Analysmodell för lärmiljö

Projektet Framtidens lärmiljöer vid Lnu

Projektet främsta syfte är att bidra till att Linnéuniversitetet når målet att ge ”studenter de bästa förutsättningarna för att, oberoende av utgångsläge, göra en framgångsrik utvecklingsresa som gör dem rustade till att möta samhällsutmaningarna” (Mål2025). Detta görs genom att, inom ramen för projektet, analysera alla de sammanhang som på olika sätt stödjer lärandet samt därefter säkerställa att Linnéuniversitetet erbjuder flexibla och ändamålsenliga lösningar och processer där universitetets samlade kunskap tas tillvara.

Projektets första två faser löper under perioden april 2021 – februari 2022 och därefter kommer en implementeringsfas.

Bild över faserna schematiskt

Projektorganisation

Styrgrupp:
Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör
Niklas Ammert, prorektor
Jesper Andersson, dekan FTK
Studentkåren

Projektledare:
Catta Torhell, överbibliotekarie

Projektsekreterare:
Christoph Tiedtke, projektledare FEH

Projektgrupp:
Linda Reneland-Forsman, sektionschef Sektion högskolepedagogik
Andreas Ebbelind, universitetslektor Institutionen för matematik
Brita Johansson-Cederblad, docent Institutionen för biologi och miljö
Ulrika Bengtsson-Verde, kanslichef FKH
Susanne Larsson, sektionschef IT-support och servicedisk (fas 1)
Holger Berndt, sektionschef IT-support på plats (fas 2)