EU flagga

Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)

Vad är Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)?

HRS4R är ett verktyg för att implementera den europeiska stadgan och certifieras med HR Excellence in Research.

Europeiska kommissionen antog 2005 en rekommendation om den ”Europeiska stadgan för forskare” och ”Riktlinjer för rekrytering av forskare”. Dessa två dokument syftar till att stärka den europeiska forskningsverksamheten, samt ge struktur och stöd för den europiska forskningspolitiken. De två dokumenten riktar sig till forskare, arbetsgivare och forskningsfinansiärer och syftar till att stärka och förtydliga forskarnas och arbetsgivarens ansvar och rättigheter.

Det systematiska arbetet med HRS4R sker genom att integrera den europeiska stadgans 40 principer som är indelade i fyra områden:

 • Etiska och professionella aspekter
 • Rekrytering
 • Arbetsvillkor och social trygghet
 • Utbildning och karriärutveckling

HRS4R på LNU

I december 2018 tog rektor beslut om att Linnéuniversitetet ska ansluta sig EU-kommissionens certifiering ”HR Excellence in research”. Då påbörjades arbetet med att ta fram underlag för bedömning inför certifieringen. I juni 2020 sändes ansökan om certifiering till EU-kommissionen.

En, av EU-kommissionen godkänd ansökan ger universitetet rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in Research". Denna utmärkelse visar att Linnéuniversitetet uppfyller EU:s kvalitetsmål när det gäller forskare. Utmärkelsen främjar rekrytering av begåvade internationella forskare och doktorander. Erkännandet visar också att Linnéuniversitetet ger forskare bra villkor och en god arbetsmiljö.

Tidslinje vid Linnéuniversitetet

 • December 2018 fattade rektor beslut om att påbörja arbetet med HRS4R
 • Våren 2019 gjordes en självvärdering (GAP) av de 40 punkterna i Charter and Code
 • September 2019 sändes en enkät ut till referensgruppen (forskare vid LNU)
 • Våren 2020 gjordes en handlingsplan (Action Plan) med utgångspunkt av identifierade områden i GAP-analys och enkät
 • Juni 2020 sändes ansökan om HR Excellence till EU kommissionen
 • Slutet av 2020 utvärderar EU kommissionen LNU's ansökan
 • 2020-2022 Implementeringsfas och självutvärdering
 • 2023 och framåt fortsatt utveckling, utvärdering av EU-kommissionen vart tredje år

HRS4R processen på LNU

Styrgrupp:

Rektors ledningsgrupp

Arbetsgrupp:

Marianne Johansson-Hellström, HR chef
Helena Birath, HR partner
Kjärstin Hagman Boström, forskningsrådgivare

Referensgrupp:

Linnéuniversitetets forskare (professorer, docenter, lektorer, biträdande lektorer, postdoc, doktorander)