Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning

Universitetsstyrelsen beslutade den 16 april om Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2021-2025.

Systematiskt kvalitetsarbete – processen

Linnéuniversitetets vision Vision 2030 är grunden för universitetets planering och uppföljning. Rektor har beslutat att årsredovisningen förutom rapportering enligt högskolelagen ska utgå från universitetets vision och strategi. Förutom årsredovisningen är Linnéuniversitetets verksamhetsplan ett viktigt verktyg för verksamhetsuppföljning och planering.

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete
  • Verksamhetsplan och budget beslutas av universitetsstyrelsen i december varje år. Detta beslut baseras i huvudsak på Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar.
  • Utbildningsdialogernas syfte är att behandla fakulteternas/NLU:s utbildningsutbud med fokus på kvalitet och innehåll.
  • Uppföljningssamtal äger rum i början på året och fokuserar på det gångna året.
  • Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av universitetsstyrelsen i april. Den ger förutsättningar och riktlinjer för de verksamhetsplaner och budgetar som fakulteter, nämnden för lärarutbildning (NLU), universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket tar fram under hösten.
  • Avstämningsmöten äger rum i maj med fokus på Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar.
  • Höstdialogens huvudsakliga syfte är att diskutera planeringen inför kommande år, men även att stämma av utvecklingen under innevarande år. I höstdialogen mellan fakultetsledning och rektor behandlas fakulteternas/NLU:s verksamhetsplaner. Fakulteterna/NLU kan i dialog med rektor sluta överenskommelser om mer verksamhetsspecifika uppdrag som kan bidra till universitetets utveckling.
  • Årsredovisningen följer upp uppdragen och utgör Linnéuniversitetets rapportering till regeringen. Årsredovisningen ska även ge universitetsstyrelsen och andra intressenter en översiktlig bild av Linnéuniversitetets verksamhet. Årsredovisningens siffermaterial utgör dessutom grunden för Linnéuniversitetets officiella statistik.
  • Årsrapporten för intern styrning och kontroll är ett internt dokument för redovisning av årets arbete med intern styrning och kontroll. Årsrapporten fokuserar på identifierade och värderade risker, analyserade resultat och föreslag till åtgärder som bör vidtas och föras in i kommande planering för att universitetet ska uppnå sina strategiska mål enligt Linnéuniversitetets strategidokument.

Rapportering till regeringen sker enligt högskolelagen, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, regleringsbrev samt tillämpliga regeringsbeslut.