för kunskapsbildning.
Tidplan: November 2021 - juni 2022
Arbetet leds av: Extern utredare
Kontaktperson: Mattias Gunnarsson

Linnéuniversitetets utbildningsstrategi

Uppdrag: Att ta fram en utbildningsstrategi för Linnéuniversitetet.
Tidplan: Maj 2022 - januari 2023
Arbetet leds av: Extern projektledare som portföljprojekt
Kontaktperson: Niklas Ammert

Öppen vetenskap

Uppdrag: Att utveckla stöd för öppen vetenskap och genomslaget för dess principer.
Tidplan: Planering av genomförandeprojekt under våren 2023
Arbetet leds av: Universitetsledningen
Läs mer om Öppen vetenskap

 

   

Organisation och styrning

Implementering av projektstyrmodell

Uppdrag: Att implementera en styrmodell och ett gemensamt arbetssätt för arbete som bedrivs i projektform.
Tidplan: Implementering 2021-2022, uppföljning 2023
Arbetet leds av: Universitetsledningens kansli
Kontaktperson: Ulrika Ehrenstråhle

NLUs styrning och organisation

Uppdrag: Att genomföra rekommenderade förändringar utifrån översyn av lärarutbildningens styrning. 
Tidplan: Februari 2022 - maj 2023
Arbetet leds av: Vicerektor för lärarutbildningarna, NLU
Kontakt: Hanna Palmér

Uppföljning av kunskapsmiljö Linné

Uppdrag: Att följa upp de sju inrättade kunskapsmiljöerna Linné samt se över arbetsformer och förutsättningar för kunskapsmiljöer Linné.
Tidplan: Januari - juni 2023
Arbetet leds av: Extern granskare
Kontaktperson: Lars Behrenz

 

 

Personal och ekonomi

Samordning av löne- och fakturaprocesserna

Uppdrag: Att ta fram ett förslag på hur löneprocessen och fakturahanteringen ska organiseras och fungera för att på bästa sätt möta verksamhetens behov, öka kvaliteten.
Tidplan: - maj 2023
Arbetet leds av: Ekonomi- och HR-avdelningen
Kontaktperson: Torbjörn Söder

Linnéuniversitetets arbete med kompetensförsörjning

Uppdrag: Att identifiera och konkretisera utmaningar för att Linnéuniveristetet ska kunna öka kompetensförsörjningsförmågan. Förstudien presenterade ett antal rekommendationer varav några planeras vidare för genomförande under 2023.
Tidplan: April - september 2022
Arbetet leds av: Projektledare som portföljprojekt
Kontaktperson: Ulrika Ehrenstråhle

Linnéuniversitetets rekryteringsprocess och synlighet som arbetsgivare

Uppdrag: Att göra en översyn av rekryteringsprocessen och att synliggöra universitetets attraktivitet som arbetsgivare.
Tidplan: Februari - november 2023
Arbetet leds av: Projektledare som portföljprojekt
Kontaktperson: Ulrika Ehrenstråhle

 

 

Arbetsmiljö

Lokalbehov och arbetsplatslösningar

Uppdrag: Ett projekt som har som mål att skapa ändamålsenliga arbetsplatser och ett effektivt och klokt användande av våra lokaler.
Tidplan: November 2021 - november 2022
Arbetet leds av: Christel Olsson
Läs mer om Lokalbehov och arbetsplatslösningar

Mötespolicy och handbok

Uppdrag: Att ta fram en mötespolicy med tillhörande handbok för effektiva och kreativa möten.
Tidplan: genomfördes och avslutades 2022
Arbetet leds av: Universitetsledningens kansli
Kontaktpersoner: Amanda Niklasson och Emma Ebintra

 

 

Synliggörande

Koncept för Linnémöten

Uppdrag: Syftet är att bättre möta nya behov från verksamheten och samhället.
Tidplan: - mars 2023
Arbetet leds av: Lokal- och serviceavdelningen
Kontaktperson: Sara Carlsson