EU flagga

Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)

Linnéuniversitetet blev i februari 2021 tilldelade EU kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research

Vad är Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)?

HRS4R är ett verktyg för att implementera den europeiska stadgan och certifieras med HR Excellence in Research.

Europeiska kommissionen antog 2005 en rekommendation om den ”Europeiska stadgan för forskare” och ”Riktlinjer för rekrytering av forskare”. Dessa två dokument syftar till att stärka den europeiska forskningsverksamheten, samt ge struktur och stöd för den europiska forskningspolitiken. De två dokumenten riktar sig till forskare, arbetsgivare och forskningsfinansiärer och syftar till att stärka och förtydliga forskarnas och arbetsgivarens ansvar och rättigheter.

Det systematiska arbetet med HRS4R sker genom att integrera den europeiska stadgans 40 principer som är indelade i fyra områden:

  • Etiska och professionella aspekter
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor och social trygghet
  • Utbildning och karriärutveckling

HRS4R på Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet blev i februari 2021 tilldelade EU kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research. En av EU-kommissionen godkänd ansökan ger universitetet rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in Research". Denna utmärkelse visar att Linnéuniversitetet uppfyller EU:s kvalitetsmål för forskare. Utmärkelsen främjar rekrytering av begåvade internationella forskare och doktorander. Erkännandet visar också att Linnéuniversitetet ger forskare bra villkor och en god arbetsmiljö.

I ansökningsprocessen för HR Excellence in Research ingick att Linnéuniversitetet tog fram en självvärdering av sitt interna arbete utifrån fastlagda kriterier från dokumentet Charter and Code. Områden som identifierats i självvärderingen och som nu kommer att vara i fokus är; Karriär- och kompetensutveckling, Open Science, Fördelning av forskningsanslag samt Forskningskommunikation.

Tidslinje vid Linnéuniversitetet

  • 2021 Linnéuniversitetet erhöll HR Excellence in Research
  • 2021- 2023 Implementeringsfas och självutvärdering
  • 2023 - 2026 Implementering av uppdaterad handlingsplan
  • 2026 Extern utvärdering EU-kommissionen
  • 2026 och framåt fortsatt utveckling och utvärdering av EU-kommissionen vart tredje år

HRS4R organisationen på Linnéuniversitetet

Styrgrupp:

Rektors ledningsgrupp

Arbetsgrupp:

Marianne Johansson-Hellström, HR chef
Helena Birath, HR partner
Kjärstin Hagman Boström, forskningsrådgivare

Referensgrupp:

Linnéuniversitetets forskare (professorer, docenter, lektorer, biträdande lektorer, postdoc, doktorander)

HR Excellence in Research