Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning

Universitetsstyrelsen beslutade den 16 april om Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2021-2025.

Linnéuniversitetets vision Vision 2030 är grunden för universitetets planering och uppföljning. Årsredovisningen ska utgå från universitetets vision och strategi och är lärosätets rapportering enligt högskolelagen. Förutom årsredovisningen är Linnéuniversitetets verksamhetsplan ett viktigt verktyg för verksamhetsuppföljning och planering.

Processen för vårt systematiska kvalitetsarbete börjar i december med att universitetsstyrelsen beslutar om Verksamhetsplan och budget för kommande år:

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete

Rapportering till regeringen sker enligt högskolelagen, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll, regleringsbrev samt tillämpliga regeringsbeslut.

Styrdokument

  • Årsredovisningen följer upp uppdragen och utgör Linnéuniversitetets rapportering till regeringen. Årsredovisningen ska även ge universitetsstyrelsen och andra intressenter en översiktlig bild av Linnéuniversitetets verksamhet. Årsredovisningens siffermaterial utgör dessutom grunden för Linnéuniversitetets officiella statistik.
  • Årsrapporten för intern styrning och kontrollär ett internt dokument för redovisning av årets arbete med intern styrning och kontroll (ISK). Årsrapporten fokuserar på identifierade och värderade risker, analyserade resultat och föreslag till åtgärder som bör vidtas och föras in i kommande planering för att universitetet ska uppnå sina strategiska mål enligt Linnéuniversitetets strategidokument. 

Verksamhetsplaner, årsredovisningar och andra styrdokument som rör versksamhetsplanering och uppföljning finns på sidan Styrdokument.

Verktyg för uppföljning i Flora

Arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning görs med analys- och uppföljningsverktyget Flora